MENY

Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom

Siviløkonomistudiet gir en bred og spennende faglig plattform som gjør deg attraktiv på dagens arbeidsmarked. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet og et aktivt studentmiljø.
Kull 2018 - Nye siviløkonomer fra Handelshøgskolen ved UiS Kull 2018 - Nye siviløkonomer og Master i Økonomi og administrasjon fra Handelshøgskolen ved UiS

Siviløkonomstudiet er blant de mest anerkjente utdanningene i landet og gir deg allsidige og internasjonale karrieremuligheter. Informasjon på engelsk: Business and administration.

Alle som skal bli siviløkonomer skal velge en hovedprofil (major) og en støtteprofil (minor). I tillegg inngår fellesemner som økonometri og mikroøkonomi. Du velger mellom fire hovedprofiler: Innovasjon, Økonomisk analyse, Anvendt finans og Strategi og ledelse. Noen emner gis på tvers av spesialiseringene, andre er spesifikt rettet mot valgt fagområde. Det legges også opp til en betydelig grad av valg underveis.

Økonomisk analyse

Gir verktøy til å analysere økonomiske sammenhenger i næringsliv og samfunnet forøvrig. Etter endt spesialisering skal du være i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning og energimarkeder. Du skal også kunne analysere og gi anbefalinger på bedrifters konkurransestrategi og organisering. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (for eksempel Norges bank og Finansdepartementet). 

Anvendt finans 

Forbereder deg på arbeid med finansielle problemstillinger. Dette innebærer å velge foretakets finansieringsstruktur, gjøre verdsettinger, evaluere oppkjøpsbeslutninger og forvalte ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak.

Strategi og ledelse

Denne spesialiseringen handler om de store spørsmålene for en organisasjon; hva er hensikten, hvilke kunder skal vi ha, hvordan skal vi tjene penger, hvem er våre konkurrenter, hvordan skal vi organisere oss, hvem skal vi samarbeide med? Kunnskapene du tilegner deg gjennom spesialiseringens ulike emner, skal sette deg i stand til å ivareta lederoppgaver i private og offentlige virksomheter. Gjennom denne spesialiseringen skal du få kunnskaper nok til å utvikle og sikre lønnsomheten til en bedrift. At bedriften er lønnsom er en forutsetning for at den har samfunnsmessig nytteverdi.

Innovasjon:

Gir deg en forståelse av betydningen av innovasjon både for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. Spesialiseringen gir innblikk i hvordan innovasjonsprosesser foregår, hvordan strategier og organisering påvirker bedriftenes evne til å innovere, og hvordan bedrifter er del av bredere nettverk og systemer som er viktige for innovasjon. I tillegg gir spesialiseringen kunnskap om hvilken rolle innovasjon har i økonomien og hvordan innovasjon kan forstås i et samfunnsperspektiv. Spesialiseringen vil sette kandidatene i stand til å bidra til innovasjonsprosesser i private og offentlige virksomheter, både som ledere og som medarbeidere, samt til å arbeide med tilrettelegging for innovasjon fra myndighetenes side.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 14.11.2018