MENY

Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen ‘siviløkonom’. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet og et aktivt studentmiljø.

Mastergradsstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) er blant de mest anerkjente utdanningene i landet og gir deg allsidige karrieremuligheter i næringslivet i Norge og utenlands.

Information in English: Master of Science in Business Administration.

Som masterstudent i økonomi og administrasjon velger du hovedprofil (major) og en støtteprofil (minor). For å etablere en felles faglig og sosial plattform består 1. semester likevel av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler.

Spesialiseringsemner

2. semester fortsetter med spesialiseringsemner på en av fire hovedprofiler: Innovasjon, Økonomiske analyse, Anvendt finans eller Strategisk markedsføring. 3. semester vies valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, som kan legge grunnlag for en støtteprofil (minor).

Økonomisk analyse:

Gir deg kompetanse og redskap til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med denne spesialiseringen blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.

Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat).

Anvendt finans:

Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer.

Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.

Strategisk markedsføring:

Gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv og styrker dine strategiske evner og ferdigheter. Programmet kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking.

Programmet er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står overfor. Du vil lære av internasjonalt anerkjente faglig ansatte som kjenner deg ved navn, arbeide med bedriftscase i team med medstudenter, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter, samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet.

Innovasjon:

Gir deg en forståelse av betydningen av innovasjon både for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. Spesialiseringen gir innblikk i hvordan innovasjonsprosesser foregår, hvordan strategier og organisering påvirker bedriftenes evne til å innovere, og bedriftenes rolle i nettverk og systemer som er viktige for innovasjon.

I tillegg gir spesialiseringen kunnskap om betydningen av innovasjon for økonomien og hvordan innovasjon kan forstås i et samfunnsperspektiv. Spesialiseringen vil sette deg i stand til å bidra til innovasjonsprosesser i private og offentlige virksomheter, både som ledere og som medarbeidere, samt å legge til rette for innovasjon fra myndighetenes side.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Siviløkonomer fra Handelshøgskolen ved UiS

Kilde: CP Publisert 11.11.2019