MENY

Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen siviløkonom.

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom) sikrer du deg gode og allsidige karrieremuligheter i privat og offentlig sektor, og gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt studentmiljø.

Information in English: Master of Science in Business Administration.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger en hovedprofil (major) som består av tre emner og en masteroppgave. For å etablere en felles faglig og sosial plattform består første semester av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler.

Semester to fortsetter med spesialiseringsemner, på en av fem hovedprofiler: Anvendt finans, Ledelse i en digital økonomi, Strategisk innovasjonsledelse, Strategisk markedsføring, eller Økonomisk analyse. Tredje semester er viet valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, og minimum ett emne må velges utenfor egen spesialisering.

Anvendt finans (Applied Finance):

Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.

Ledelse i en digital økonomi (Leadership in a Digital Economy):

Digitalisering dreier seg om å tilpasse forretningsprosesser og praksis slik at organisasjoner kan konkurrere effektivt i en stadig mer digital økonomi. Dette krever først og fremst ledelse og strategier, og profilen Ledelse i en digital økonomi vil gjøre deg i stand til å bidra konstruktivt til denne reisen. Dette åpner for gode jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor, og kanskje den voksende konsulentbransjen er en naturlig start på en lang og spennende karriere?

Strategisk innovasjonsledelse (Strategic Innovation Management):

Økonomien er iboende dynamisk. Nye produkter kommer, gamle forsvinner. Med en spesialisering i Strategisk innovasjonsledelse vil du kunne bli en ekspert på innovasjonsprosesser. Du vil få en dyp forståelse for betydningen av innovasjon i bedrifter, industrier og i samfunnet for øvrig. Du vil lære mer om hvordan innovasjon påvirker virksomheter og hvordan det kan ledes. Som en konsekvens, som fremtidige ledere og profesjonelle, så vil denne spesialiseringen gjøre deg i stand til å bidra til utvikling av strategier og politikk og ledelse av innovasjon i private og offentlige virksomheter.

Strategisk markedsføring (Strategic Marketing and Analytics):

Gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og forbereder deg til en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står ovenfor. Karrierespesialiseringen innenfor Strategic Marketing and Analytics bygger på ideen om et inkludere læringsmiljø med fokus på samarbeid, der medstudenter, faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og profesjonelle relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.

Økonomisk analyse (Economics):

Gir deg kompetanse og redskap til å til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med spesialisering i økonomisk analyse blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.

Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat).

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Siviløkonomer fra Handelshøgskolen ved UiS

Kilde: CP Publisert 12.10.2020