MENY

Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom - hva lærer du?

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap

 • har avansert kunnskap innenfor minst to deler av det økonomisk-administrative fagområdet (breddekrav) og spesialisert innsikt i et avgrenset område (fordypningskrav/major)
 • har inngående kunnskap om spesialiseringsområdets vitenskapelige teori og metoder
 • kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i spesialiseringsområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, og vise evne til ansvarlighet, kritisk tenking og refleksjon
 • kan forstå hvordan problemstillinger, prosesser, beslutninger og dilemma påvirkes av knappe ressurser, ulike interesser, hensyn til bærekraft, etikk og verdier
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser


Kilde: FS

Sist oppdatert: 10.12.2019