Obligatoriske emne
Finansregnskap År 1 / Semester 1
Emnet bygger videre på kunnskap i finansregnskap fra bachelornivå. Emnet tar utgangspunkt i "rammen" og diskuterer/gjennomgår en rekke IFRS-standarder. De enkelte standardene kobles mot det konseptuelle rammeverket og paralleller trekkes mot NGAAP; utviklingstrekkene innen NGAAP diskuteres også. Det gis avslutningsvis en forsmak på forskning innen finansregnskap. Emnet anses som krevende.
Les mer om Finansregnskap
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Lars Mattias Hamberg
Finansregnskap og offentlig sektor År 1 / Semester 1
Emnet tar utgangspunkt i at regnskap (spesielt finansregnskap) har to grunnleggende målsettinger for alle typer organisasjoner: (1) kontroll og (2) beslutningstaking. Eller annerledes uttrykt: et regnskap skal rapportere informasjon til bruk i kontroll- og beslutningsprosessene i en organisasjon, eller m.a.o. i økonomistyringen i en organisasjon. Men ettersom kontroll- og beslutningsproblemene er forskjellige for private og offentlige organisasjoner, utarbeides det ulike typer regnskap i privat og offentlig sektor.
Les mer om Finansregnskap og offentlig sektor
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Norvald Nytræ Monsen
Business Decisions År 1 / Semester 1
Running a successful business requires a combination of knowledge of and skills in various business functions, e.g. in strategy and management, economics, finance and accounting, operations, innovation and marketing. In business life, different functions are woven together and knowledge about each of them is necessary for problem solving and good decisions. The course provides an integrated master level introduction to business cases and each of these fields.
Les mer om Business Decisions
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Rune Todnem By
Skatt og avgift År 2 / Semester 3
Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor skatt- og avgiftsrett, og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige, rettslige resonnement og bruke rettskilder. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet i skatterett på bachelornivå.
Les mer om Skatt og avgift
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Benn Folkvord
Selskapsrett År 2 / Semester 3
Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.
Les mer om Selskapsrett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Benn Folkvord
Avanserte tema i finansregnskap og revisjon År 2 / Semester 3
Emnet er et videregående emne i internasjonale regnskapsregler og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige resonnement, og anvende disse på avanserte problemstillinger.
Les mer om Avanserte tema i finansregnskap og revisjon
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Terje Heskestad
Masteroppgave med metodelære År 2 / Semester 4
Masteroppgaven er et nøye utformet vitenskapelig dokument som presenterer en problemstilling og argumenter, og som er dokumentert, basert på primære og / eller sekundære kilder. Oppgaven skal ha en betydelig forskningskomponent, og må være skrevet med hjelp av en faglig veileder. Oppgaven gir studenten en mulighet til å demonstrere kompetanse innen regnskap, revisjon, juss, eller finans.
Som forberedelse til masteroppgaven skal studentene delta på seminar om vitenskapsfilosofi, forskningsprosessen, formulering av problemstillinger, forskningsdesign, forskningsetiske problemstillinger, datainnsamling, juridisk metode, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, litteratursøk og skriveråd for masteroppgaven.
Les mer om Masteroppgave med metodelære
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Lars Mattias Hamberg

Semester 2 ved UiS eller utveksling

Semester 2 ved UiS
Revisjon År 1 / Semester 2
Siktemålet med emnet er å gi en grundig gjennomgang av revisjon og revisjonsteori på masternivå. Emnet bygger dels på kompetanse fra bachelorstudiet, og studenter som har tatt emner i revisjonsteori, virksomhetsstyring, internkontroll og årsregnskap på bachelornivå har en fordel.
Les mer om Revisjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Iris Caroline Stuart
Financial statement analysis and security valuation År 1 / Semester 2
This course is an advanced course in financial statements and valuation at Master's level. It covers techniques of fundamental analysis, such as how financial statements are used in valuation, cash accounting, accrual accounting, forecasting, quality, risk and return.
Les mer om Financial statement analysis and security valuation
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Marius Sikveland
Corporate Finance and Control År 1 / Semester 2
All businesses finance their operations; and in so doing, they make corporate finance decisions. This includes decisions on how to source capital from financial markets, the choice between different capital providers and the optimal level of indebtedness and liquidity. To make these decisions, corporations also need knowledge on their own business risk, their potential investment projects and the functioning of financial markets. All of these issues are important aspects of this course.
Les mer om Corporate Finance and Control
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Lars Mattias Hamberg
Semester 2 utveksling
Utveksling År 1 / Semester 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.