Obligatoriske emne
Finansregnskap År 1 / Semester 1
Emnet er et grunnleggende emne i finansregnskap på masternivå, og tar utgangspunkt i regnskapsteori og internasjonal regnskapsregulering i form av en lang rekke internasjonale (IFRS) regler.
Les mer om Finansregnskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lars Atle Kjøde
Selskapsrett År 1 / Semester 1
Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.
Les mer om Selskapsrett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Benn Folkvord
Skatt og avgift År 2 / Semester 3
Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor skatt- og avgiftsrett, og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige, rettslige resonnement og bruke rettskilder. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet i skatterett på bachelornivå.
Les mer om Skatt og avgift
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Benn Folkvord
Avanserte tema i finansregnskap og revisjon År 2 / Semester 3
Emnet er et videregående emne i finansregnskap og revisjon på masternivå. Emnet skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige resonnement, og anvende disse på avanserte praktiske og teoretiske problemstillinger. Deler av emnet er forskningsbasert. Da emnet er bygget opp tematisk, kan innhold endres fra år til år.
Les mer om Avanserte tema i finansregnskap og revisjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lars Mattias Hamberg
Masteroppgave med metodelære År 2 / Semester 4
Masteroppgaven er et nøye utformet vitenskapelig dokument som presenterer en problemstilling og argumenter, og som er dokumentert, basert på primære og / eller sekundære kilder. Oppgaven skal ha en betydelig forskningskomponent, og må være skrevet med hjelp av en faglig veileder. Oppgaven gir studenten en mulighet til å demonstrere kompetanse innen regnskap, revisjon, juss eller finans.
Som forberedelse til masteroppgaven skal studentene delta på seminar om vitenskapsfilosofi, forskningsprosessen, formulering av problemstillinger, forskningsdesign, forskningsetiske problemstillinger, datainnsamling, juridisk metode, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, litteratursøk og skriveråd for masteroppgaven.
Les mer om Masteroppgave med metodelære
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Lars Mattias Hamberg

Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg, semester 1 og 3

Semester 2 ved UiS eller utveksling

Semester 2 ved UiS
Semester 2 ved UiS - obligatoriske emner
Auditing År 1 / Semester 2
This course is an introductory course in auditing at the Master's level. It covers the audit process, International Standards of Auditing (ISAs), and the auditor’s fundamental role in the capital markets system.
Les mer om Auditing
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Iris Caroline Stuart
Financial statement analysis and security valuation År 1 / Semester 2
This course is an advanced course in financial statements and valuation at the Master's level. We will examine how the value of firms can be estimated. Knowledge from both finance and accounting is integrated into this course.
The financial statements contain value-relevant information. Therefore, this course focuses on how this information can be used for valuation purposes. In this course, we also focus on how active investors can exploit potential mispricing in the market. Further, earnings differ from cash flows because of accrual accounting. Therefore, the course lays out how accruals can help in understanding the value of firms.
Les mer om Financial statement analysis and security valuation
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Marius Sikveland
Semester 2 ved UiS - anbefalt valgemne eller fritt emnevalg
Corporate Finance and Governance År 1 / Semester 2
This Master level course exposes students to theories and to practical situations that creates an ability to (i) analyze and critically assess companies’ governance structures and financial decisions, and (ii) contribute to corporate financial decisions.
Les mer om Corporate Finance and Governance
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Lars Mattias Hamberg
Semester 2 utveksling
Utveksling År 1 / Semester 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.