Master i regnskap og revisjon

Obligatoriske emne
Skatt og avgift År 1 / Semester 1
Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor skatt- og avgiftsrett, og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige, rettslige resonnement og bruke rettskilder. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet i skatterett på bachelornivå.
Les mer om Skatt og avgift
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Benn Folkvord
Selskapsrett År 1 / Semester 1
Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.
Les mer om Selskapsrett
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Benn Folkvord
Finansregnskap og offentlig sektor År 1 / Semester 1
Emnet bygger videre på emner innen regnskap og bedriftsøkonomi fra bachelorstudiet. Sentrale tema er økonomisk teori, regnskapsteori og konseptuelle rammeverk. Ulike tilnærminger til regnskapet vil bli nøye gjennomgått, både det resultatorienterte og balanseorienterte synet. Videre gis det en grundig innføring i finansregnskap og offentlig sektor, og modellen og utviklingen av regnskapet i kommunal og statlig sektor gjennomgås. Paralleller og ulikheter med regnskap i privat sektor vil bli belyst.
Les mer om Finansregnskap og offentlig sektor
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Norvald Nytræ Monsen
Finansregnskap År 1 / Semester 2
Emnet bygger videre på emnet innen finansregnskap fra første semester på MRR og kunnskap fra bachelornivå. Emnet tar utgangspunkt i "rammen" og diskuterer/gjennomgår en rekke IFRS-standarder. De enkelte standardene kobles mot det konseptuelle rammeverket og paralleller trekkes mot NGAAP; utviklingstrekkene innen NGAAP diskuteres også. Det gis avslutningsvis en forsmak på forskning innen finansregnskap. Emnet anses som krevende.
Les mer om Finansregnskap
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lars Atle Kjøde
Revisjon År 1 / Semester 2

Siktemålet med emnet er å gi en grundig gjennomgang av revisjon og revisjonsteori på masternivå. Emnet bygger dels på kompetanse fra bachelorstudiet, og studenter som har tatt emner i revisjonsteori, virksomhetsstyring, internkontroll og årsregnskap på bachelornivå har en fordel. Emnet dekker revisors profesjonsoppgaver, revisoretikk og regulering, og i tillegg legges det vekt på hvordan profesjonelt revisorskjønn utøves innenfor rammen av reguleringene.

Emnet gjennomgår og diskuterer de mest sentrale områdene innenfor revisjon.

Les mer om Revisjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lars Atle Kjøde
Financial statement analysis and security valuation År 1 / Semester 2
This course is an advanced course in financial statements and valuation at Master's level. It covers techniques of fundamental analysis, such as how financial statements are used in valuation, cash accounting, accrual accounting, forecasting, quality, risk and return. The course starts out with a thorough treatment of financial statement analysis, and covers topics such as performance evaluation and credit analysis.
Les mer om Financial statement analysis and security valuation
Studiepoeng:
Course coordinator:
Marius Sikveland
Masteroppgave med metodelære År 2 / Semester 4

Masteroppgaven er et nøye utformet vitenskapelig dokument som presenterer en problemstilling og argumenter, og som er dokumentert, basert på primære og / eller sekundære kilder. Oppgaven skal ha en betydelig forskningskomponent, og må være skrevet med hjelp av en faglig veileder. Oppgaven gir studenten en mulighet til å demonstrere kompetanse innen regnskap, revisjon, juss, eller finans.

Som forberedelse til masteroppgaven skal studentene delta på seminar om vitenskapsfilosofi, forskningsprosessen, formulering av problemstillinger, forskningsdesign, forskningsetiske problemstillinger, datainnsamling, juridisk metode, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, litteratursøk og skriveråd for masteroppgaven.

Les mer om Masteroppgave med metodelære
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Marius Sikveland

Semester 3 ved UiS eller utveksling

Semester 3 ved UiS
Strategisk økonomistyring År 2 / Semester 3
Emnet skal sette studentene i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring for strategisk formål.
Les mer om Strategisk økonomistyring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lars Atle Kjøde
Formuerett År 2 / Semester 3
I faget formuerett behandles sentrale formuerettslige problemstillinger av betydning for studiet i revisjon og regnskap. Temaene som berøres er hentet fra fagene pengekravsrett, panterett, gjeldsforfølgningsrett og dynamisk tingsrett.
Les mer om Formuerett
Studiepoeng:
Faglærer:
Sindre Anfinsen Sandal
Avanserte tema i finansregnskap og revisjon År 2 / Semester 3
Emnet er et videregående emne i internasjonale regnskapsregler og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige resonnement, og anvende disse på avanserte problemstillinger.
Les mer om Avanserte tema i finansregnskap og revisjon
Studiepoeng:
Faglærer:
Lars Mattias Hamberg
Semester 3 utveksling
Utveksling År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.