Rettsvitenskap bachelor

Obligatoriske emner
Forvaltningsrett I År 1 / Semester 1
Forvaltningsrett I er et juridisk emne som gir kunnskaper om sentrale regler som gjelder for forvaltningen (stat, kommune og fylkeskommune). Sentralt i emnet står en oversikt over hva forvaltningsvirksomhet er, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for de ulike typer virksomheter. Emnet gir dermed også kunnskaper om hvilke rettigheter en har overfor forvaltningen.
Les mer om Forvaltningsrett I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Erik Høie
Examen Philosophicum - HH År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmål vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig erkjennelse slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - HH
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tarjei Mandt Larsen
Juridisk forprøve År 1 / Semester 1
Juridisk forprøve er et fag som skal gi en introduksjon til bachelorstudiet i rettsvitenskap. Ved å gi en første generell innføring i juridisk metode og tenkemåte, og samspillet mellom rett og samfunn, tas det sikte på å danne et viktig grunnlag for videre forståelse og læring.
Les mer om Juridisk forprøve
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kari Lunøe-Nielsen
Familie- og barnerett År 1 / Semester 2
Emnet omhandler rettsforholdet mellom ektefeller og samboere, og fordeling av arv.
Les mer om Familie- og barnerett
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kasandra Byberg
Kontraktsrett I År 1 / Semester 2
Kontraktsretten er først og fremst læren om - og i hvilken utstrekning - den enkelte kan binde seg selv, f.eks. til å betale penger, levere en vare (en naturalytelse), eller yte en tjeneste.
Les mer om Kontraktsrett I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Liv Shelby
Juridisk metode I År 1 / Semester 2
Emnet tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsippene, normene og retningslinjene som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål. I faget juridisk metode blir rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene. Emnets hovedfokus er rettet mot relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene, men også andre rettskildeprinsipper vil bli omtalt.
Les mer om Juridisk metode I
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Sveinung Eliassen
Norske og internasjonale rettslige institusjoner År 2 / Semester 3
Emnet handler om de viktige rettslige institusjoner nasjonalt, og enkelte viktige internasjonale rettslige institusjoner. Emnet gir kunnskap om sentrale rettsregler og prinsipper innenfor rettsområdene statsforfatningsrett, folkerett og EU/EØS-rett. Emnet gir kunnskap om hvordan regler på disse rettsområdene blir til og tolkes.
Les mer om Norske og internasjonale rettslige institusjoner
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ola Johan Settem
Rettsstat og menneskerettigheter År 2 / Semester 3
Faget handler om sentrale menneskerettighetsbestemmelser i Grunnloven og i internasjonale menneskerettskonvensjoner.
Les mer om Rettsstat og menneskerettigheter
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ola Johan Settem
Rettskultur og komparativ rett År 2 / Semester 3
I Rettskultur og komparativ rett skal studentene få kunnskap om hva en rettskultur er, og hvordan den blir formet og omdannet gjennom møte med rettskulturelt gods fra andre rettskulturer.
Les mer om Rettskultur og komparativ rett
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Lars August Hafting Kvestad
Erstatningsrett År 2 / Semester 4
I erstatningsretten behandles grunnvilkårene for erstatning (utenfor kontrakt) samt normene om hvordan erstatningen utmåles. Skadelidtes forhold behandles også. Enkelte tema forbundet med erstatningskravet berøres også.
Les mer om Erstatningsrett
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kristoffer Svendsen
Tingsrett År 2 / Semester 4
I tingsretten behandles reglene om ulike formuerettigheter - eiendomsrett og begrensede rettigheter - i ting som formuesgode. Med ting forstås fast eiendom og løsøre. Emnet er orientert mot fast eiendoms rettsforhold. De tingsretttslige reglene om sameie, servitutter, naboforhold og hevdserverv står sentralt i emnet.
Les mer om Tingsrett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roger Stelander Magnussen
Arbeidsrett År 2 / Semester 4
Arbeidsrett er et juridisk fag som gir kunnskaper om hva som er rett og galt mellom partene i arbeidslivet. For eksempel tas det opp spørsmål om hvilke rettigheter en arbeidstaker har, og hva en arbeidsgiver kan forlange av sine ansatte.
Les mer om Arbeidsrett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Erik Høie
Juridisk metode II År 3 / Semester 5
Juridisk metode II tar sikte på å gi studentene en forståelse for hvordan jurister tar standpunkt til rettsspørsmål - hva de bygger på, og hvordan de argumenterer. Faget er generelt og knytter seg til alle de øvrige juridiske fagene ved at tema for rettskilde- og metodelæren er hvilke kilder, hensyn og avveininger som er relevante for rettslige standpunkt, og de krav som stilles til riktige juridiske resonnementer om innholdet og anvendelsen av rettsregler.
Les mer om Juridisk metode II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Truls Ellingsæter
Selskapsrett År 3 / Semester 5
Oversikt over sentrale selskapsrettslige tema.
Les mer om Selskapsrett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Benn Folkvord
Skatterett I År 3 / Semester 5
Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning.
Les mer om Skatterett I
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Atle Wiig
Forvaltningsrett II År 3 / Semester 6
Studiet av forvaltningsretten er delt i to.
Forvaltningsrett I leses i første studieår og tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling og om klage, i hovedsak bestemmelsene i forvaltningsloven. I tillegg gir Forvaltningsrett I en første innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten. Forvaltningsrett II bygger videre på dette, og tar sikte på å gi studentene en mer inngående kunnskap i de personelle og materielle kompetansespørsmålene, samt virkningene av overskridelse av kompetanse. I faget tas også opp enkelte spesialemner som er egnet til å illustrere prinsipielle spørsmål, eller som er av stor samfunnsmessig betydning
Les mer om Forvaltningsrett II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Truls Ellingsæter
Kontraktsrett II År 3 / Semester 6
Alminnelig obligasjonsrett med vekt på gjennomføring av kontrakt og kontraktsbrudd, samt utvalgte sentrale pengekravsrettslige emner.
Les mer om Kontraktsrett II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Magnus Roald Martinussen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.