Obligatoriske emner
Biofysikalsk kjemi År 1 / Semester 1
Kurset omfatter: Grunnleggende reaksjonskinetikk, elementærprosesser og enzymkinetikk. Diffusionskontrollerte reaksjoner, simulasjonsberegninger av kjemiske og fysiologiske prosesser. UV-synlig spectroskopi, fluorescensspektoskopi, fluorescensmikroskopi. Prinsipper til sentrifugering/ultrasentrifuge. Bruk av PC, regneark, og programmering innen fysikalsk og biofysikalsk kjemi.
Les mer om Biofysikalsk kjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Heinz Peter Ruoff
Bioteknologiske arbeidsmetoder År 1 / Semester 1
Kurset gir en praktisk innføring i, PCR, isolering av plasmider, bruk av restriksjonsenzymer, transformasjon av E.coli, produksjon av rekombinant protein og sterilteknikk.
Les mer om Bioteknologiske arbeidsmetoder
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cathrine Lillo
Instrumentell analyse År 1 / Semester 1
Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.
Les mer om Instrumentell analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Brede
Masteroppgave biologisk kjemi År 1 / Semester 2
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene ta i bruk teori og metoder som har relevans for oppgaven. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt innenfor fagfeltet biologisk kjemi. Oppgaven utføres det siste året av studiet.
Les mer om Masteroppgave biologisk kjemi
Studiepoeng: 60
Emneansvarlig:
Cathrine Lillo

Valg av spesialisering

Spesialisering molekylærbiologi
Obligatoriske emner
Bioinformatikk År 1 / Semester 2
Kurset omfatter følgende emner: grunnleggende forståelse og bruk av nettverksprotokoller som ftp, sftp, http og html. Bruk av gen-, protein/enzym- og strukturdatabaser (primære og sekundære databaser), primer konstruksjon for PCR og RT-PCR (QPCR), lokal og global alignment, konstruksjon av fylogenetiske trær, og verktøy for sekvensanalyse. Innføring i Perl programmering for bioinformatikk.
Les mer om Bioinformatikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Heinz Peter Ruoff
Protein biokjemi År 1 / Semester 2
Protein biokjemi er en av de raskest voksende områder innenfor de biologiske fagene i dag. Dette emnet omhandler strukturen og funksjonen til proteiner og gir studenten trening i et utvalgt sett med laboratoriemetoder og -teknikker i protein biokjemi.
Les mer om Protein biokjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lutz Andreas Eichacker
Valgbare emner
Sykdomslære År 1 / Semester 2
I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke, eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, gastro-intestinal trakt, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.
Les mer om Sykdomslære
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Emiel Janssen
Videregående celle og kreftbiologi År 1 / Semester 2
Kurset bygger på BIO310 "Grunnleggende molekylær kreftbiologi" og fortsetter med å beskrive egenskaper til stamceller, epigenetikk, telomerenes rolle i aldringen av celler/cellulær krise og tumor-progresjon/invasjon. Forskjellige cellulære interaksjoner som angiogenese er diskutert, og spesielt grundig immunsystemet og den dobbeltrolle immunsystemet spiller mht både beskyttelse mot og promovering av sjukdom. Kurset beskriver også DNA-skader/reparasjon og mutagenese.
Les mer om Videregående celle og kreftbiologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Bjelland
Næringsmiddelmikrobiologi År 1 / Semester 2
Kurset omhandler: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning av mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitetssikring og fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.
Les mer om Næringsmiddelmikrobiologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Thomas Rosnes
Miljøbioteknologi År 1 / Semester 2
Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.
Les mer om Miljøbioteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krista Michelle Kaster
Spesialisering kjemi
Obligatoriske emner
Organisk spektrometri År 1 / Semester 2
Etter en innføring i spektrometriske analyse-teknikker skal studenten lære å kombinere strukturell informasjon fra NMR/UV/IR/MS-spektra for å bekrefte eller oppklare strukturen til små og mellomstore organiske molekyler
Les mer om Organisk spektrometri
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kåre Bredeli Jørgensen
Videregående organisk kjemi År 1 / Semester 2
Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.
Les mer om Videregående organisk kjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Einar Bakstad
Valgbare emner
Bioinformatikk År 1 / Semester 2
Kurset omfatter følgende emner: grunnleggende forståelse og bruk av nettverksprotokoller som ftp, sftp, http og html. Bruk av gen-, protein/enzym- og strukturdatabaser (primære og sekundære databaser), primer konstruksjon for PCR og RT-PCR (QPCR), lokal og global alignment, konstruksjon av fylogenetiske trær, og verktøy for sekvensanalyse. Innføring i Perl programmering for bioinformatikk.
Les mer om Bioinformatikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Heinz Peter Ruoff
Grenseflatekjemi i vann År 1 / Semester 2
Emnet skal gi forståelse for grenseflate kjemi og de relaterte konsepter: forskjellige overflater og grenseflater og realterte fenomener som overflate spenning, adsorpsjon, monolayers og film, væske grenseflater og membraner, selv aggregering (self assembly).
Les mer om Grenseflatekjemi i vann
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Emil Lindback
Separasjonsteknologi År 1 / Semester 2
This subject will introduce the principles and design approaches of separation and physical purification technologies used in the oil and gas industry, for biomass handling in the water and wastewater sector and novel applications in biotechnology. Furthermore new advancements in the field are presented and the candidates are challenged to propose novel applications of standard and new separation technologies.
Les mer om Separasjonsteknologi
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Gopalakrishnan Kumar

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.