Obligatoriske emner
Cellebiologi År 1 / Semester 1
Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi. Viktige tema i cellebiologi er:
- Struktur og funksjon til biomolekyler
- Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler
- Funksjonen til ulike cellestrukturer
- Struktur og funksjon til biologiske membraner
- Metabolisme og fotosyntese
- Hvordan celler kommuniserer
- Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød
- Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)
Les mer om Cellebiologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Maria Pampanin
Miljøkjemi og HMS År 1 / Semester 1
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Emil Lindback
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi År 1 / Semester 2
Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase, for celler, vev, organer og kroppens funksjoner. Celler og vev. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Endokrinologi. Skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene, blodet og immunitet. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelse og ernæring. Nyrene og urinveiene. Reproduksjon.
Les mer om Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kleng Brekkå
Generell kjemi År 1 / Semester 2
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).
Les mer om Generell kjemi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Emil Lindback
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Examen Philosophicum - HH År 2 / Semester 3
Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmål vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig tenkning slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - HH
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tarjei Mandt Larsen
Organisk kjemi 1 År 2 / Semester 3
Studenten skal forstå hvordan organiske molekyler er bygget opp av atomer, og hvordan oppbygningen påvirker reaktiviteten til molekylene. Studenten skal kunne vise ved mekanismer hvordan elementære reaksjoner foregår, og anvende kunnskapen til å forutsi utfallet av reaksjoner og foreslå enkle synteser. Studenten skal mestre elementære laboratorieteknikker og være i stand til å utføre organiske reaksjoner i laboratorieskala.
Les mer om Organisk kjemi 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kåre Bredeli Jørgensen
Uorganisk kjemi År 2 / Semester 3
Faget gir en generell forståelse om de fysiske egenskapene og reaksjonsmønstrer til grunnstoffene (og deres vanlige forbindelser) fra Grupper 1-2, 13-17 og den første perioden i sidegruppemetallene. Dette inkluderer flere bindingsteorier. Faget inneholder et obligatorisk, men spennende, lab kurs.
Les mer om Uorganisk kjemi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Ljupcho Pejov
Biokjemi År 2 / Semester 4
Faget omhandler kjemien som foregår inni en organisme som oss. Strukturen og funksjonen av komponenter, interaksjonen dem imellom og de ulike kjemiske reaksjonene som holder en celle i live blir beskrevet. De ulike eksperimentelle verktøy som kan brukes for å visualisere livets kjemi blir presentert og forklart.
Les mer om Biokjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lutz Andreas Eichacker
Bioteknologi År 2 / Semester 4
Faget omhandler teorien bak kloning, genoverføring og genregulering. Videre presenteres utvalgte biologiske/biokjemiske analysemetoder, hydroponisk dyrkning av planter, sterilteknikk og dyrking i celle/vevs kultur. Planter som kilde for medisinske stoffer og molekylært landbruk presenteres.
Les mer om Bioteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cathrine Lillo
Analytisk miljøkjemi År 2 / Semester 4
Kurset gir ei innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, kromatografi, titrimetri og elektrokjemi.
Les mer om Analytisk miljøkjemi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Espen Enge
Bacheloroppgave biologisk kjemi År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet. Samtidig gir bacheloroppgaven studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Oppgaven utføres normalt i siste semester av studiet.
Les mer om Bacheloroppgave biologisk kjemi
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Cathrine Lillo
Velg ett emne i 1. semester
Matematikk for økonomi og samfunnsfag År 1 / Semester 1
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik

Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

Emner ved UiS 5. semester
Obligatoriske emner 5. semester
Mikrobiologi År 3 / Semester 5
Forelesningene vil omfatte utdrag av mikroorganismene sin cellebiologi, biokjemi/metabolisme, molekylærgenetikk, systematikk og økologi. Laboratoriekurset gir innføring i basale mikrobiologiske metoder.
Les mer om Mikrobiologi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Mark van der Giezen
Genteknologi og bioinformatikk År 3 / Semester 5
Kurset gir en introduksjon til molekylærgenetikk, genregulering, cellesyklusregulering, samt grunnleggende metoder i genteknologi og bioinformatikk.
Les mer om Genteknologi og bioinformatikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Oddmund Nordgård
Anbefalte valgemner 5. semester
Grunnleggende molekylær kreftbiologi År 3 / Semester 5
Kurset gir innføring i tumor- og kreft-terminologi, celle-transformasjon, vekstfaktorer/reseptorer, signaltransduksjon, cellesykluskontroll, (proto)onkogener, tumorsuppressor-gener og apoptose.
Les mer om Grunnleggende molekylær kreftbiologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Bjelland
Akvatisk økotoksikologi År 3 / Semester 5
Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.
Les mer om Akvatisk økotoksikologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Maria Pampanin
Andre relevante valgemner 5. semester
Mekanikk År 3 / Semester 5
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Mekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alex Bentley Nielsen
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro År 3 / Semester 5
Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i MATLAB samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.
Les mer om Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tormod Drengstig
Diskret matematikk År 3 / Semester 5
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester - 30 SP År 3 / Semester 5
Velg ett emne i 6. semester
Sykdomslære År 3 / Semester 6
I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke, eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, gastro-intestinal trakt, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.
Les mer om Sykdomslære
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Emiel Janssen
Bioinformatikk År 3 / Semester 6
Kurset omfatter følgende emner: grunnleggende forståelse og bruk av nettverksprotokoller som ftp, sftp, http og html. Bruk av gen-, protein/enzym- og strukturdatabaser (primære og sekundære databaser), primer konstruksjon for PCR og RT-PCR (QPCR), lokal og global alignment, konstruksjon av fylogenetiske trær, og verktøy for sekvensanalyse. Innføring i Perl programmering for bioinformatikk.
Les mer om Bioinformatikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Heinz Peter Ruoff
Videregående celle og kreftbiologi År 3 / Semester 6
Kurset bygger på BIO310 "Grunnleggende molekylær kreftbiologi" og fortsetter med å beskrive egenskaper til stamceller, epigenetikk, telomerenes rolle i aldringen av celler/cellulær krise og tumor-progresjon/invasjon. Forskjellige cellulære interaksjoner som angiogenese er diskutert, og spesielt grundig immunsystemet og den dobbeltrolle immunsystemet spiller mht både beskyttelse mot og promovering av sjukdom. Kurset beskriver også DNA-skader/reparasjon og mutagenese.
Les mer om Videregående celle og kreftbiologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Bjelland
Næringsmiddelmikrobiologi År 3 / Semester 6
Kurset omhandler: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning av mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitetssikring og fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.
Les mer om Næringsmiddelmikrobiologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Thomas Rosnes
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse År 3 / Semester 6
Emnet skal gi studentene en innføring i moderne HMS-ledelse, herunder å forstå HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) som et samfunnsmessig og organisatorisk virkemiddel for et fullt forsvarlig arbeidsliv. Temaet knyttes til forvaltning, ledelse og styring i private og offentlige virksomheter og organisasjoner.
Les mer om Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kari Anne Holte
Programvareutvikling År 3 / Semester 6
Matematiske metoder 2 År 3 / Semester 6
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
David Ploog

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.