MENY

Matematikk og fysikk - bachelor - hva lærer du?


Studiet skal sette kandidaten i stand til å lære å modellere matematisk-fysiske systemer, å bruke faglitteraturen på områdene og å forstå det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for moderne naturvitenskap og teknologi.

Etter endt studium skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

K1: Ha kjennskap til de fundamentale naturlovene og matematikkens grunnprinsipper

K2: Kunne formulere teknisk-naturvitenskapelige problemstillinger i et matematisk språk

Ferdigheter:

F1: Ha tilegnet seg ferdigheter gode nok til å løse problemstillingene analytisk, numerisk og/eller statistisk

F2: Kunne anvende programmeringsverktøy for analyse av ulike problemstillinger i matematikk og fysikk

F3: Ha kjennskap til ulike eksperimentelle målemetoder og simuleringsteknikker, samt å kunne vurdere og analysere usikkerheter og feil knyttet til disse

Generell kompetanse:

G1: Kunne sette fagfeltene matematikk og fysikk inn i en vitenskapshistorisk sammenheng og kjenne til deres betydning for andre disipliner

G2: Planlegge, gjennomføre og formidle varierte arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig eller som en del av en gruppe

Sist oppdatert: 17.08.2018