Endringsledelse

Obligatoriske emner
Organisasjon, ledelse og samfunn År 1 / Semester 1
Formålet med kurset er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet. Et viktig utgangspunkt for kurset er at organisasjoner ikke bare må forstås som «instrumenter» for effektiv produksjon av varer og tjenester, men at organisasjoner - og ledelse av organisasjoner - også må forstås ut i fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.
Les mer om Organisasjon, ledelse og samfunn
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lars Klemsdal
Organisasjonsutvikling År 1 / Semester 1
Formålet med kurset er å gi en innføring i fagområdet organisasjonsutvikling (OU) med fokus på anvendelse i praktisk endringsledelse. Kurset bygger videre på MEN105 organisasjon, ledelse, samfunn, men legger i større grad vekt på praktisk anvendelse.
Les mer om Organisasjonsutvikling
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Øystein Hatteland
Vitenskapsteori med etikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i vitenskapelig tenking, etikk og beslutningsteori.
Les mer om Vitenskapsteori med etikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Kvalitative metoder År 1 / Semester 2

Emnet tar sikte på å utvikle studentenes innsikt i ulike forskningsdesign og empirisk analyse av organisasjonsmessige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Studentene skal få kunnskap om de metodologiske forutsetningene for ulike forskningstradisjoner og analysemåter med hovedvekt på kvalitative forskningsmetoder.

Målet med emnet er at deltakerne selv skal kunne bli i stand til å planlegge, vurdere, tilrettelegge og gjennomføre empiriske studier basert på ulike kvalitative metoder.

Les mer om Kvalitative metoder
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jens Petter Madsbu
Organisasjonsendring og implementering År 1 / Semester 2
Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan behovet for organisasjonsendringer oppstår, hvordan endringer kan styres og ledes, hvordan motstand mot endring oppstår - og hvordan ledere kan forholde seg til slik motstand.
Les mer om Organisasjonsendring og implementering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kjell Arne Røvik
Kvantitative metoder År 1 / Semester 2
Kurset tar sikte på å utvikle studentenes innsikt og ferdigheter i analyse av samfunnsvitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i kvantitative data. Modellering av årsakssammenhenger står sentralt i kurset. Både i pensum, forelesninger og PC-øvinger med statistikkprogrammet SPSS vektlegges det at studentene skal forstå og beherske den mest anvendte metoden for kausale analyser i samfunnsvitenskapene: multippel regresjonsanalyse.
Les mer om Kvantitative metoder
Studiepoeng:
Faglærer:
John-Erik Rørheim
Masteroppgave i endringsledelse År 2 / Semester 4
Ved hjelp av teori og forskningsmetode skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet endringsledelse. Hovedmålet med masteroppgaven er å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studentene skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal de få trening i å anvende kildestoff for å vise hvordan eget forskningsarbeid kan plasseres i forhold til forskningen på det området som masteroppgaven adresserer seg til.
Les mer om Masteroppgave i endringsledelse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristiane Marie Fjær Lindland

3. semester, emner ved UiS eller utveksling

Anbefalte valgemner i 3. semester - 30 SP
Endringsledelse - fra teori til praksis År 2 / Semester 3
Emnet fokuserer på hva det innebærer å lede og fasilitere endringsprosesser, og gir i noen grad øving i å ivareta de forskjellige lederoppgavene i endringsledelse. Dette gjør du med utgangspunkt i et selvdefinert studieprosjekt som du arbeider med i løpet av semesteret.
Les mer om Endringsledelse - fra teori til praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Øystein Hatteland
Societal transition and transformation - Energy and climate change År 2 / Semester 3

This course takes climate change and the Paris Agreement as its point of departure and deals with the transition to a low carbon society and the envisioned transformation of the energy system therein.

It brings attention to the political controversies associated with climate change mitigation and adaptation and the different, and sometimes competing, strategies envisioned to reduce greenhouse gas emissions (GHGs).

It discusses different energy scenarios and visions about the future energy system and the ways in which transition and transformation can take place.

Les mer om Societal transition and transformation - Energy and climate change
Studiepoeng:
Course coordinator:
Oluf Langhelle
Ledelse og regulering av HMS År 2 / Semester 3
Emnet omfatter både virksomheters ledelse, organisering og styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet og hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan kreve nye former for regulering.
Les mer om Ledelse og regulering av HMS
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristiane Marie Fjær Lindland
Risiko og samfunnssikkerhet År 2 / Semester 3
Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget risikostyring og samfunnssikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i både teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forståelse av begrepene og viser hvordan teoriene er komplementære med hensyn til å forstå risikoanalyse, risikoregulering og sikkerhet i samfunnet.
Les mer om Risiko og samfunnssikkerhet
Studiepoeng:
Faglærer:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Praksis i endringsledelse År 2 / Semester 3
Nordic models for gender equality and welfare År 2 / Semester 3
The Nordic countries are recognised as some of the most gender equal countries in the world. This course gives an overview of how the Nordic countries work for gender equality and how this policy area is linked to policies concerning biopolitics, work-life balance, social welfare, immigration and in general the Nordic welfare state regimes. The course will improve the students' understanding of the historical development of Nordic models for gender equality and welfare, and contribute to a critical assessment of contemporary goals and challenges for gender equality and diversity in the Nordic countries.
Les mer om Nordic models for gender equality and welfare
Studiepoeng:
Course coordinator:
Elisabeth Lund Engebretsen
A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations År 2 / Semester 3
In recent decades, increased focus on environmental and technological challenges contributes to greater awareness the role and position of the human role in a geological context. Under the umbrella term anthropocene - the age of humanity - emerging research fields such as the posthumanities point to the relationships between the human`s historical, social, cultural and material impact on, and responsibility for, the planet's ecological and technological systems. This course explores what is at stake for the human and its entangled relations with for example technology, animals and the weather.
Les mer om A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations
Studiepoeng:
Course coordinator:
Ingvil Førland Hellstrand
Intersectionality: critical perspectives on differentiation and power År 2 / Semester 3
The course will introduce the concept of intersectionality and how it has been used as a critical analytic tool to produce knowledge on interconnected structures of power and domination, such as sexism and racism. During the course we will also analyse the concept of intersectionality itself by examining recent discussions about the potentialities and limitations of the concept.
Les mer om Intersectionality: critical perspectives on differentiation and power
Studiepoeng:
Course coordinator:
Lene Myong
Utveksling
Utveksling ved IMKS År 1 / Semester 2

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.