Obligatoriske emner
Organisasjon, ledelse og samfunn År 1 / Semester 1
Formålet med kurset er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet. Et viktig utgangspunkt for kurset er at organisasjoner ikke bare må forstås som «instrumenter» for effektiv produksjon av varer og tjenester, men at organisasjoner - og ledelse av organisasjoner - også må forstås ut i fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.
Les mer om Organisasjon, ledelse og samfunn
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn-Tore Blindheim
Organisasjonsutvikling År 1 / Semester 1
Formålet med kurset er å gi en innføring i fagområdet organisasjonsutvikling (OU) med fokus på anvendelse i praktisk endringsledelse. Kurset bygger videre på MEN105 organisasjon, ledelse, samfunn, men legger i større grad vekt på praktisk anvendelse av teorier og metoder.
Les mer om Organisasjonsutvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Øystein Hatteland
Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen, forskningsetikk og sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen.
Les mer om Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Erik Christensen
Organisasjonsendring og implementering År 1 / Semester 2
Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan behovet for organisasjonsendringer oppstår, hvordan endringer kan styres og ledes, hvordan motstand mot endring oppstår - og hvordan ledere kan forholde seg til slik motstand.
Les mer om Organisasjonsendring og implementering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kjell Arne Røvik
Ledelse som praksis År 1 / Semester 2
Emnet fokuserer på hva det innebærer å lede og fasilitere endringsprosesser, og gir i noen grad øving i å ivareta de forskjellige lederoppgavene i endringsledelse. Dette gjør du med utgangspunkt i et selvdefinert studieprosjekt som du arbeider med i løpet av semesteret.
Les mer om Ledelse som praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Øystein Hatteland
Anvendt forskningsmetode År 1 / Semester 2
Emnet skal utvikle studentenes innsikt i ulike forskningsdesign og ferdigheter i empirisk analyse av organisasjonsmessige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Studentene skal få kunnskap om de metodologiske forutsetningene for ulike forskningstradisjoner og lære seg noen av de mest sentrale analyseverktøy innenfor kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning. Målet med emnet er at deltakerne selv skal kunne bli i stand til å planlegge, vurdere, tilrettelegge og gjennomføre empiriske studier av samfunnsvitenskapelig problemstillinger.
Les mer om Anvendt forskningsmetode
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gunnar Thesen
Masteroppgave i endringsledelse År 2 / Semester 4
Ved hjelp av teori og forskningsmetode skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet endringsledelse. Hovedmålet med masteroppgaven er å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studentene skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal de få trening i å anvende kildestoff for å vise hvordan eget forskningsarbeid kan plasseres i forhold til forskningen på det området som masteroppgaven adresserer seg til.
Les mer om Masteroppgave i endringsledelse
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Elin Merethe Oftedal

3. semester, emner ved UiS eller utveksling

Emner i 3. semester - 30 SP
Responsible innovation and entrepreneurship År 2 / Semester 3
Temaet for emnet er hvordan innovasjon og entreprenørskap både kan bidra til bærekraft og hvordan forståelsen av hva som er bærekraftig, endres over tid, kontekst og ut fra hvilket perspektiv på bærekraft som legges til grunn. Emnet er forankret i en prosessuell forståelse av virkeligheten. Ulike problemstillinger reises: hvordan blir produkter, prosesser og løsninger bærekraftige? Hvordan kan sosial innovasjon bidra til å løse sosiale utfordringer og hvordan blir sosial innovasjon fortolket av ulike aktører? Hvordan fører endringer i rammebetingelser og ytre faktorer til at organisasjoner må revurdere sine aktiviteter i relasjon til bærekraft? Hvordan kan organisasjoner utvikle praktiske strategier for bærekraftighet?
Les mer om Responsible innovation and entrepreneurship
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristiane Marie Fjær Lindland
Societal transition and transformation - Energy and climate change År 2 / Semester 3
This course takes climate change and the Paris Agreement as its point of departure and deals with the transition to a low carbon society and the envisioned transformation of the energy system therein.
It brings attention to the political controversies associated with climate change mitigation and adaptation and the different, and sometimes competing, strategies envisioned to reduce greenhouse gas emissions (GHGs).
It discusses different energy scenarios and visions about the future energy system and the ways in which transition and transformation can take place.
Les mer om Societal transition and transformation - Energy and climate change
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Oluf Langhelle
Ledelse og regulering av HMS År 2 / Semester 3
Emnet omfatter både virksomheters ledelse, organisering og styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet og hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan kreve nye former for regulering.
Les mer om Ledelse og regulering av HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Feodosiya Pavlovna Ermakova
Praksis År 2 / Semester 3
Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til å øke studentens bevissthet på egen rolle i samspill med andre i konkrete utviklings- og endringsoppgaver i arbeidslivet. Videre, å kunne analysere situasjoner og nyttiggjøre seg av ulike metoder og teorier for å bidra til en ønsket endring.
Les mer om Praksis
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Kristiane Marie Fjær Lindland
Utveksling
Utveksling ved IMKS År 1 / Semester 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.