Samfunnssikkerhet master 2 år

Obligatoriske fellesemner
Vitenskapsteori med etikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i vitenskapelig tenking, etikk og beslutningsteori.
Les mer om Vitenskapsteori med etikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Risiko og samfunnssikkerhet År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget risikostyring og samfunnssikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i både teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forståelse av begrepene og viser hvordan teoriene er komplementære med hensyn til å forstå risikoanalyse, risikoregulering og sikkerhet i samfunnet.
Les mer om Risiko og samfunnssikkerhet
Studiepoeng:
Faglærer:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Krisehåndtering År 1 / Semester 1

Emnet er obligatorisk for alle som tar mastergradsstudiet i samfunnssikkerhet, og er samtidig introduksjonskurset til fordypning i krisehåndtering i studiet. I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.

Emnet vil også være spesielt nyttig for studenter som studerer risikostyring, helsefag, økonomi, endringsledelse, menneskerettigheter, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

Les mer om Krisehåndtering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Bjørn Ivar Kruke
Applied social science research methods År 1 / Semester 2
This course will provide a platform for participants' lifelong learning. It will contribute to the management and research skills of students through hands-on training in planning and conducting research projects and applying results in management. Methods are drawn from major management-relevant social science disciplines such as psychology, sociology and organization studies.
Les mer om Applied social science research methods
Studiepoeng:
Course coordinator:
Oluf Langhelle
Infrastruktur og sårbarhet År 1 / Semester 2
Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet. Emnet er samtidig et introduksjonskurs til fordypningsretningen.
Les mer om Infrastruktur og sårbarhet
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsti Russell Vastveit
Risikobasert styring År 1 / Semester 2
Gi en innføring i ulike teorier og modeller i sikkerhetsstyring og ulike teknikker i risiko - og sårbarhetsanalyse. Kurset skal gi erfaring i utvikling av ulike krav til sikkerhet og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser og andre typer analyser i styring av sikkerhet i organisasjoner og samfunn.
Les mer om Risikobasert styring
Studiepoeng:
Timelærer:
Geir Sverre Braut
Oppgaveseminar År 2 / Semester 3
Emnet skal gi kandidaten et best mulig grunnlag for å begynne og gjennomføre skrivingen av mastergradsoppgaven. Hovedmålet med emnet er å utvikle prosjektskisse og forskningsdesign for oppgaven.
Les mer om Oppgaveseminar
Studiepoeng:
Faglærer:
Ole Andreas Hegland Engen
Masteroppgave i samfunnssikkerhet År 2 / Semester 4
Ved hjelp av teori, forskningsmetode og innsamlede data skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet samfunnssikkerhet. Masteroppgavene kan ha svært forskjellig form, noen kan være empiriske, mens andre er rent teoretiske. Hovedmålet med masteroppgaven er at studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studenten skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal studentene få trening i relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
Les mer om Masteroppgave i samfunnssikkerhet
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ole Andreas Hegland Engen

3. semester ved UiS eller utveksling

3. semester ved UiS - Velg 3 emner
Energy, Societal Safety and Sustainable Development År 2 / Semester 3
Dette kurset fokuserer på det komplekse forholdet mellom klimaendringer, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling. Spesiell vekt legges på å forstå dilemmaer relater til global mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i lys av bærekraftig utvikling. Kurset fremhever hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer og hvordan kriser, risiko og (u)bærekraftig utvikling henger sammen.
Les mer om Energy, Societal Safety and Sustainable Development
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Odd Einar Falnes Olsen
Forebygging og respons i humanitære kriser År 2 / Semester 3

Emnet er en fordypning i krisehåndtering og legger spesiell vekt på forebygging og respons basert på det såkalte DRR-konseptet.

Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å lære om eller forberede seg på eventuelle oppdrag i internasjonale humanitære kriser og katastrofer.

Emnet kan være nyttig for studenter som studerer endringsledelse, økonomi, helse- og sosialfag, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet.

Emnet undervises på engelsk. Dersom det bare er norsktalende studenter, undervises det på norsk.

Les mer om Forebygging og respons i humanitære kriser
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristin Sørung Scharffscher
Beslutninger i kriser År 2 / Semester 3
Emnet kan være nyttig for studenter som studerer/velger fordypningsretninger i risikostyring, økonomi, endringsledelse, helsefag, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet. Emnet vil legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.
Les mer om Beslutninger i kriser
Studiepoeng:
Faglærer:
Riana Steen
Granskingsmetodikk År 2 / Semester 3
Emnet inngår som anbefalt valgemne i 3. semester i mastergradsstudiet Samfunnssikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. Studenter i Samfunnssikkerhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan søke om opptak. Samlet antall studenter kan maksimalt være inntil ca 30. Det må minst være 15 oppmeldte studenter hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret. Emnet kan eventuelt legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.
Les mer om Granskingsmetodikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Willy Solberg Røed
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.