Spesialisering

Spesialisering i Samfunnssikkerhet
Obligatoriske emner
Philosophy of Science and Research Methods År 1 / Semester 1
This course approaches science from different angles: The philosophy of science, including various topics related to science and the environment, and methods applied in social research, with an emphasis on research design. The overall aim is to present the current understanding of scientific activities, especially within the social sciences, and to stimulate critical thinking by examining a selection of original perspectives on science and the current state of the global environment and sustainable development.
Les mer om Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Tarjei Mandt Larsen
Risiko og samfunnssikkerhet År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget risikostyring og samfunnssikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i både teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forståelse av begrepene og viser hvordan teoriene er komplementære med hensyn til å forstå risikoanalyse, risikoregulering og sikkerhet i samfunnet.
Les mer om Risiko og samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Krisehåndtering År 1 / Semester 1
Emnet er obligatorisk for alle som tar mastergradsstudiene i samfunnssikkerhet og i teknisk samfunnssikkerhet, og er samtidig introduksjonskurset til fordypning i krisehåndtering. I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.
Emnet vil også være spesielt nyttig for studenter som studerer risikostyring, helsefag, økonomi, endringsledelse, menneskerettigheter, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.
Les mer om Krisehåndtering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn Ivar Kruke
Social science research methods År 1 / Semester 2
This course will provide a platform for participants' lifelong learning. It will contribute to the research skills of students through hands-on training in planning and conducting research projects. Methods are drawn from major social science disciplines such as psychology, sociology, political science and organization studies.
Les mer om Social science research methods
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Oluf Langhelle
Infrastruktur og sårbarhet År 1 / Semester 2
Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Kurset vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene får sin utforming.
Les mer om Infrastruktur og sårbarhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå
Risikobasert styring År 1 / Semester 2
Kurset skal gi en innføring i ulike teorier og modeller i sikkerhetsstyring og ulike teknikker i risiko- og sårbarhetsanalyse. Kurset skal gi erfaring i utvikling av ulike krav til sikkerhet og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser og andre typer analyser i styring av sikkerhet i organisasjoner og samfunn.
Les mer om Risikobasert styring
Studiepoeng: 10
Timelærer:
Geir Sverre Braut
Oppgaveseminar År 2 / Semester 3
Emnet skal gi kandidaten et best mulig grunnlag for å utvikle skisse til masteroppgave og derigjennom begynne prosessen mot skrivingen av mastergradsoppgaven. Hovedmålet med emnet er å utvikle prosjektskisse og forskningsdesign for oppgaven.
Les mer om Oppgaveseminar
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Bjørn Ivar Kruke
Masteroppgave i samfunnssikkerhet År 2 / Semester 3
Ved hjelp av teori, forskningsmetode og innsamlede data skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet samfunnssikkerhet. Masteroppgavene kan ha svært forskjellig form, noen kan være empiriske, mens andre er rent teoretiske. Hovedmålet med masteroppgaven er at studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studenten skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal studentene få trening i relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
Les mer om Masteroppgave i samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Bjørn Ivar Kruke
3. semester ved UiS eller utveksling
3. semester ved UiS - Velg 3 emner
Ledelse og regulering av HMS År 2 / Semester 3
Emnet omfatter både virksomheters ledelse, organisering og styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet og hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan kreve nye former for regulering.
Les mer om Ledelse og regulering av HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Feodosiya Pavlovna Ermakova
Energy, Societal Safety and Sustainable Development År 2 / Semester 3
Dette kurset fokuserer på det komplekse forholdet mellom klimaendringer, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling. Spesiell vekt legges på å forstå dilemmaer relater til global mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i lys av bærekraftig utvikling. Kurset fremhever hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer og hvordan kriser, risiko og (u)bærekraftig utvikling henger sammen.
Les mer om Energy, Societal Safety and Sustainable Development
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Odd Einar Falnes Olsen
Internasjonale humanitære kriser År 2 / Semester 3
Emnet er en fordypning i krisehåndtering og legger spesiell vekt på forebygging og respons basert på det såkalte DRR-konseptet.
Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å lære om eller forberede seg på eventuelle oppdrag i internasjonale humanitære kriser og katastrofer.
Emnet kan være nyttig for studenter som studerer endringsledelse, økonomi, helse- og sosialfag, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet.
Emnet undervises på engelsk. Dersom det bare er norsktalende studenter, undervises det på norsk.
Les mer om Internasjonale humanitære kriser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Sørung Scharffscher
Beslutninger i kriser År 2 / Semester 3
Emnet kan være nyttig for studenter som studerer/velger fordypningsretninger i risikostyring, økonomi, endringsledelse, helsefag, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet. Emnet vil legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.
Les mer om Beslutninger i kriser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Riana Steen
Beredskapsanalyse og -planlegging År 2 / Semester 3
Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver. Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere og planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser ut fra egne krav og krav fra andre aktører.
Les mer om Beredskapsanalyse og -planlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Eivind Lars Rake
Granskingsmetodikk År 2 / Semester 3
Emnet gir en innføring i hvordan ulykker granskes, med spesielt fokus på ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking.
Les mer om Granskingsmetodikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Morten Sommer
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3
Spesialisering i Teknisk Samfunnssikkerhet
Obligatoriske emner
Numerisk modellering År 1 / Semester 1
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Risiko og samfunnssikkerhet År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget risikostyring og samfunnssikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i både teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forståelse av begrepene og viser hvordan teoriene er komplementære med hensyn til å forstå risikoanalyse, risikoregulering og sikkerhet i samfunnet.
Les mer om Risiko og samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Krisehåndtering År 1 / Semester 1
Emnet er obligatorisk for alle som tar mastergradsstudiene i samfunnssikkerhet og i teknisk samfunnssikkerhet, og er samtidig introduksjonskurset til fordypning i krisehåndtering. I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.
Emnet vil også være spesielt nyttig for studenter som studerer risikostyring, helsefag, økonomi, endringsledelse, menneskerettigheter, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.
Les mer om Krisehåndtering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn Ivar Kruke
Infrastruktur og sårbarhet År 1 / Semester 2
Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Kurset vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene får sin utforming.
Les mer om Infrastruktur og sårbarhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå
Risikobasert styring År 1 / Semester 2
Kurset skal gi en innføring i ulike teorier og modeller i sikkerhetsstyring og ulike teknikker i risiko- og sårbarhetsanalyse. Kurset skal gi erfaring i utvikling av ulike krav til sikkerhet og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser og andre typer analyser i styring av sikkerhet i organisasjoner og samfunn.
Les mer om Risikobasert styring
Studiepoeng: 10
Timelærer:
Geir Sverre Braut
Tekniske sikkerhetssystemer År 1 / Semester 2
Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.
Les mer om Tekniske sikkerhetssystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå
Oppgaveseminar År 2 / Semester 3
Emnet skal gi kandidaten et best mulig grunnlag for å utvikle skisse til masteroppgave og derigjennom begynne prosessen mot skrivingen av mastergradsoppgaven. Hovedmålet med emnet er å utvikle prosjektskisse og forskningsdesign for oppgaven.
Les mer om Oppgaveseminar
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Bjørn Ivar Kruke
Masteroppgave i samfunnssikkerhet År 2 / Semester 3
Ved hjelp av teori, forskningsmetode og innsamlede data skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet samfunnssikkerhet. Masteroppgavene kan ha svært forskjellig form, noen kan være empiriske, mens andre er rent teoretiske. Hovedmålet med masteroppgaven er at studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studenten skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal studentene få trening i relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
Les mer om Masteroppgave i samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Bjørn Ivar Kruke
3. semester ved UiS eller utveksling
3. semester ved UiS - Velg 3 emner
Ledelse og regulering av HMS År 2 / Semester 3
Emnet omfatter både virksomheters ledelse, organisering og styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet og hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan kreve nye former for regulering.
Les mer om Ledelse og regulering av HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Feodosiya Pavlovna Ermakova
Teknisk sikkerhet År 2 / Semester 3
Forelesningene gis på engelsk. Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.
Les mer om Teknisk sikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Roar Bakke
Beredskapsanalyse og -planlegging År 2 / Semester 3
Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver. Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere og planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser ut fra egne krav og krav fra andre aktører.
Les mer om Beredskapsanalyse og -planlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Eivind Lars Rake
Granskingsmetodikk År 2 / Semester 3
Emnet gir en innføring i hvordan ulykker granskes, med spesielt fokus på ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking.
Les mer om Granskingsmetodikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Morten Sommer
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.