MENY

Samfunnssikkerhet master

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt, tilsiktede og utilsiktede. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere.

Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Slike trusler gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap. Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste.

Les mer: Framtidens yrker: Urban Risk Manager

Spesialiseringer

Studieprogrammet har to spesialiseringer: teknisk samfunnssikkerhet og samfunnssikkerhet.

Spesialiseringen i teknisk samfunnssikkerhet krever en bachelor i ingeniørfag, og studiet gir en master i sivilingeniør.

Samfunnssikkerhet gir en bred presentasjon av hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiver innen samfunnssikkerhet gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner.

Målet er videre å gi studentene kunnskap om hvordan man kan styrke beredskapen og ta vare på sikkerheten i samfunnet, samt gi innsikt i hvordan man kan forebygge, forberede seg til, og håndtere kriser når de oppstår.

Studiet er tverrfaglig og studentene vil fra første dag arbeide sammen i grupper der både samfunnsfag og teknologiske fag er representert.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studentene velger mellom to spesialiseringer: samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Den sistnevnte krever en ingeniørfaglig bakgrunn og gir graden sivilingeniør.

Felles for de to studieretningene er 40 studiepoeng innen risiko, krisehåndtering og infrastruktur. I tredje semester har alle 30 studiepoeng med valgemner, samt et oppgaveseminar og en avslutter med en 30 studiepoengs masteroppgave.

For de som går spesialisering i samfunnssikkerhet tilbys samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsfilosofi i 20 studiepoeng, mens spesialiseringen teknisk samfunnssikkerhet har 20 studiepoeng i matematikk og teknologiske fag.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 20.01.2020