Obligatoriske emner
Examen Philosophicum - IMS År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmålene vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig erkjennelse slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver År 1 / Semester 1
Det finnes mange måter å forstå samfunnslivet på. Ulike teorier fremmer ulike forståelser. Gjennom tidene har sosiologien forkastet noen gamle og utviklet mange nye teorier. I emnet Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver vil studentene bli kjent med ulike teorier om samfunnet. Sosiologiens klassikere stilte spørsmål som: Hva skiller moderne fra førmoderne samfunn? Hva er individets plass i moderne samfunn? Hva vedlikeholder og hva skaper endring i moderne samfunn? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? Hvilke utfordringer står moderne samfunn overfor? Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene.
Les mer om Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Turid Rødne
Sosial ulikhet År 1 / Semester 1
Hvordan kan en beskrive og forstå ulikhet knyttet til kultur og økonomi? Hvordan oppleves hierarkier og ulikhet fra ulike posisjoner? Hvordan kommer sosial ulikhet til uttrykk i samhandling mellom folk? Hva er sosial mobilitet? Emnet tar for seg ulike teorier og empirisk baserte perspektiver på sosial ulikhet og sosial mobilitet, og drøfter disse gjennomgående i relasjon til sosiale klasser, etnisitet, kjønn og utdanning.
Les mer om Sosial ulikhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Merete Hermansen Jonvik
Sosiologisk teori: Nyere perspektiver År 1 / Semester 2
Emnet gir en fordypning i nyere sosiologisk teori. Emnet handler særlig om forskjellige sosiologiske forsøk på å overkomme spenningen mellom mikro og makro, aktør og struktur. Sosiologiens nyere teoretikere, grovt regnet fra etter andre verdenskrig, er opptatt av hva som kjennetegner samfunnet etter industrialiseringen. Sentrale dimensjoner som skiller sosiologiske teorier fra hverandre er: mikro - makro; aktør - struktur; konsensus - konflikt; modernitet - sen/post-modernitet. Emnet forfølger alle disse, og stiller spørsmål som: Hva er individets plass i samtiden? Hva skaper endring? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? I tillegg behandler vi tema som hvordan sosiologisk teori kan videreutvikles, i møte med praktisk empirisk forskning. Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene. Målet er å gjøre studentene i stand til å drøfte teorier opp mot hverandre og utvikle evne til kritisk drøfting av sosiologisk litteratur.
Les mer om Sosiologisk teori: Nyere perspektiver
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Vassenden
Forskningsteori og metode År 1 / Semester 2
Produksjon av kunnskap, i arbeid og fritid, som i forsking, gjer seg nytte av særskilte tenkemåtar og prosedyrar. Forskingsmetode er ei fellesnemning for framgangsmåtar vi nyttar i arbeidet med å få kjennskap til det ukjente - og for å stille spørsmål ved etablert kunnskap. Emnet gir størst plass til metoderetningar som set oss i stand til å skjøne meir av innhaldet i og meininga ved sosiale hendingar og fenomen.
Les mer om Forskningsteori og metode
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Dian Liu
Samfunnsstruktur i endring År 1 / Semester 2
Hvorfor er folk mer syke og dør tidligere i områder hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik? Hva er en passelig mengde kriminalitet? Er moderat ulikhet i inntektsfordeling en fordel for alle? Hvilken sammenheng er det mellom helse og tillitt? Slike spørsmål om samfunnsmessige sammenhenger er tema i dette emnet. Sosiologi har blitt kalt faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket". I dette emnet viser vi hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, familie, helse, etnisitet og fattigdom og kriminalitet kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng.
Les mer om Samfunnsstruktur i endring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Turid Rødne

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.