MENY

Forkurs for ingeniørutdanning

Universitetet i Stavanger tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning. Her finner du informasjon om hvordan du kan søke opptak til forkurset.

Søkere med generell studiekompetanse kan ikke få opptak til Forkurset, men kan søke på Realfagskurset

Viktig informasjon om faginnhold og gjennomføring av Forkurs

Søking og opptak

Forkurs for ingeniørutdanning har lokalt opptak via søknadsweb.

Har du fagbrev innen elektrofaget kan du søke opptak til Y-vei, bachelor i automatisering og elektronikkdesign
Har du fagbrev innen maskinfaget, kan du søke opptak til Y-vei, bachelor i maskin


Ordinær søknadsfrist er 15. april
NB! Det går ikke an å søke etter denne fristen.

Opptak søkes via søknadsweb
Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen inne på søknadsweb.
Innen et døgn etter at du har søkt sendes det ut en søknadskvittering til mailadressen du oppgir når du søker.

Opplasting av dokumenter
Inne på søknadsweb kan du laste opp all relevant dokumentasjon elektronisk. Vi vil gjerne at du laster opp dokumentene dine snarest mulig etter at du har søkt opptak og senest innen søknadsfristens utløp 15.april. Dokumentasjon på arbeidspraksis skal også lastes opp innen søknadsfristen, selv om arbeidsforholdet ikke er avsluttet. NB! Du MÅ fullføre søkingen på søknadsweb innen søknadsfristen.

Ettersendingsfrist
Det er kun dokumentasjon på skolegang/eksamener/tester avlagt søknadsvåren som kan lastes opp på et seinere tidspunkt (innen ettersendingsfristen 1.juli).

Opptaksgrunnlag
Du må oppfylle minimum 1 av kravene nedenfor:

Kategori 1

  • Fullført og bestått alle fag ved GK/VGl og VK1/VG2 (+ evt. VK2/VG3) yrkesfaglige studieretninger i norsk (nordisk) videregående skole. 
  • Fagbrev eller svenneprøve fra Norge (Norden).

Kategori 2

  • Søker må fylle minimum 25 år i løpet av søknadsåret, ha fullført grunnskolen og ha minst 5 års relevant arbeidslivserfaring (heltid), eventuelt en kombinasjon av heltids relevant arbeidslivserfaring og beståtte årskurs (innen relevant fagområde) på videregående skoles nivå på til sammen 5 år.
  • Søkere som har fullført grunnskole fra et land utenfor Norden må dekke kravet til norsk og engelsk beskrevet i opptaksreglementet til høyre.


Relevant arbeidserfaring inkluderer jobb innenfor tekniske fagområder som normalt krever fagbrev (snekker, elektro osv.) Ved tvil sendes søknad til fakultetet for vurdering. 

Søkere som er funnet kvalifiserte på bakgrunn av realkompetanse, skal rangeres ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. Ved rangering vil det bli lagt vekt på omfang og relevans av yrkeserfaring/skolegang . 

Dokumenter som skal lastes opp

  • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke laste dette opp i søknadsweb).
  • Fagbrev (for de som har dette).
  • Relevante arbeidsattester/skolegang som viser stillingsstørrelse og varighet (til sammen minimum 5 år). For kategori 2.
  • I tillegg til dokumentene som er med på å kvalifisere deg for opptak, så bør du laste opp følgende dokumentasjon hvis du har: Inntil 3 år med arbeidspraksis dokumentert med arbeidsattester som viser stillingsstørrelse og varighet utover opptakskravet, utdanning over minstekravet, godkjent folkehøyskole, militær- og sivil førstegangstjeneste eller dokumentert omsorgsarbeid i hjemmet.


Alle søkere MÅ søke opptak via søknadsweb (søkere uten norsk personnummer kan ta kontakt på opptak@uis.no)

Søkere som ikke laster opp sine søknadsdokumenter i søknadsweb vil ikke få søknaden sin behandlet.

Alle skal ha fått svar på epost og i søknadsweb senest innen 25.juli. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.​ 

Annen viktig informasjon om Forkurs for ingeniørutdanning