MENY

Realkompetanse

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende dokumenterer gjennom videregående opplæring.

Søkere som blir 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, dersom de har direkte relevant yrkeserfaring for studiet/studiene de søker opptak til.


Hva skal til for å være kvalifisert?
Vurderingen av om en søker er kvalifisert eller ei, er en faglig vurdering som gjøres ved det enkelte fakultet. I den faglige vurderingen ser man på om den utdanning, praksis o.a. som er dokumentert, er relevant og omfattende nok til at den som søker er kvalifisert til å starte på det aktuelle studiet.

For å bli vurdert til å være kvalifisert til et studium, må søkerne dokumentere at de har de nødvendige kvalifikasjoner. Dette setter store krav til de som søker på grunnlag av realkompetanse, både når det gjelder attester, bekreftelser og annet som legges ved, og når det gjelder den egenerklæring og motivasjonsbrev som skal lastes opp i søknaden. En må også dokumenterer nødvendige kvalifikasjoner i norsk og engelsk. For noen studier er det også krav om andre fag.

Ved studier der det er flere søkere enn studieplasser, kan det være at noen blir ansett for å være kvalifisert, men likevel ikke får plass/når opp i konkurransen. Det er ikke avsatt egne studieplasser til de som søker på grunnlag av realkompetanse. Disse må altså konkurrere om plassene sammen med de som har generell studiekompetanse og kan poengberegnes.


Søknadsfrist
Søknadsfrist for de som søker opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse er 1.mars
for studier med oppstart om høsten. NB! Studier innen musikk og dans har egne frister for søking om opptak.


Hvordan søke?
Søker du opptak til de aller fleste grunnstudier søker du via nettsøknaden til Samordna opptak. Du må huske på å krysse av i ruten der det står ”realkompetanse”.  Mer informasjon om hvordan du skal søke finner du på nettsidene til Samordna opptak. Ved søknad om opp til grunnstudier innen musikk og dans må du søke via UiS sin SøknadsWeb.


Hvilke papirer og dokumentasjon skal lastes opp?
All informasjon om opplasting av dokumentasjon og frister finner du på www.samordnaopptak.no


Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende. Yrkespraksis skal dokumenteres med attest. Attesten må inneholde tidsrom (fra og til dato), stillingsandel (heltid/deltid) og beskrivelse av hva arbeidet gikk ut på. Dersom du har opparbeidet deg spesiell kompetanse i det arbeidet du har hatt, må attesten også inneholde en beskrivelse/bekreftelse på dette. Det kreves minimum 5 års relevant arbeidspraksis tilsammen på fulltid for å bli vurdert for realkompetanse. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av relevant utdanning eller lignende

Organisasjonstilknytning, frivillig arbeid og andre fritidsaktiviteter kan dokumenteres med bekreftelser/attester fra ledere eller andre personer som kan bekrefte deltakelse. Bekreftelsen/attesten må inneholde beskrivelse av aktiviteten, tidsrom (fra og til dato) og omtrentlig hvor mye tid som gikk til aktiviteten (f. eks. en gang i året eller en gang i uken).

Alle søkere må kunne dokumentere nødvendige kunnskaper i norsk og engelsk for de ulike studieprogrammene våre. For noen studieprogram vil det i tillegg til dokumnetasjon av norsk og engelskkunnskaper også kreves dokumentasjon på matematikkunnskaper. F.eks. Utdanninger innen økonomiske-administrative fag og innen hotell- og ledelsesfag.

Ved søking om opptak til studier som har spesielle opptakskrav, så må disse kravene være oppfylt. (For eksempel ved opptak til bachelorstudier i ingeniør kreves det dokumentasjon på matematikkunnskaper tilsvarende R1+R2 og fysikkunnskaper tilsvarende FYS1).

Alle søkerne blir bedt om å skrive en egenerklæring der de skal beskrive hvorfor de mener de er kvalifisert for å starte på dette studiet, og de blir bedt om å skrive noe om sin motivasjon for å studere. Disse punktene blir det lagt stor vekt på, og det er derfor svært viktig å gi en god egenerklæring og beskrivelse av motivasjon.