MENY

Reglement for opptak på grunnlag av realkompetanse

REGLEMENT FOR OPPTAK AV SØKERE PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE

Vedtatt av styret ved Høgskolen i Stavanger 05.04.2001 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, §§ 37 og 40 (sist endret 25.april 2002).

Reglementet er revidert av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger 06.02.2013 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-10 (LOV-2005-04-01-15, sist endret med LOV-2012-06-22-55).

§1 Reglementet gjelder for

 • Alle studier ved universitetet innenfor grunnutdanningene og masterstudier/videreutdanningene.
 • Alle emner som er åpne for privatister.
 • Etter- og videreutdanningskurs.

§2 Grunnlag for opptak
Søkere som er 25 år eller mer i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse kan bli vurdert som kvalifisert til et bestemt studium eller fag/emne dersom de gjennom yrkespraksis, organisasjonserfaring, ubetalt arbeid, formell utdanning, etterutdanning eller annet kan dokumentere at de har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre studiet.

For å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse kreves det minimum 5 års relevant arbeidserfaring på fulltid (praksis på deltid regnes om til fulltid).
Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av:

 • relevant utdanning og relevante kurs
 • relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid m.m.)
 • omsorg for egne barn kan telle med inntil 1 år
 • militærtjeneste (1.gangstjeneste) kan telle med inntil 1 år.

Søkerne må kunne dokumentere nødvendige norsk og engelskkunnskaper for det studiet de søker. For norskkunnskaper betyr dette tilsvarende studiekompetansefaget i Norsk (393 årstimer i Kunnskapsløftet) til grunnskolelærerutdanning, adjunkt - og lektorutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, journalistutdanning, rettsvitenskap og studier i nordisk. For alle andre studier ved universitetet kreves det minimum tilsvarende kunnskaper som norsk på vg2-nivå, yrkesfaglig utdanningsløp (minimum 112 årstimer i Kunnskapsløftet).

For engelskkunnskaper kreves det minimum tilsvarende kunnskaper som studiekompetansefaget i engelsk (140 årstimer i Kunnskapsløftet).

For noen studier kreves også dokumentasjon av matematikkunnskaper minimum tilsvarende vg1-nivå, yrkesfaglig utdanningsløp (minimum 84 årstimer i Kunnskapsløftet).

For studier med tilleggskrav utover generell studiekompetanse, må disse være oppfylt etter gjeldende regler.


For å bli vurdert som kvalifisert må søkerne på en tilfredsstillende måte gjøre rede for egen motivasjon for å søke på studiet og hvorfor de tror de kan gjennomføre dette studiet.

Aktuell bakgrunn for de ulike studier kan være:

Lærer-, helse- og sosialfag:
Relevant praksis, utdanning o.a. knyttet til helse-, omsorg-, sosial- og undervisningssektor eller tilsvarende der søkeren har arbeidet med klienter, pasienter eller elever/barn/unge.

Hotell-, restaurant- og reiselivsfag:
Relevant praksis, utdanning o.a. fra hotell, restaurant, reiseliv eller tilsvarende.

Økonomi og samfunnsfag:
Relevant praksis, utdanning o.a. knyttet til administrative oppgaver innenfor privat og offentlig sektor og organisasjonsarbeid.

Tekniske fag:
Relevant praksis og utdanning innenfor tekniske fagområder.

Andre studier, enkeltfag, kurs og etterutdanning:
Relevant praksis og utdanning innenfor det aktuelle område.

Masterstudier og videreutdanninger:
Relevant praksis og utdanning som vil gi realkompetanse tilsvarende opptakskravene for de enkelte masterstudier eller videreutdanninger.

Oversikten over er ikke uttømmende og Universitetet i Stavanger avgjør hva som er relevant praksis til det enkelte studieprogram.

Endelig avgjørelse om hvorvidt søkeren er kvalifisert til å gjennomføre det søkte studiet vil bli gjort på bakgrunn av en helhetlig vurdering av søkerens dokumenterte kompetanse.

§3 Dokumentasjon
Alt som skal telle med i en vurdering av realkompetansen, må dokumenteres.

Dokumentasjon av yrkespraksis og ubetalt arbeid må inneholde fra/til dato, stillingsandel og arbeidets art. Deltidsstilling vil bli omregnet til fulltidsstilling. Dokumentasjon av organisasjonserfaring må inneholde tidsrom, type organisasjon og hvilken type kompetanse organisasjonsarbeidet ga. Formell utdanning og etterutdanning må dokumenteres med vitnemål, diplom, kursbevis eller tilsvarende.

Universitetets opptakskontor eller saksforberedende instans avgjør om vedlagt dokumentasjon kan godkjennes.

Instituttene kan innføre opptaksprøver for enkelte studier, dersom dette viser seg hensiktsmessig. Intervju kan også være et supplement i vurderingen av realkompetanse.

§4 Rangering
Søkere som er funnet kvalifiserte på bakgrunn av realkompetanse, skal rangeres i forhold til poengberegnede søkere og hverandre ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Det skal legges vekt på søkernes reelle kvalifikasjoner for studiet, herunder søkerens norskkunnskaper, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31 nr 173) § 7-12: Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes i forskrift for opptak til høyere utdanning.

Ved rangering vil det bli lagt vekt på omfang og relevans av yrkespraksis, omfang og relevans av utdanning og søkerens egenvurdering og motivasjon. 

§5 Saksbehandling
Fakultetene sørger for en faglig vurdering av kompetansen til søkerne som ber om realkompetansevurdering. Dette kan gjøres ved oppnevnelse av opptakskomiteer. Via den faglige vurderingen/komitébehandlingen skal det vurderes om søkerne er kvalifisert for de studier de søker opptak til. I tillegg skal kvalifiserte søkere også rangeres i forhold til ordinære søkere.

Søkere som har søkt om å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse innen gjeldende frister skal ha en faglig vurdering dersom følgende krav er oppfylt:

 • Minimum 25 år.
 • Ikke dokumentert generell studiekompetanse.
 • Har sendt inn dokumentasjon.
 • Har relevant praksis, relevant utdanning eller annen relevant erfaring.
 • Har levert en tilfredsstillende egenerklæring om hvorfor de mener de er i stand til å gjennomføre studiet og beskrivelse av motivasjonen for å søke og å gjennomføre studiet.  

Fakultetets opptaksmedarbeidere er saksforberedere og gir forslag om innstilling ut fra universitetets og fakultetets retningslinjer. Etter avtale kan fakultetene ha annen saksforberedende instans enn opptaksmedarbeider på fakultetet.

§6 Opptak
Via den faglige vurderingen/komitébehandlingen fattes det vedtak om hvem som kan gis tilbud. Videre effektuering av vedtakene gjøres av opptakskontoret eller opptaksmedarbeider på fakultetet.

Tilbud om opptak på grunnlag av realkompetanse gjøres gjeldende for hvert enkelt studium, eller for hvert enkelt fag/emne.

For søkere til enkeltemner og for søkere til etter- og videreutdanningskurs, er det saksforberedende instans som gjør vedtak om tilbud. I tvilstilfeller kontaktes det aktuelle fagpersonalet eller andre ved det aktuelle institutt.

§7 Frister
Søknadsfrist til alle studier med opptart om høsten er 1.mars.
Søknadsfrist til enkeltemner (vår og høst) og studier med oppstart om våren er lik de ordinære søknadsfristene for disse opptakene.
Søknad og opptak til etter- og videreutdanningskurs foregår fortløpende.
Ved institutt for musikk og dans vil søknadsfristene for søkere på grunnlag av realkompetanse være tilsvarende instituttets ordinære søknadsfrister.

§8 Ikrafttreden
Revidert utgave av opptaksreglementet trer i kraft fra og med 1. mars 2013.