MENY

Reglement for lokalt opptak til 2. året på bachelorprogram i samfunnsfag med personalledelse

Reglement fastsatt av Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. februar 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7. Sist revidert 10. november 2008.

§ 1 Virkeområde
Reglementet gjelder opptak og rangering til bachelorprogram i samfunnsfag med personalledelse, 2. år, ved Universitetet i Stavanger.

§ 2 Opptaksgrunnlag
Grunnlaget for opptak direkte til 2. året er fullført og godkjent relevant samfunnsvitenskapelig årsenhet/grunnfag/definert emnegruppe av minimum 60 studiepoeng/20 vekttall. Fakultetet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner, bl.a. realkompetanse.

§ 3 Opptakskomité
Dekan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité. Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

§ 4 Rangeringsregler
Søkerne rangeres på bakgrunn av karakterer fra opptaksgrunnlaget (jfr. § 2 ).

Dersom det er flere søkere som oppfyller opptakskravene enn det er studieplasser, prioriteres de med best karakterer på opptaksgrunnlaget. Uensartede karakterbetegnelser eller -systemer gir grunnlag for skjønnsmessig vurdering og poengfastsettelse.

§ 5 Opptak utenom rangeringsreglene
Når det er flere søkere enn studieplasser, og flere søkere står likt, kan det i vurderingen legges vekt på å få en faglig bredt sammensatt studentgruppe.

§ 6 Klage
Vedtak gjort av opptakskomiteen kan påklages til universitetets klagenemnd.

§ 7 Søknadsadresse. Søknadsfrist.
Søknad sendes via SøknadsWeb på uis.no. Ordinær søknadsfrist er 15. april.
For søkere som ønsker forhåndsløfte, og søkere med utenlandsk utdanning, er søknadsfristen
1. mars.

§ 8 Frist for innsending av dokumentasjon.
Frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges etter søknadsfristen er
1. juli.

§ 9 Utsettelse av studieplass.
Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende dokumenterte grunner. Ytterligere utsettelse innvilges ikke.

§ 10 Ikrafttreden.
Revidert reglement trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 2009/2010.