MENY

Reglement for lokalt opptak til videreutdanninger ved institutt for sosialfag

Reglement for opptak til videreutdanninger ved Institutt for sosialfag er fastsatt av Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. februar 2005, med hjemmel i Lov om Universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7. Sist revidert 10. november 2008.

1.0 Opptaksorgan
Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomitè. Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

2.0 Fastsetting av opptakskapasitet
Opptaksrammene for hvert opptak fastsettes av Dekan.

3.0 Minstekrav for opptak
For å kunne bli tatt opp til tverrfaglige videreutdanninger ved avdelingen må søkerne fylle følgende minstekrav:

a) Ha fullført og bestått 3-årig helse – og/eller sosialfagutdanning på høgskolenivå
eller annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning.
b) Ha minimum 1 års yrkeserfaring etter endt grunnutdanning. Deltidsarbeid omregnes etter statens regler om ansiennitetsberegning av deltidstjeneste.

4.0 Generelle konkurranseregler ved tildeling av studieplass
4.1 Er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser ved det enkelte studiet, rangeres søkerne etter konkurransepoeng.

4.2 Når flere søkere har lik poengsum, vektlegges spredning i alder, yrkesfelt og regiontilhørighet.

4.3 Kvotering av søkere:

4.3.1 Inntil 10 % av studieplassene kan etter spesiell vurdering fra opptaksorganet tildeles søkere på særskilt grunnlag. Søkere som tas opp på særskilt grunnlag, må oppfylle minstekravene, men vurderes utenom konkurransereglene ved tildeling av studieplass. Grunnlag for opptak utenom konkurransereglene kan bl.a. være:
- særlige forhold ved søkerens arbeidssituasjon/familiesituasjon eller helse
- yrkes- og utdanningsbakgrunn som det er vanskelig å poengberegne

Søkere som ønsker å bli vurdert på særskilt grunnlag må be om dette i søknaden og legge ved egen begrunnelse og dokumentasjon for de forhold som anføres.

Søkere som får avslag på søknad om studieplass utenom konkurransereglene, konkurrerer om studieplass på vanlig måte etter bestemmelsene i punkt 5.

4.3.2 Ved videreutdanning i ledelse og administrasjon vil det legges vekt på å få en faglig bredt sammensatt studentgruppe, og å få en spredning med hensyn til alder og ledererfaring. Dette innebærer at en kan legge opp til kvotering av søkere for å sikre dette.
4.3.3 Ved videreutdanning i veiledning og konsultasjon blir det lagt opp til kvotering av søkere som blir opptatt, slik at en sikrer en flerfaglig studentgruppe i samsvar med målgruppen for studiet.

5.0 Opptak etter konkurransepoeng
Søkere konkurrerer om studieplass på grunnlag av samlet poengsum for utdanning
og praksis utover minstekravet etter reglene i dette punktet, jfr. bestemmelsene under pkt 3 og 4.

Maksimal konkurransepoengsum vil være 8 poeng.

5.1 Det gis 1 poeng pr. år (60 studiepoeng/20 vekttall) for fullført og bestått høyere utdanning utover minstekravet. Fullført og bestått 30 studiepoeng/10 vekttalls enhet gir 0,5 poeng. Søkere med fullført/bestått bedriftsintern videreutdanning innen anestesi-, intensiv-, operasjons-, barne- eller kreftsykepleie kan godskrives med 1 poeng som del av poeng for utdanning.
Det kan gis inntil 3 poeng for tilleggsutdanning.

5.2 Det gis 1 poeng pr. år i fulltidsstilling for praksis utover minstekravet. Deltidsarbeid omregnes etter statens regler om ansiennitetsberegning.

Det kan gis ½ poeng pr. år for førstegangstjeneste/sivilarbeid og dokumentert omsorgsarbeid etter endt høgskoleutdanning som del av praksispoengdelen.

Det kan gis inntil 5 poeng for praksis.

6.0 Opptak av søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med utenlandsk utdanning som har annet morsmål enn norsk, må kunne dokumentere at de behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på linje med søkere som har norsk utdanning når den utenlandske utdanningen er sammenlignbar.
Det kan være aktuelt med særskilt vurdering jfr. pkt. 4.3

7.0 Andre bestemmelser

7.1 Søknadsfrist for den enkelte videreutdanning vil bli publisert på uis.no Ønske om særskilt vurdering for opptak må markeres på SøknadsWeb, og leveres innen frist for opptak på særskilt grunnlag.

7.2 Frist for innsending av dokumenter/vedlegg er angitt på uis.no Alle vedlegg som skal gi grunnlag for opptak må følge søknaden. Universitetet kan gi anledning til å ettersende vedlegg for søknaden etter at søknadsfristen er gått ut.

7.3 Klage på opptak.
Klage på opptak behandles av opptakskomiteen. Dersom opptakskomiteen opprettholder avslagsvedtaket, sendes klagen videre til behandling av Universitetets klagenemnd for endelig avgjørelse. Bestemmelser om klage og omgjøring fremgår av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 1. januar 1970, §§ 28-36.

8.0 Ikrafttreden
Reglementet trer i kraft fra og med opptaksåret 2009/2010.