MENY

Regler for lokalt opptak til videreutdanning i kreftsykepleie

Regler for opptak til videreutdanning i kreftsykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet er fastsatt av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7.

1. Opptaksorgan
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité for studiet. Komitéen skal bestå av minst en faglig ansatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativ ansatt. Komitéen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

2. Fastsetting av opptakskapasitet
Opptaksrammene for hvert opptak vedtas av universitetsstyret.

3. Minstekrav for opptak
For å kunne bli tatt opp til videreutdanning i kreftsykepleie må søkerne fylle følgende minstekrav:

  1. Ha fullført og bestått 3-årig sykepleierutdanning på høgskole/universitetsnivå
     
  2. Ha norsk offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier (alminnelig sykepleie)
     
  3. Ha praksis som sykepleier i minst 2 års fulltids arbeid med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid.


4. Generelle rangeringsregler ved tildeling av studieplass

4.1 Rangering av søkere

Dersom det ved opptak er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser ved utdanningen, rangeres søkerne etter opptakspoeng. Slik rangering gjelder også innenfor den enkelte kvote.

4.2 Kvotering av søkere

4.2.1 Inntil 10 % av studieplassene kan etter spesiell vurdering av opptaksorganet tildeles søkere på særskilt grunnlag. Søkere som tas opp på særskilt grunnlag, må oppfylle minstekravene (jfr. punkt 3), men vurderes utenom rangeringsreglene ved tildeling av studieplass. Grunnlag for opptak utenom rangeringsreglene kan blant annet være særlige forhold ved søkerens arbeidssituasjon/familiesituasjon/helse

Søkere som ønsker å bli vurdert på særskilt grunnlag, må be om dette i søknaden og legge ved egen begrunnelse og dokumentasjon for de forhold som anføres.

Søkere som får avslag på søknad om studieplass utenom rangeringsreglene, konkurrerer om studieplass etter bestemmelsene i punkt 5.

4.2.2 Ved tildeling av studieplasser skal det sikres en fordeling mellom arbeidstakere i kommuner og ved sykehus, samt spredning av studieplasser blant kommunene i universitetets nedslagsfelt. Det forutsettes at søkere innfrir minstekrav for opptak.


5. Opptakspoeng.
Søkerne konkurrerer om studieplass på grunnlag av samlet antall opptakspoeng. Opptakspoeng er lik summen av karakterpoeng pluss tilleggspoeng, etter følgende regler:

5.1 Opptakspoeng
Det kan gis inntil 12 opptakspoeng for videreutdanning i kreftsykepleie.

5.2 Karakterpoeng
Søkerne får poeng for karakteren i sykepleiefaget fra grunnutdanning i sykepleie etter følgende skala:

Følgende omregningsskala benyttes for søkere med bokstavkarakterer og tallkarakter:
A / 1,0 – 1,9 = 5 poeng
B / 2,0 – 2,5 = 4 poeng
C / 2,6 – 3,0 = 3 poeng
D / 3,1 – 3,5 = 2 poeng
E / 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Følgende omregningsskala benyttes for søkere med karakterskala:

S.tf. – M.tf. – Tf.:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2 poeng

S.tf. – M.tf. – Tf. – Ng.tf.:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2,5 poeng
Ng.tf. = 1 poeng

For karakteren bestått eller godkjent gis 3,5 poeng.

Alle andre karakterskalaer poengberegnes skjønnsmessig.

Gjennomsnittet for søkere beregnes ved at totalt antall poeng summeres, og deretter divideres på antall resultater som inngår i grunnlaget.

5.3 Tilleggspoeng for praksis

5.3.1 Det kan det gis inntil 4 poeng for praksis.

5.3.2 Det kan gis inntil 3 poeng for følgende type praksis: Praksis som godkjent sykepleier utover minstekravet. For slik praksis gis det 1 poeng pr. år i fulltidsstilling.

5.3.3 Det gis 4 poeng totalt kun til søkere som oppfyller følgende vilkår:

a) Søkeren har minst 1 års erfaring ved somatisk sykehus eller hjemmesykepleie.

b) Søkeren har oppnådd 3 poeng for praksis etter punkt 5.3.2.

Det kan ikke gis mer enn 1 poeng per år for praksis innenfor samme periode. Deltid omregnes til fulltid.

5.4 Tilleggspoeng for utdanning

5.4.1 Det kan gis inntil 3 poeng for utdanning.

5.4.2 Det gis 1 poeng pr. år (60 studiepoeng/20 vekttall) for høyere utdanning utover minstekravet. Utdanningen må være fullført og bestått, og tid for fulltidsstudium vil bli lagt til grunn for utregningen (dvs. 2 år deltid = 1 poeng). Fullført og bestått 30 studiepoeng/10 vekttalls enhet gir 0,5 poeng.

5.4.3 Søkere med fullført/bestått bedriftsintern videreutdanning innen anestesi-, intensiv-, operasjons-, barne- eller kreftsykepleie godskrives med 1 poeng som del av poeng for utdanning.


6. Opptak og rangering av utenlandske søkere
Utenlandske søkere må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravene som gjelder for opptak til høyere utdanning i Norge, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Søkere med utenlandsk utdanning gis karakterpoeng etter skjønnsvurdering, og rangeres sammen med øvrige søkere.

7. Andre bestemmelser

7.1 Søknadsfrist for den enkelte videreutdanning vil bli publisert på uis.no. Ønske om særskilt vurdering for opptak (jf. pkt. 4.2) må markeres på SøknadsWeb.

7.2 Frist for innsending av dokumenter/vedlegg er angitt på www.uis.no. Alle vedlegg som skal gi grunnlag for opptak, må følge søknaden. Universitetet kan gi anledning til å ettersende vedlegg for søknaden etter at søknadsfristen er gått ut.

7.3 Klage på opptak
Klage på opptak behandles av opptakskomiteen. Dersom opptakskomiteen opprettholder avslagsvedtaket, sendes klagen videre til behandling av Universitetets klagenemnd for endelig avgjørelse. Bestemmelser om klage og omgjøring fremgår av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 1. januar 1970, §§ 28-36.

8. Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2018/2019.