MENY

Ufyllende regler for opptak til master i spesialsykepleie

Retningslinjer for opptak og rangering av mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7, og Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005.

Utfyllende regler for opptak til masterstudium i spesialsykepleie er fastsatt av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

 

Til § 2 Opptak:

Mastergrad i sykepleie er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

 

Til § 3 Utfyllende regler:

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

 

Faglige minstekrav

For å kunne bli tatt opp til master spesialsykepleie, med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, jfr. Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS § 2, bokstav d, kreves det at søkerne fyller følgende minstekrav:

  1. Ha fullført og bestått 3-årig sykepleierutdanning på høgskole/universitetsnivå
     
  2. Ha norsk offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier (alminnelig sykepleie)
     
  3. Ha praksis som sykepleier i minst to års fulltids arbeid med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid.

Sykepleiere med videreutdanninger innenfor anestesi-, intensiv eller operasjonssykepleie kan søke innpass på grunnlag av tidligere utdanning. For videreutdanninger tatt ved annen utdanningsinstitusjon enn Universitetet i Stavanger kan det innpasses inntil 60 studiepoeng. Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass leveres og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

 

Kvoter

For å sikre en studentgruppe med aldersspredning, tas det ved hver spesialisering opp minimum to studenter som er under 30 år. Det forutsettes at disse innfrir minstekrav for opptak. Inntil 30 % av studieplassene prioriteres ansatte ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) under forutsetning av at de innfrir minstekravene.

 

Til § 5-1, bokstav a-c):

Følgende omregningsskala benyttes for søkere med karakterskala:

S.tf. – M.tf. – Tf.:

S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2 poeng

S.tf. – M.tf. – Tf. – Ng.tf.:

S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2,5 poeng
Ng.tf. = 1 poeng

 

Til § 5-1, bokstav f), erstattes av følgende:

Det gis 0,1 poeng pr. år i fulltidsstilling for praksis som godkjent sykepleier utover minstekravet for inntil 0,2 poeng. Deltid omregnes til fulltid.

Det gis 0,1 ekstrapoeng for et års praksis som godkjent sykepleier ved somatisk sykehus, også gjeldende for minstekrav for opptak.

Det kan totalt gis inntil 0,3 tilleggspoeng for praksis.

 

Til § 11 Ikrafttreden

Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2018/2019