MENY

Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i dokumentarproduksjon

Retningslinjer for opptak og rangering av mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7, og Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005.

Utfyllende regler for opptak til masterprogram i dokumentarproduksjon er fastsatt av dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 19.02.2013.

Til § 2 Opptak:
Mastergrad i dokumentarproduksjon er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

Til § 3 Utfyllende regler:
Dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.
Komiteen skal bestå av minst tre faglige tilsatte med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

Opptakskravet er bachelorutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

- en arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt det kreative ansvaret for innhold og produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.

- et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

Til § 5 Rangering av søkere:
Søkerne rangeres etter konkurransepoeng. Summen av karakterpoeng, arbeidsprøvepoeng og tilleggspoeng utgjør konkurransepoeng.

Til § 5 pkt. a): Eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget utgjør karakterpoengene, jfr. § 5, pkt. a) til g).

Opptakskomiteen foretar en vurdering av innsendte arbeidsprøver og gir dem en samlet vurdering som utgjør arbeidsprøvepoeng. Arbeidsprøvene blir vurdert etter journalistisk grunnarbeid, teknisk kvalitet og kunstnerisk uttrykk. Det vil gis arbeidsprøvepoeng på en skala fra 1 til 5.

Til § 5 pkt. h): Det gis 1 poeng pr. år (60 studiepoeng/20 vekttall) for høyere utdanning utover minstekravet. Utdanningen må være fullført og bestått, og tid for fulltidsstudium vil bli lagt til grunn for utregningen (dvs. 2 år deltid = 1 poeng). Fullført og bestått 30 studiepoeng/10 vekttalls enhet gir 0,5 poeng. Det kan gis inntil 2 poeng for slik utdanning.

Ved utdanning relatert til produksjon av kunst, drama, film, reportasjer eller andre medier gis et ekstra poeng.

Det kan til sammen gis 3 tilleggspoeng for utdanning utover minstekravet.

Til § 5 pkt. i): Relevant arbeidserfaring gis inntil 5 tilleggspoeng. Det gis 1 poeng pr. år i fulltidsstilling for relevant arbeidserfaring. Deltid omregnes til heltid.

Til § 7 Opptak utenom rangeringsreglene:
Søkere med utenlandsk utdanning som har annet morsmål enn norsk må kunne dokumentere at de behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig i henhold til de krav som stilles for å oppnå generell studiekompetanse.

Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt med særskilt vurdering av disse søkerne.

Til § 11 Ikrafttreden:
Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2013/2014.