MENY

Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i helsevitenskap

Retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7, og Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005. Utfyllende regler for opptak til masterstudium I helsevitenskap er fastsatt av Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 9. februar, 2010, sist revidert 19. januar, 2016.

Til § 2 Opptak:

Mastergrad i helsevitenskap er et disiplinbasert/yrkesrettet mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005, jf. § 2, bokstav d.

 

Til § 3 Utfyllende regler:

a) For å være kvalifisert for opptak til master i helsevitenskap, jf. Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, § 2, bokstav d, kreves ett av følgende vilkår:

- Fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfag, eller

- Integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfag.

b) Inntil 70% av opptaksplassene kan reserveres kandidater med helsefaglig bachelorgrad eller tilsvarende utdanningsløp.

c) For å oppnå tilleggspoeng for relevant praksis, jf. Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, § 5-1, bokstav f, kreves yrkespraksis innenfor det helse- og sosialfaglige området etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanningsløp.

 

Til § 11 Ikrafttreden

Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2016/2017