MENY

Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i kunst- og kulturstudier

Retningslinjer for opptak og rangering av mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7, og Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005.

Utfyllende regler for opptak til masterstudium i kunst- og kulturstudier er fastsatt av Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21. mars 2006, sist revidert 30. november 2010.

§ 1 Definisjon:
Mastergrad i kunst- og kulturstudier er et forskningsbasert og disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet, 1. desember 2005.

§ 2 Utfyllende regler:
a) Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.
Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

b) Kandidater med bachelorutdanning i kunst- og kulturfag er den primære målgruppen for studiet. Søkere med annen utdanningsbakgrunn innenfor humanistiske fag og samfunnsfag kan vurderes for opptak, dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

c) For å kunne få opptak til studiet, må søkeren enten ha oppnådd karakteren C på bacheloroppgaven, eller å ha et samlet karaktersnitt på C gjennom hele bachelorgraden. Utregning av karaktersnitt foretas i henhold til § 5 i Retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger.

d) Som relevant yrkespraksis defineres arbeid innenfor det kunst- og kulturfaglige feltet.

e) Rangering av søkere med likt antall opptakspoeng, jfr. § 5 i Retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger, foretas ut fra alder og hensynet til å oppnå tverrfaglighet i studentgruppen.

f) Søkere med utenlandsk utdanning som har annet morsmål enn norsk må kunne
dokumentere at de behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, i henhold til de krav som stilles for å oppnå generell studiekompetanse. Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt med særskilt vurdering av disse søkerne.

§ 3 Ikrafttreden
De utfyllende reglene trer i kraft med virkning fra studieåret 2011/12.