MENY

Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i samfunnssikkerhet

Retningslinjer for opptak og rangering av mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7, og Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005.

 Utfyllende regler for opptak til masterstudium i samfunnssikkerhet er fastsatt av Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2. april 2004, sist revidert 22. januar, 2015.

 

Til § 2 Opptak:

Mastergrad i samfunnssikkerhet er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

 

Til § 3 Ufyllende regler:

Dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.

Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

Opptakskravet er bachelorutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) i samfunnsvitenskapelige fag. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg dette før de påbegynner studiet.

Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i samfunnssikkerhet er:

 • Sosiologi
 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Sosialantropologi
 • Jus
 • Statsvitenskap

 

Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for mastergradene både i Norge og i utlandet. Det utformes derfor ikke en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen:

 • Samfunnsfag
 • Helse- og sosialfag
 • Økonomi/administrasjon
 • Hotell- og reiseliv
 • Politiutdanning
 • Lærerutdanning
 • Journalistikk
 • Historiefag

 

Søkere til studiet i samfunnssikkerhet, som har profesjonsutdanning innen sikkerhetsrelaterte fag som redningstjeneste, luftfartsfag og forsvar, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Søkere med andre tverrfaglige bachelorutdanninger som oppfyller dybdekravet, vil bli vurdert av opptakskomiteen.

Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått minst 4 av følgende 5 emner:

 • BSA145 Risikosamfunnet (10sp)
 • BSA230 Politikk og risiko (10sp)
 • BSA240 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10sp)
 • BSA250 Kriser og samfunnssikkerhet (10sp)
 • BSA260 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10sp)

Søkere med denne bakgrunnen skal følge programvarianten med masteroppgave på 60 studiepoeng, jamfør studieprogrambeskrivelsen.

 

Til § 7 Opptak utenom rangeringsreglene

Søkere med utenlandsk utdanning som har annet morsmål enn norsk må kunne dokumentere at de behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig i henhold til de krav som stilles for å oppnå generell studiekompetanse. Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt med særskilt vurdering av disse søkerne.

 

Til § 11 Ikrafttreden
Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2015/16.