MENY

Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i sosialfag

Retningslinjer for opptak og rangering av mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7, og Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005.

Utfyllende regler for opptak til masterstudium i sosialfag er fastsatt av Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 28. mars 2007, sist revidert 10. november 2008.

Til § 2 Opptak
Mastergrad i sosialfag er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr.
§ 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

Til § 3 Ufyllende regler:
a) Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.
Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.

b) Primærmålgruppen for studiet er søkere med bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt, jfr. masterforskriftens § 2d).

c) Fakultetet avgjør hvilke utdanninger som faller inn under betegnelsen tilsvarende.

Til § 5 Rangering av søkere:
For å sikre en studentgruppe i tråd med målet for masterprogrammet, skal minst 50 % av studieplassene forbeholdes søkere som kommer direkte fra endt grunnutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Som relevant yrkespraksis, jfr. § 5 i) defineres arbeid innenfor det sosialfaglige området etter fullført bachelorutdanning/grunnutdanning.

Rangering av søkere med likt antall opptakspoeng, jfr. § 5 j) foretas ut fra alder og hensynet til å oppnå tverrfaglighet i studentgruppen.

For å sikre tverrfaglighet i studentgruppen i samsvar med målgruppen for studiet, kan det også bli lagt opp til en kvotering av søkere. Det forutsettes at disse oppfyller minstekrav for opptak.

Til § 7 Opptak utenom rangeringsreglene
Søkere med utenlandsk utdanning som har annet morsmål enn norsk må kunne dokumentere at de behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, i henhold til de krav som stilles for å oppnå generell studiekompetanse.

Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt med særskilt vurdering av disse søkerne.

Til § 11 Ikrafttreden
Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2007/2008.