MENY

Utfyllende regler til lokalt opptak til masterprogrammet i regnskap og revisjon

Retningslinjer for opptak og rangering av mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, §§ 3-6 og 3-7, og Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005. Utfyllende regler for opptak til masterstudium i regnskap og revisjon er fastsatt av Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 24.11.2015.

Til § 2 Opptak:
Mastergrad i regnskap og revisjon er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

Til § 3 Ufyllende regler:
Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.
Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak.


Opptakskravet er fullført og bestått en av følgende bachelorgrader (tilsvarende 180 studiepoeng):

Bachelor i regnskap og revisjon (i henhold til NRØA-plan)

Bachelor i økonomi og administrasjon (i henhold til NRØA-plan)

Bachelor i rettsvitenskap*

 

Andre søkere med kompetanse tilsvarende en av disse søkegruppene kan vurderes for opptak.

 

*Søkere med bachelor eller mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan tas opp, forutsatt at søkeren har:

  • Enten avlagt og bestått eksamen tilsvarende 30 studiepoeng i bedriftsøkonomiske emner. Følgende emner må være dekket: finansregnskap, økonomistyring og investering og finansiering,
  • Eller har en spesialisering (minimum 30 studiepoeng) eller masteroppgave i et emne innenfor ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap og revisjon (regnskap, skatt eller revisjon).

 

Det kreves et gjennomsnitt på minst 3,0 av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

 

 

Det gis 0,05 tilleggspoeng pr emne (eller tilsvarende emne fra andre læresteder) for følgende emne:

  • Årsregnskap (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)
  • Revisjon (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)
  • Skatterett (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)
  • Rettslære (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)

 

Se emnebeskrivelser på: http://www.uis.no/studietilbud/oekonomi-og-juss/regnskap-og-revisjon/

 

Til § 4 Betinget opptak
Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de ikke oppfyller kravene til opptak, jfr. § 3.

 
Til § 7 Opptak utenom rangeringsreglene
Søkere med utenlandsk utdanning som har annet morsmål enn norsk må kunne dokumentere at de behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig i henhold til de krav som stilles for å oppnå generell studiekompetanse.

Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt med særskilt vurdering av disse søkerne.

Til § 11 Ikrafttreden
Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2016/2017.