MENY

Nordisk og lesevitenskap, master

Vi er opptatt av alle typer tekst: fra handlelapper til romaner, fra runeinnskrifter til SMS-tekster. I masterstudiet ved Universitetet i Stavanger spør vi: Hva er lesing? Hvilken betydning har lesing for tanken?
Studenter ved nordisk og lesevitenskap

Kommunikasjon gjennom språk og tekst er et grunnlag for vår deltakelse i samfunnslivet. Masterstudiet i nordisk og lesevitenskap gjør språk og tekst til vitenskapelige studieobjekter. 

Fra tanken er veien ikke lang til tale- og skriftspråket, og den norske språksituasjonen står også sentralt i studiet. Vi lever i ei tid da samfunnsutviklingen fører med seg omfattende språklige endringsprosesser, og da er det viktig både å skjønne hva det er som skjer og hvilke veier utviklingen kan ta både når det gjelder tale og skrift. Bak disse aktuelle studieemnene ligger selvsagt de helt grunnleggende spørsmålene om hva språk er.

Nordisk og lesevitenskap er også studiet av lesingens og skrivingens rolle i kulturen. Masterstudiet gir kompetanse på hvordan lesing organiserer verden og hvordan enkeltmennesket integrerer seg i samfunnet ved hjelp av lesing og skriving.

Studiet kombinerer ulike tradisjoner rundt lesingens sosiale aspekt, leseutvikling, bokbransjen og leseren. Studiet ser også på lesing i et historisk perspektiv, særlig med sikte på å forstå teksthistorien i sitt virkningsaspekt; hvordan samfunnet og kulturen har endret seg ved tekstlig basert kommunikasjon. Vi belyser også den økende digitaliseringen og ser på dens virkninger for tekst- og språkbruk, lese- og skriveadferd. Dette kan gjøres gjennom språklige, tekstlige og didaktiske analyser. Studiet legger vekt på å se den norske/nordiske utviklingen av skriftkultur i en internasjonal sammenheng.

Masterstudiet i nordisk og lesevitenskap er en videreføring av det første europeiske masterstudiet i lesevitenskap, som tilhører det internasjonale forskningsfeltet «literacy». Forskningsfeltet er tverrfaglig, og undervisning og pensum bygger på lange internasjonale og nasjonale fagtradisjoner. I studiet blir det lagt vekt på å ha kontakt med fagmiljøer innen humaniora og samfunnsfag som har fokus på språk-, litteratur- og lesevitenskap.

Master i nordisk og lesevitenskap er et fulltidsstudium over to år, men man kan etter opptak søke overgang til deltidsstudium over fire år. Oppbygningen på deltidsstudiet er identisk med heltidsstudiet. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 25.11.2019