Nordisk språk og litteratur

Obligatoriske emner
Examen facultatum År 1 / Semester 1
Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og utviklingen av humaniora som vitenskap. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.
Les mer om Examen facultatum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Greta Brodahl
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for noen av de mest grunnleggende spørsmålene vedrørende vitenskapelig aktivitet, moralsk praksis og menneskesyn. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over grunnleggende problemer knyttet til det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål å stimulere til respekt for andre fagområder enn studentenes eget.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ståle Gundersen
Språkstruktur og språkvariasjon År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk.
Les mer om Språkstruktur og språkvariasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Kristian Hognestad
Nordisk språk og språkhistorie År 1 / Semester 2
Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, med særleg vekt på tida etter 1800 og framveksten av dei to offisielle norske skriftmåla, nynorsk og bokmål.
Les mer om Nordisk språk og språkhistorie
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Inge Særheim
Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse År 1 / Semester 2
Vi lever i ei tekstuell verd! Talet på tekstar og sjangrar har eksplodert i tråd med den moderne medieutviklinga. Sjangermangfaldet er stort, og for å kunne orientere seg i eit samansett samfunn er gode analyse- og sjangerkunnskapar avgjerande. I dette kurset set vi fokus på tekstar av ulike sjangrar og korleis ein skal analysere dei.
Les mer om Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Finn Tveito
Tekst i kontekst År 3 / Semester 5
Alle tekster er preget av den tiden de er skrevet eller produsert i. Med tekst forstås både skjønnlitteratur, sakprosa og medietekster av forskjellige sjangre (f.eks. kronikker, filmer, tv-programmer). Dette gjelder så vel tematisk som formelt.
Les mer om Tekst i kontekst
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingrid Nielsen
Nordisk fordypning År 3 / Semester 5
Dette fordjupingsemnet består av ein språkleg del og ein litterær del. I den språklege delen inngår tekstlingvistikk, der ein studerer samanbindinga av ord, frasar og setningar til større meiningsfylte tekstdelar og tekster. I tillegg inngår pragmatisk analyse og innføring i semantikk. I den litterære delen skal studentane skaffa seg kunnskap om tekstuelle endringsprosesser i skjeringspunktet med andre mediale former. Studentane skal få kunnskap om mediale overgangar mellom tekst og bilde og tekst og lyd. Slike overgangar og blandingsformar pregar i stor grad vår mediale kvardag i dag. Tekst skal dermed forståast som et multimodalt fenomen.
Les mer om Nordisk fordypning
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Andreas Benedikt Jager
Fordypning i nordisk med oppgave År 3 / Semester 6
Studentane skal skriva ei bacheloroppgåve med språkleg eller litterær problemstilling. Dei vel emne, tekstgrunnlag og særpensum (ca. 650 sider) i samråd med fagleg ansvarleg.
Les mer om Fordypning i nordisk med oppgave
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Klaus Johan Myrvoll

Valg av fag 2 (for samfunnsfag, kontakt din studiekoordinator)

Engelsk - fag 2
En introduksjon til engelskspråklig litteratur År 2 / Semester 3
This course provides an introduction to key texts, authors and literary periods in literatures in English from Great Britain and previous British colonies from around the world.
Les mer om En introduksjon til engelskspråklig litteratur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Allen Clarence Jones
Innføring i engelsk språk År 2 / Semester 3
Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.
Les mer om Innføring i engelsk språk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Nancy Marie Wood
Amerikansk litteratur og kultur År 2 / Semester 4
The concept of "America" has been explored by authors from the United States and around the world. This course offers students the opportunity to investigate literary expressions about the American experience in texts from a range of genres (for example, poetry, drama, short story, novel, essay, and film) from the early colonial period to the contemporary era. Emphasis will be placed on analyzing texts in their literary, social, historical and cultural contexts.
Les mer om Amerikansk litteratur og kultur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Eric Dean Rasmussen
Engelsk fonetikk og fonologi År 2 / Semester 4
Emnet gir en bred innføring i engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale. Det gir kunnskap om lydsystemene til to engelske uttalevarianter (Received Pronunciation og General American), med fokus på intonasjon så vel som konsonanter og vokaler. I tillegg gir kurset en oversikt over temaer som uttalevariasjon, lydendring og internasjonale varianter av engelsk. Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen fonetikk og fonologi, kombinert med praktiske øvelser.
Les mer om Engelsk fonetikk og fonologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Oliver Martin Traxel
Religion - fag 2
Religionsvitenskap, jødedom og islam År 2 / Semester 3

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn i dagens verden, og religionsvitenskapen gir nøkler til å studere og forstå disse rollene. Faget religionsvitenskap er i seg selv tverrfaglig og inkluderer ulike tilnærminger til religion. Vekten legges i dette emnet på kulturvitenskapelig tilnærming ettersom religion betraktes som et kulturfenomen.

Jødedommen og islam er historisk beslektet med hverandre, og disse religionene har satt sitt preg på samfunn og kultur i fortid og nåtid. Islam er mest vektlagt på grunn av denne religionens aktualitet og relevans i samfunn og skole.

Les mer om Religionsvitenskap, jødedom og islam
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Bibelen og kristendommens historie År 2 / Semester 3
Dette emnet gir innføring i Bibelen på basis av historievitenskap, bibelvitenskap og teologi. Det gir kunnskap om Bibelen som en historisk, hellig og aktuell bok. Emnet gir også innføring i kristendommens historie og dens betydning for kultur og samfunn i fortid og nåtid, nasjonalt og globalt.
Les mer om Bibelen og kristendommens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner År 2 / Semester 4
Emnet skal gi innsikt i prinsipiell og konkret etikk. Dette inkluderer etiske modeller og drøftinger av etiske spørsmål. Emnet skal gi innsikt i sekulære livssyn i dag. Emnet gir også innsikt i kristen tro og trostradisjoner i møte med ulike religiøse og livssynsmessige alternativer i vår tid.
Les mer om Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet År 2 / Semester 4

Emnet gir en innføring i hinduismen og buddhismen. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst.

Emnet gir også en innføring i utviklingstrekk i samtidsreligiøsitet, deriblant dens forhold til institusjonalisert religion, media og marked.

Les mer om Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Torunn Birkeland
Historie - fag 2
Europeisk historie fra antikken til nytid År 2 / Semester 3
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til 1800 e.v.t. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie i Europa.
Les mer om Europeisk historie fra antikken til nytid
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dolly Jørgensen
Byens historie År 2 / Semester 3
Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv.
Les mer om Byens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olav Tysdal
Moderne historie År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1814 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og materiell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.
Les mer om Moderne historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ole Jone Eide
Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk År 2 / Semester 4
Hva er historie? Hvordan forsker en historiker? Hvordan påvirker historikerens perspektiver vår forståelse av fortiden? Har historie sin egen historie? Emnet gir en innføring i ulike historietradisjoner og i måter historien kan framstilles på. Videre drøftes metoder for å produsere historisk kunnskap, og historikerens arbeid med forskjellige typer av kilder blir diskutert. Studiet skal dessuten gi en innføring i historiefagets egen historie.
Les mer om Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Finn Arne Jørgensen
Andre fag/Innpass
Valgfri del 15 SP (søk i emner eller velg mellom foreslåtte emner)

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.