MENY
[config value "uis.study.disclaimer_ext_nb" not found]


I løpet av forelesningene i Arbeidslivskunnskap vil studenten få en god oversikt over det yrkeslivet den skal ut i. Studenten skal få et innblikk i kulturpolitikken som legger premisser for arbeidsmulighetene og oversikt over relevante aktører i danse- og kulturlivet. I emnet Arbeidslivskunnskap er målet å gi gode redskaper i etableringen av fremtidig arbeidsliv. Forelesningene er praktisk rettet, studentene diskuterer og reflekterer i grupper, og det gis skriftlige gruppe- og individuelle oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • ha kunnskap og innsikt i norsk kulturpolitikk
  • ha kunnskap og innsikt i utfordringer utøvere i scenekunst møter i forhold til etikk, maktbalanse og kjønn


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • gjøre rede for entreprenørielle egenskaper/evner: nettverksbygging, søknadskriving, karriereplanlegging og utvikling.


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • ha innsikt i sitt fremtidige arbeidsfelt som dansekunstner, herunder oversikt over aktuelle kunst- og kulturinstitusjoner og offentlig forvaltningsorganer.

Innhold

  • Innføring i entreprenørskap innen det kulturelle feltets praksis.
  • Dansepolitiske og kulturpolitiske problemstillinger i dagens samfunn.
  • Etikk, maktbalanse og kjønnsperspektiv i scenekunstfeltet
  • Økonomi for frilans dansekunstnere
  • Karriereplanlegging og utvikling
  • Jobbsøknader

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappevurdering hvor 2-3 mindre skriftlig og muntlig oppgaver inngår.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktende fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marie Ronold Mathisen
Faglærer
Siri Dybwik
Studiekoordinator
Merete Bru Frantzen

Arbeidsformer

Klasseundervisning med forelesninger, gruppearbeid og feltbesøk.

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet

Mangset, P. & Røyseng, S. (Red.). (2009): Kulturelt entreprenørskap. 244 sider. Fagbokforlaget.

Fieldseth, M. (2015) Fri Scenekunst i praksis. Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000 tallet. 105 sider. Kulturrådet/Fagbokforlaget. Hentet fra https://www.kulturradet.no/documents/10157/f20123a8-5af5-487c-bcb3-b600c2232a89


Moe, S. (2015). Kunstnerøkonomiutredningen: Kunstens autonomi, kunstens økonomi. hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rapport-kunstens-autonomi-og-kunstens- okonomi/id2364099/

Kulturdepartementet (2013). Dans i hele landet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rapporter_planer/p laner/2013/dans-i-hele-landet.html?id=714435

Røyseng, S. (2011) Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. 32 sider. Kulturrådet/ Fagbokforlaget. Hentet fra http://www.kulturradet.no/vis- publikasjon/-/publikasjon-kunstnere-i-kulturnaeringenes-tidsalder


[config value "uis.study.disclaimer_ext_nb" not found]

Sist oppdatert: 20.10.2019