MENY

Studietilbod ved ISØP

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område. I tillegg har instituttet ansvar for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byutvikling og urban design og i teknisk planlegging. Og det er mogleg å doktorgradsstudiet i risikostyring og samfunnssikkerheit ved instituttet.

 • Byggarbeidere i arbeid. Bildet illustrerer bachelorstudiet i byggingeniør ved Universitetet i Stavanger.

  Bachelor i bygg

  Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP) har ansvaret for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byutvikling og urban design og i teknisk planlegging.

 • Illustrasjonsbilde, risikovurdering. Bilde fra Zoaring

  Master samfunnssikkerheit (toårig)

  Studiet gjev ein brei presentasjon av korleis tryggleiks- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiv innanfor samfunnssikkerheit gjev eit godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektera over hendingar og handlingar som kan truga infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjonar.

 • Dresskledd mann balanserer på line mellom to høye hus. Bildet illustrerer masterstudiet i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

  Master i risikostyring (toårig)

  På masterstudiet i risikostyring lærer du å analysera, skildra og kommunisera risiko. Du får kunnskap om korleis risiko kan styrast slik at ein får ønska balanse mellom verdiskaping og gevinst på den ein sida, og fare for tap, ulukker og skadar på den andre sida.

 • Nedrast bygning som følge av en katastrofe.

  Master i teknisk samfunnssikkerheit (toårig)

  På dette studiet lærer du korleis bruk av ulike metodar som risiko- og sårbarhetsanalyser og andre planleggings-, styrings- og beslutningsverktøy, kan bidra til å hindra uønska hendingar og hindre skadeverknader viss dei likevel skjer. Du lærer òg korleis informasjon om risiko kan utnyttast i samfunnet sitt plan- og beslutningsprosesser, og du studerer gransking av alvorlege hendingar.

 • Raffineri.

  Master i industriell økonomi (toårig)

  Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer økonomi- og ledelsesfag med ein ingeniørfaglig fordyping.

 • Studenter i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

  Master i industriell økonomi (femårig)

  Femårig masterstudie i industriell økonomi er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og teknisk/økonomisk påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år). Studiet er ein unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdanning.

 • To hus med grønn plen mellom.

  Master i byplanlegging (toårig)

  Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planleggja og utforma framtida sine byar.

 • Master i byplanlegging (femårig)

  Mastergradsstudiet i byplanlegging er ein kombinasjon av bachelorgrad i byggingeniør dei første tre åra og mastergrad i byutvikling dei siste to åra. Studiet gjev deg høve til å jobba med relevante problemstillingar knyte til det lokale nærmiljøet.

 • Avhandlinger

  Ph.d. i risikostyring og samfunnssikkerheit

  Doktorgradsprogrammet gjev høve til å tilnærma seg området frå ulike utgangspunkt, og både tekniske, økonomiske, finansielle og samfunnsvitskaplege tilnærmingar er innlemma i programmet.