MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene ta i bruk teori og metoder som har relevans for oppgaven. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt innenfor fagfeltet biologisk kjemi. Oppgaven utføres normalt det siste året av studiet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:

- Kan gjennomføre og presentere et omfattende arbeid

- Kan beskrive en vitenskapelig oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen biokjemi og molekylær-biologi

- Har utstrakt erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid, vitenskapelig rapportering

- Kjenner de vesentlige publiseringskanalene innen forskningsfeltet

- Kan tilegne seg nye arbeidsmetoder på en selvstendig måte og kritisk evaluere disse

- Kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid

- Er klar over den etiske standarden som skal anvendes in forskning og rapportering.

Innhold

Litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innholdet vil variere avhengig av den enkelte oppgave.

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for masteroppgaver på henholdsvis 30 og 60 studiepoeng for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Anbefalte forkunnskaper

MBI110 Biofysikalsk kjemi, MBI140 Protein biokjemi, MOT290 Bioinformatikk, MOT380 Bioteknologiske arbeidsmetoder

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innlevering av oppgave, presentasjon og muntlig eksaminasjon1/1 A - F

Oppgavevurdering teller 3/4 og presentasjon/muntlig eksaminasjon teller 1/4. Faglærer setter samlet karakter. Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes karakteren.

En bachelor- eller masteroppgave kan som hovedregel bare leveres inn én gang, jf Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger §7.1. Dekan kan innvilge et andre forsøk dersom en student ønsker å forbedre karakteren. Studenten(e) må da skrive en ny oppgave og på et nytt grunnlag. En bachelor- eller masteroppgave som er vurdert til ikke bestått, kan bare leveres inn i omarbeidet form én gang. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og teller som et nytt eksamensforsøk, jf Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger §8.2g). En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hanne Røland Hagland
Faglærer
Astrid Elisabeth Mork-Jansson, Ann Kristin Bue, Oddmund Nordgård, Einar Bakstad, Lutz Andreas Eichacker, Svein Bjelland, Cathrine Lillo
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur, deltagelse i diskusjonsgrupper. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Undervisningsspråk: norsk eller engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave biologisk kjemi (MBIMAS_1) 60

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Litteratur

Pensum dekkes av spesiallitteratur, artikler og viderekommende lærebøker, og varierer avhengig av tittel på masteroppgaven.


Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.11.2017