MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Samfunnsfag 1 omfatter både geografi, historie og samfunnskunnskap. I samfunnsgeografi vektlegges globale forhold; både samarbeid, konflikt og konfliktløsning er sentral. I historie står samfunnsendring i Norge fra middelalderen og fram til i dag sentralt. Hvordan vi bruker historie og hvordan barn og unge forstår fortiden vektlegges. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på endringer i politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt. Studiet fremmer ulike perspektiver på globalisering og internasjonalisering både i tid og rom. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om historieforståelse og historiebruk
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk og økonomi
 • har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge og verden 
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
 • beskrive og analysere globale konflikter
 • fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
 • arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta- og teorigrunnlag
 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • vurdere og bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan forstå aktuelle samfunnsforhold både i et nåtidig og i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Innhold

Historiedelen har to komponenter:

 • Norges historie fra Vikingtid til 1814 med vekt på prosesser og endringer over tid. Kildegransking og metodiske utfordringer med historisk forskning er sentral. Politisk utvikling, norrøn tro og kristen kirke; lov og rett - gard og ætt; byutvikling og bystruktur; statsstyring og militærvesen blir gjennomgått og diskutert. 
 • Den Andre Verdenskrig; opptakt, utvikling og avslutning utifra et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. 

Samfunnskunnskap 

Samfunn i endring kan studeres på ulike nivå. Både politiske endringer og holdningsendringer diskuteres, både på globalt nivå og lokalt nivå. 

Geografi

I samfunngeografien konsentrerer  vi oss om globale og regionale konflikter. Områder utenfor Europa blir spesielt belyst med aktuelle case. Norges rolle som fredsnasjon og/eller konflikthisser analyseres. Globale og regionale konfliktsløsningsmetoder gjennomgås og diskuteres og evt rollespilles.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig prøve4/106 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Muntlig prøve3/1040 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Mappe3/10 A - F

Både skriftlig- og muntlig eksamen samt studentarbeidene må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Den skriftlige prøven er på 6 timer. Ingen hjelpemidler er tillatt. 40% av samlet karakter

Den muntlige prøven er på inntil 30 minutter. 30 %  av samlet karakter

Mappen består av 2-3 studentarbeider og/eller -fremleggelser gjennom semesteret. 30 %  av samlet karakter.

Såfremt lærekrefter er tilgjengelig vil emnet inneholde produksjon av en digital historiefortelling. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Studiebesøk og/eller ekskursjoner i forbindelse med relevante tema må påregnes. Forberedelse og gjennomføring av ekskursjoner er obligatorisk. Alle utgifter til ekskursjonene må studentene bære selv.

Studiebesøk/ekskursjoner vil være av to slag:

(a) som innslag i vanlig undervisning (1-5 timer)

(b) som heldagsekskursjon

 

I øvrig undervisning kreves 70% frammøte i tråd med generelle retningslinjer for lærerutdanningen. Dette er begrunnet med at den også bidrag vesentlig til utviklingen av studentens studiekompetanse.

Fagperson(er)

Timelærer
Frode Skarstein, Tord Fanti Paulsen
Faglærer
Nils Olav Østrem, Marie Smith-Solbakken
Emneansvarlig
Ketil Fred Hansen
Praksiskoordinator
Hanne Elise Pollack, Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator
Shalini Premachandran Frøiland

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene. 

Praksis

Studentene skal ha to uker praksis i løpet av samfunnsfag 1. Målsetningen er at studentene skal undervise i samfunnsfag på ett eller flere klassetrinn mellom 5. og 10. klasse i løpet av disse to ukene. 

Overordnet praksis-tema for år 2 er "Elev-mangfoldet".

Studenten skal planlegge, gjennomføre og vurdere elevenes læringsarbeid på en selvstendig måte. Videre kunne ta hensyn til elevers ulike forutsetninger og også deres kulturelle bakgrunn, og derved vise evne til tilpasset undervisning.

Det er utarbeidet egen praksisplan for studenter på samfunnsfag 1; en for studenter på 2. året og en egen for studenter på 4. året.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Samfunnsfaglærerhttp://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. Trinn (2017).
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Retningslinjer_grunnskolelaererutdanningen_5_10_trinn.pdfhttps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Retning).

Utdanningsdirektoratet (2017) Kompetansemål etter 7. og 10 årstrinn.https://www.udir.no/kl06/SAF1-03https://www.udir.no/kl06/SAF1-03

https://www.udir.no/kl06/SAF1-03https://www.udir.no/kl06/SAF1-03

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)http://student.uis.no/subject/?code=GLU2051_1http://student.uis.no/subject/?code=GLU2051_1

http://student.uis.no/subject/?code=GLU2051_1http://student.uis.no/subject/?code=GLU2051_1

Amerika

Myklebust, Terje: Nord-Amerikas indianere. Noen trekk fra en urbefolknings historie. 1981, J. W. Cappelens forlag AS, s. 7-14, 34-50, 93-120. pdf

Faragher, John Mack, Buhle, Mari Jo, Czitrom, Daniel, Armitage, Susan H.: (2012) - "Meeting the challenges of the new age: Immegrations, urbanization, social reform, 1820-1850," s. 306-331 i Out of Many. Pearson, 2012.https://snl.no/USAs_historie. pdf

Film:

The Last of the Mohicans (1992)

Patrioten (2000)

Amistad (1997Patrioten (2000)
Lincoln (2012)
Selma (2015)

Aarebot, Frank: https://tv.nrk.no/program/DVST10000016/frank-aarebrot-227-aar-paa-227-minutterhttps://tv.nrk.no/program/DVST10000016/frank-aarebrot-227-aar-paa-227-minutter

Den norske grunnloven
https://tv.nrk.no/program/FOLA03003567/joedene-i-norgehttps://tv.nrk.no/program/FOLA03003567/joedene-i-norgehttps://tv.nrk.no/program/FOLA03003567/joedene-i-norgehttps://tv.nrk.no/program/FOLA03003567/joedene-i-norge

Aarebrot, Frank: https://tv.nrk.no/program/dvfj62001014/200-aar-paa-200-minutterhttps://tv.nrk.no/program/dvfj62001014/200-aar-paa-200-minutterhttps://tv.nrk.no/program/dvfj62001014/200-aar-paa-200-minutterhttps://tv.nrk.no/program/dvfj62001014/200-aar-paa-200-minutter

Alternativ 1

Smith-Solbakken, Marie (2014). Grunnlovsbestemmelsen om jødene fra 1814 fram til opphevelsen 1851. I Stavrum, Lorentz og Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2014). Den norske grunnlovens trosfundament: grunnlovens § 2 - jødeparagrafen. Stavanger: Hertervig Akademisk.

Smith-Solbakken, Marie & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2014). Jødenes situasjon i Norge fra 1851 og frem til 1945. I Stavrum, Lorentz og Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2014). Den norske grunnlovens trosfundament: grunnlovens § 2 - jødeparagrafen. Stavanger: Hertervig Akademisk. Side 113-131.

Eller:

Aternativ 2:
Smith-Solbakken, Marie (2014). The Norwegian Constitution of 1814 and the prohibition of Jews. I Skeie, Geir og Aarek, Hans Eirik (2014). Religious Freedom as seen from a Minority Perspective. Reports from the University of Stavanger No 50. Stavanger: University of Stavanger. Side 46 - 61.)

 

Andre verdenskrig
Drew, Ion, Sognli, Helge, Smith-Solbakken, Marie, Weihe, Hans-Jørgen Walline: Silent Heroes Operation Freshman and others: Storhaug bomber crash, 11. april 1940 s. 37-53, The pursuit of the ultimate bomb s. 63-72, Operation Freshman: Conseption, Planning and traiding s. 74-102. Operation Freshman: Participations and outcomes. 104-143. Post-Freshman heavy water operations s. 145-153, The juridical processes and the war crimes s. 154-163. Hertervig Akademisk 2012. https://tv.nrk.no/program/KMTE30000413/hakekorsets-profitoererhttps://tv.nrk.no/program/KMTE30000413/hakekorsets-profitoerer

https://tv.nrk.no/program/KMTE30000413/hakekorsets-profitoererhttps://tv.nrk.no/program/KMTE30000413/hakekorsets-profitoerer

Franske revolusjon
Napoleon Bonaparte: The epic of the man who changed the world, 2002. (6 timer)
Grimberg, Carl: Menneskenes historie. Bind 17, s. 367-420. Den franske revolusjon. (pdf)

https://snl.no/Den_franske_revolusjon

Nomedal, John Harald: "1789 - den franske revolusjon" i Kosmos 8, s. 144-165. (pdf)

Metodehttps://tv.nrk.no/program/MDDP12000916/tyskerungenehttps://tv.nrk.no/program/MDDP12000916/tyskerungene

https://tv.nrk.no/program/MDDP12000916/tyskerungenehttps://tv.nrk.no/program/MDDP12000916/tyskerungene

FN-systemet

Leraand, Dag og Petter H. F. Lindqvist (2015). «Norsk innsats i fredsoperasjoner - mellom FN og NATO?» i » i Internasjonal Politikk, nr 2. ss 297-307.

Stokke, Olav (2015). «Et 70 års perspektiv på FNs utviklingsprogram» i Internasjonal Politikk, nr 2. ss 231-259.

Wetland, Morten (2015). "Norge i FN" i Internasjonal Politikk, nr 2 ss 260-274.

Libya 2011- Norge i krig

Henriksen, Dag (2013). «Suksess uten innflytelse? Norges erfaringer med operasjonene over Libya» ss 29-57 i Internasjonal Politikk. Oslo: Universitetsforlaget (28 sider)

Tvedt, Terje (2015) «Tausheten om Libya» i Nytt Norsk Tidsskrift  nr 3. Oslo: Universitetsforlaget ss. 205-218. (13 sider)

Lodgaard, Sverre (2012). "Sikkerhetsrådets resolusjon 1973 om beskyttelse av sivilbefolkningen I Libya" i  Lov og Rett nr 6 , ss 359-362 ( 3 sider)

Konfliktene i Jemen https://www.foreignaffairs.com/authors/asher-orkabyhttps://www.foreignaffairs.com/authors/asher-orkaby

https://www.foreignaffairs.com/authors/asher-orkabyAsher Orkaby (2017). "Yemen's Humanitarian Nightmare. The Real Roots of the Conflict" I Foreign Affaires https://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2017-10-16/yemens-humanitarian-nightmarehttps://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2017-10-16/yemens-humanitarian-nightmare

Samt ulike dokumenter tilgjengelig på www.FN.no (I forbindelse med FN rollespillet).

Demokrati og demokratisering - med vekt på Afrika

Hansen, Ketil Fred (2013). «Stat og regimer i Afrika Sør for Sahara» ss 261-286 (kap. 11) i Tore Linné Eriksen & Karen Britt Feldberg (red.) Utvikling. En innføring i utviklingsstudier. Oslo: Cappelen Damm Akademiske (24 sider)

Hansen, Ketil Fred (2010). "Personlig politikk i Afrika" ss 68 - 77 i Samtiden no 2 2010(9 sider).

Hansen, Ketil Fred (2016). "Finnes den afrikanske middelklassen?" ss 75 - 84 i Samtiden no 2 2016(9 sider).

Koritzinsky, Theo (2014) Samfunnskunnskap Kap 4.1 s 107 - 119 (12 sider)

Slavehandel

Hahn, Steven  (2006) «Den atlantiske slavehandelen»  juni, Le Monde Diplomatique (4 sider) http://www.lmd.no/author/Steven_Hahn/http://www.lmd.no/author/Steven_Hahn/

Collins, Robert (ed.) (1994) «Slavery in Africa» , flere forfattere med ulike korte bidrag (s. 253-255; 260-263; 277-291) fra boka Problems in African History. New York: Markus Wiener Publishing (22 sider)

Kolonialisme og avkolonisering

Bernstein, H. (2000) «Colonialism, capitalism, development» (chap 11) in Tim Allan and Alan Thomson (eds) Poverty and Development into the 21st century Oxford: OUP 2000.

Potter, D. (2000). "The Power of the colonial states" (chap 12) in Tim Allan and Alan Thomson (eds) Poverty and Development into the 21st century Oxford: OUP 2000.

Nomedal, John Harald, Bråthen, Ståle: "Imperialismen fra 1870-1914 - Europa legger verden under seg" i KOSMOS 9 Samfunnsfag for ungdomstrinnet, s. 116-123.

Nomedal, John Harald, Bråthen, Ståle: "Koloniene blir selvstendige" i KOSMOS 10 Samfunnsfag for ungdomstrinnet, s. 116-123

Historiebruk

Bryld, Claus: Kampen om historien (2001). Brug og misbrug af historien siden Murens fald. Roskilde Universitetsforlag, side 71-93.

Sigurdson, Gisli (2012). Tolkning av kulturarven - ideologi og ny forsking. I Jacobsen, Gaute og Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2012). Anders Sandvig og Maihaugen. Stavanger: Hertervig Akademisk, Side 258-269

Migrasjon

Østrem, Nils Olav, Norsk utvandringshistorie, Det norske samlaget 2014 (ca. 115 sider).

Fuglerud, Øivind: Migrasjonsforståelse. Universitetsforlaget 2017, kap. 1 og 3 (ca 50 sider).

Historisk metode: mikrohistorie.

Levi, Giovanni, Microhistory and the Recovery of Complexity, s. 121-132 i Historical Knowledge : In Quest of Theory, Method and Evidence (1). Newcastle-upon-Tyne, UNITED KINGDOM: Cambridge Scholars Publishing, 2012. (12 s.).

Magnússon, Sigurdur Gylfi and David Olafsson, Minor knowledge and Microhistory (2017). Routledge - presentasjon:https://www.youtube.com/watch?v=bWp1-g0iGzs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=bWp1-g0iGzs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bWp1-g0iGzs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=bWp1-g0iGzs&feature=youtu.be

Magnússon, Sigurdur Gylfi and István M. Szijártó, What is Microhistory. Theory and practice. (2013). Routledge - presentasjon:https://www.youtube.com/watch?v=OBSvBWJcWxIhttps://www.youtube.com/watch?v=OBSvBWJcWxI

https://www.youtube.com/watch?v=OBSvBWJcWxIhttps://www.youtube.com/watch?v=OBSvBWJcWxI

Vikingtid og Norge i seinmiddelalderen

Norvegr: Norges historie - Bind 1 frem til 1400. S. 36-107, 224-272.

Samfunn i endring

Østrem, Nils Olav, Stord frå steinalder til oljealder, bind 2: 1720-1900, Stord 2005. (220 s.)

Sandmo, Erling, Familien som produksjonsenhet - se link ndf. til nettstedet: Norgeshistorie.nohttps://www.norgeshistorie.no/kirkestat/hus-og-hjem/1104-familien-som-produksjonsenhet.htmlhttps://www.norgeshistorie.no/kirkestat/hus-og-hjem/1104-familien-som-produksjonsenhet.html

https://www.norgeshistorie.no/kirkestat/hus-og-hjem/1104-familien-som-produksjonsenhet.htmlhttps://www.norgeshistorie.no/kirkestat/hus-og-hjem/1104-familien-som-produksjonsenhet.html

Naturgeografi

Ole G. Karlsen & Hans Solerød (2009). Terra Nova . Kapittel 2,3,4,5,6,7. totalt ca 165 sider.

+ et 10 siders digitalt kompendium om Jærens geologiske særegenheter.

Ekskursjoner etc.

Det kan bli delt ut litteratur etc. under ekskursjoner. Dette blir pensum.Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2017