MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I. Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • demonstrere og overføre kunnskap fra SAK I gjennom enkel arrangering/komposisjon. SAK II skal ha som målsetting å gi studenten innføring i grunnleggende teknikker innen komponering/arrangering som han/hun kan ha nytte av i sitt virke som musiker og pedagog.
  • Kunne reflektere over fagets relevans i forhold til egen praksis

Kunnskaper
  • lese og skrive notasjon av ulike musikktyper og derigjennom utvise et høyere kunnskapsnivå enn ved avslutningen av BAM212KD

Ferdigheter
  • fremvise innsikt og ferdigheter i flere ulike satsteknikker, fra eks. det 20. århundre
  • mestre analyseverktøy som retter seg mot en mer komplett forståelse for form og musikalske forløp, især i tonal musikk

Innhold

Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt. Så vel arrangements- og komposisjonsteknikker som ensembletyper skal fremstå som relevante i forhold til studentens hovedinstrument eller biinstrument, eller på annen måte ha relevans for studentens fremtidige virkeområde som musikalsk tilrettelegger, arrangør og pedagog.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen -KD1/13 timerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vises til UKs krev til fremmøte til undervisning.
Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Esa Olavi Lilja
Emneansvarlig
Lars Rosvoll
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Rønnaug Rummelhoff Bakke

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesunder-visning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr, og hvor-dan disse tilrettelegger for digitale verktøy som Sibelius, Logic osv.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.08.2019