MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistikk. Målet er å utdanne kritiske og etisk bevisste journalister som har et reflektert forhold til sin rolle i samfunnet, og som har kunnskap om de grunnleggende journalistiske metodene og ulike journalistiske sjangre.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha bred kunnskap om journalistikkens metoder.
 • Ha bred kunnskap om kildebruk og kildekritikk.
 • Ha bred kunnskap om journalistrollen og presseetikken.
 • Ha bred kunnskap om offentlighet og innsynsrett.
 • Ha bred kunnskap om ytringsfrihet og personvern.
 • Ha bred kunnskap om kommunal- og lokaljournalistikk.

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne anvende kunnskapene i journalistisk arbeid.
 • ​Kunne løse journalistiske oppgaver, finne fram til relevante saker, gjøre grundig research og kunne vurdere det innsamlet stoffet kildekritisk.
 • Kunne presentere og formidle nyhetsstoffet i et presist og aktivt språk på ulike medieplattformer.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Kunne anvende kunnskaper og innsikt i journalistfaglige og etiske problemer i praktisk redaksjonelt arbeid.
 • Ha et reflektert forhold til journalistrollen.

Innhold

Det blir undervist i språk og journalistikkens ulike sjangre. Videre blir det undervist i journalistiske metoder, presseetikk og pressens selvdømmeordning (PFU), journalistrollen, kildebruk, kildekritikk, offentlighet, innsynsrett, ytringsfrihet, personvern og kommunal- og lokaljournalistikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode norskferdigheter og god kjennskap til norske nyheter. Innleveringsoppgaver blir vurdert ut ifra språk og innhold. Nyhetskvisser krever innsikt i norske nyheter.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Obligatoriske oppgaver og deltakelse i obligatoriske prosjekt må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Emnet inneholder tre individuelle obligatoriske oppgaver som alle må godkjennes, samt ti nyhetskvisser. Studenter må bestå sju av ti nyhetskvisser for å bli godkjent.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Espen Mathiesen
Faglærer
Nina Kvalheim , Turid Borgen

Arbeidsformer

Forelesninger, nyhetskvisser, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 1. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan ikke kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 1: Grunnleggende nyhetsjournalistikk (BJO105_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020