MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnets fokus er utøvelse av klinisk sykepleie som forutsetter teoretiske, etiske, erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som realiseres gjennom en omsorgsfull væremåte. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I emnet vektlegges å kunne møte menneskers erfaringer med ulike livsfenomener, samt en oppøvelse i sykepleierens evne til å kunne møte pasientens og pårørendes åndelige og eksistensielle dimensjon. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til lindring, rehabilitering og forebygging. Emnet gir en praktisk innføring i sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening og simulering. Sykepleieren skal mestre de motoriske aspektene knyttet til ferdigheten samtidig som hun/han samhandler med pasienten, trekker inn teoretisk og praktisk kunnskap og gjør etiske vurderinger. I emnet vektlegges studentens danningsprosess mot en sykepleieidentitet som har sitt grunnlag i en omsorgsfull og faglig forsvarlig ivaretakelse av pasient og pårørende.

Læringsutbytte


En kandidat med bestått emne forventes å ha følgende læringsutbytter:

Kunnskaper:
 • har bred kunnskap om pasientens behov for helhetlig sykepleie og sykepleierens ansvar og rolle i å bidra til lindring, rehabilitering, forebygging og behandling
 • har bred kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • har bred kunnskap om ulike livsfenomeners betydning for utøvelse av sykepleie
 • har kunnskaper for å kunne møte pasienter og pårørendes åndelige og eksistensielle dimensjon
 • har bred kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • har bred kunnskaper om ulike sykepleie ferdigheters teoretiske og etiske grunnlag
 • har kunnskaper om rammevilkår for håndtering av legemidler
 • har grunnleggende kunnskaper om helserett

Ferdigheter
 • anvender faglige og etiske kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • observerer, vurderer og begrunner pasientens behov for sykepleie og iverksetter aktuelle sykepleietiltak
 • reflekterer over egen faglig og omsorgsfull utøvelse av sykepleie
 • anvender faglige prinsipper og teknikker i ulike sykepleieferdigheter
 • vurderer risiko, unngår skader og forebygger komplikasjoner ved utøvelse av sykepleieferdigheter

Generell kompetanse:
 • reflekterer kritisk over sykepleiefaglige problemstillinger relatert til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • reflekterer kritisk over pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • evner å møte og ivareta pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • anerkjenner og ivaretar pasienter behov for helhetlig sykepleie, særlig relatert til åndelige og eksistensielle behov
 • gjenkjenner og møter pasientens uttrykk for ulike livsfenomener
 • anerkjenner og ivaretar pasienten på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte under utøvelse av sykepleieferdigheter
 • tar ansvar for å vurdere og gjennomføre forsvarlig sykepleie i akutte pasientsituasjoner i og utenfor sykehus
 • reflekterer over egen danningsprosess mot en sykepleieridentitet

Innhold


Sykepleie til pasienter og pårørende

A) Å være pasient

Håp og mening

Åndelige og eksistensielle dimensjoner

Ulike tilnærminger til helse

Ulike perspektiver på sorg

B) Sykepleiens grunnlag og etikk

Katie Erikssons teori om helse og lidelse

Joyce Travelbees mellommennesklige aspekter i sykepleie

Utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse

C) Helhetlige behov for sykepleie til pasienter som opplever helsesvikt og sykdom

Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelse

Sykepleie til pasienter som skal opereres

Sykepleie til pasienter med akutte- og vedvarende hjertelidelser

Sykepleie til pasienter med respirasjonssvikt og lungelidelser

Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer

Sykepleie til pasienter som lever med HIV

Sykepleie til pasienter med smerter

Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus

Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser

D) Pårørende

Pårørendes rettigheter

Samhandling med pårørende

Pårørendes erfaringer

E) Komplementær og alternativ medisin og behandling

F) Legemiddelhåndtering

Sykepleie ved legemiddel håndtering og aktuelt lovverk

G) Praktiske sykepleieferdigheter/simulering

Administrering av oksygen behandling, sug av øvre luftveier, sug i og stell av trakeostomi

Sårstell av postoperative sår, sårdren,

Fjerning av sutturer/agraffer

Postoperativ mobilisering

Intramuskulær injeksjon og subkutan injeksjon

Perifer venekanyle og intravenøs infusjon

Førstehjelp

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSY150 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie
 • BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner i 1. og 2. semester på Bachelor i sykepleie

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% nærværsplikt ved forberedelse til simulering, 100% nærværsplikt ved simulering

Obligatorisk undervisningsaktiviteter:

1: 100% nærværsplikt ved forberedelse til og gjennomføring av simulering

2: 100 % nærværsplikt ved ferdighetstrening/simulering

Konsekvenser ved ikke innfridd obligatorisk undervisningsaktiviteter

Ad. 1: Ikke innfridd nærværsplikt ved forberedelse til simulering medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for å kunne delta på simulering. Ved ikke innfridd nærværsplikt på simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Ved ikke innfridd nærværsplikt ved simulering fratas studenten adgang til eksamen i BSY250.

Ad. 2: 100 % nærværsplikt ved ferdighetstrening/simulering. Ved ikke innfridd nærværsplikt på ferdighetstrening/simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Studenten har ansvar for å ta kontakt med faglærer ved manglende oppmøte ved simulering og ferdighetstrening. Ved ikke innfridd nærværsplikt på ferdighetstrening/simulering fratas studenten adgang til eksamen i BSY 250.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Bodil Bø Våga
Emneansvarlig
Grethe Heidi Bjerga

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, selvstudium, bruk av digitale læringsverktøy, simulering og ferdighetstrening

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke (BSN240_1) 5
Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke (BSY240_1) 5
Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse (BSY242_1) 5
Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse (BSN242_1) 5

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS

Litteratur


Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.

Pensum er også relevant for praksisstudiene i 4. og 5. semester

Å være pasient, pasienterfaringer og pasientfenomener

(K)Arman, A. (2017) Lidande. I Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.213-223). I.Bergbom, & L.W. Gustin (Red.) Lund. Studentlitteratur

(K)Benzein, E. (2017) Hopp. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.317-325). Bergbom, & L.W. Gustin (Red.) Lund. Studentlitteratur

(K) Busch, C.J., Jensen, T., & Oved, M. (2002). Samtale om håp og håpløshet. I C.M. Busch, T. Jensen, & M. Oved (Red.), Religion, eksistens og sykepleje (s.130-140). København: Nyt Nordisk Forlag.

(K)Hirsch, A., & Røen, I (2016) Ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov. Palliasjon, Nordisk lærebok. S. Kaasa, J.H. Loge (Red.) Oslo. Gyldendal Norsk Forlag A/S (s.315-325)

Furnes, B., & Martinsen, K. (2010). Ulike perspektiver på sorg og følger for omsorg og hjelp. Michael Quarterly, 7(2), 270-281.

Furnes, B., & Dysvik, E. (2014). Sorg - et livsfenomen. Erfaringer om hvordan livet trenger seg på. Vitenskapelig essay. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin,31(2), 53-57.

Nielsen, R. (2006). Døende patienter har brug for åndelig omsorg. Sygeplejersken, (5), 50-53.

Sykepleieteori

(K) Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2011). Kroppsligt, själsligt och andligt vårdande. I Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdandet (s.84-117). Stockholm: Liber AS. .

(K) Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2011). Att utvecklas som vårdare. I Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdandet (s. 120-129). Stockholm: Liber AS.

Eriksson, K. (2005). Det lidende menneske. TANO forlag. Kap 3, 7, 8. s. 19-26,45-51.

(K) Gustin, W.L. & Lindwall, L. (2014). Jean Watson teori för mänsklig omsorg - att värna om mänskligheten. I W.L. Gustin & L. Lindwall (Red.), Omvårdnadsteorier i klinisk praxis (s. 269-273). Stockholm. Scandbook i Falun.

(K) Nyström, L. (2014). Hälsa, Lidande och Liv. I C. Wärnå-Furu (Red.), Hälsans Praxis (s.13-45). Stockholm. Liber.

(K) Overgaard, A.E. (2011). Mødet med lidelse hos uhelbredeligt syge eller døende mennesker. I K.M. Dalgaard, & M.H. Jacobsen (Red.), Humanistisk palliation (s. 236-254). Hans Reitzels Forlag.

Travelbee, J. (2007). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. (Kap. 1,2,6,7,10, s. 27-59, 98-123, 169-218) Oslo: Gyldendal Akademiske.

Legemiddelhåndtering

Bielecki, T., & Børdahl, B (2013). Legemiddelhåndtering.(s. 13-119). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Grønseth, R., & Markestad, T. (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie.(kap. 5, s. 159-164). Bergen: Fagbokforlaget.

Kirkevold, M., Brodkorp, K., & Hylen Ranhoff, A. (Red.) (2014). Geriatrisk sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 14. s. 184-195.

Molven O. (2012). Sykepleie og jus. Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 11

Førstehjelp

Haugen, J.E. (Red.). (2014). Akuttmedisinsk sykepleie - utenfor sykehus. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 1.1. - 1.2 , 1.4-1.7 , Kap 2.1.-2.6, Kap 3.1-3.7, Kap 4.2, 4.6, 4.7

H- HLR Norsk Grunnkurs i HLR for helsepersonell , Norsk Resuscitasjonsråd, 2015. Papirutgave eller E - bok. Hentet fra http://www.nrr.orghttp://www.nrr.org .

Sykepleie til pasienter som skal opereres

Berntzen, H., Almås, H., Gran Bruun, A.M., Dørve, S., Giskemo, A., Dåvøy, G., & Eide, P. (2016). Perioperativ og postoperativ sykepleie. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s.309-379). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Grønseth, R., & Markestad, T. (2011). Datasamling, observasjon og overvåking av barn. I Pediatri og pediatrisk sykepleie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 9.s. 143-157.

Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelser:

Johannesen, T.S (2016). Undersøkelser og behandlinger utført i radiologisk behandling. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 41-67). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sykepleie til pasienter med smerter:

Berntzen, H., Danielsen, A., & Almås, H. (2016). Sykepleie til pasienter med smerter. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 381-427). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dysvik, E. (2005). Smertens natur slik den tematiseres innenfor ulike teoretiske rammer. Kliniske implikasjoner. Omsorg,22(3), 39-46.

Grønseth R., & Markestad T. (2017). Smerte og smertebehandling. I Pediatri og Pediatrisk sykepleie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.11. s. 165-178.

Bjøro K., & Torvik T. (2014). Smerte. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie, god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 28. s. 390-405.

Li Undall R., & Andenæs R. (2012). Smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus. Sykepleien Forskning 7(3), 252-260.

Sykepleie ved akutte - og vedvarende hjertelidelser

Landfald G., & Ytrehus S. (2016). Sykepleie ved svikt i blodsirkulasjonen. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 281-307). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eikeland A., Stubberud D.G., & Haugland T. (2016). Sykepleie ved hjertesykdommer. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 229-280). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Blodtransfusjon

Nygaard, M. (2016). Sykepleie ved transfusjonsbehandling. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 439-463).Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sykepleie ved respirasjonssvikt og lungelidelser

Bakkelund, J., Thorsen, B.H., Almås, H., Sorknæs, A.D., & Grønseth, R. (2016). Sykepleie ved lungesykdommer. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 117- 182). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dybwik, K. (2016). Avanserte behandlingstiltak ved alvorlig respirasjonssvikt. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 183- 205). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser

Hummelvoll, J.K. (2012). Helt, ikke stykkevis og delt. Oslo: Kap. 1, 6-11, 13-14, 18. s. 21- 50, 153-303, 337-399, 465-496. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse: http://www.erfaringskompetanse.no/bibliotek/publikasjoner/alternativer-til-tvang-i-ressursheftehttp://www.erfaringskompetanse.no/bibliotek/publikasjoner/alternativer-til-tvang-i-ressursheftehttp://www.erfaringskompetanse.no/bibliotek/publikasjoner/alternativer-til-tvang-i-ressursheftehttp://www.erfaringskompetanse.no/bibliotek/publikasjoner/alternativer-til-tvang-i-ressurshefte. Alternativer til tvang s. 45-70.

Sykepleie til pasienter med infeksjoner

Rygh, M., Andreassen G.T., Fjellet, A.L., Wilhelmsen I.L., & Stubberud D.G. (2016). Sykepleie ved infeksjonssykdommer. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 69-115). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Pårørende

Bøckmann, K., & Kjellevold, A. (2015). Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring. Kap. 2, 3, 6 og 8. s. 43-105, 199-225, 255-302. 135 s.Bergen: Fagbokforlaget.

Komplementær og alternativ medisin.

(K) NOU 1998:21. (1998). Alternativ medisinsk helse-, sykdoms- og forklaringsmodeller. I Alternativ medisin (s.52-62). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

(K) Norheim, A.J. (Red.). (2009). Hva er komplementær og alternativ medisin. I Komplementær og alternativ medisin.En innføring for helsepersonell. Høyskoleforlaget. Kap. 2.

(K) Befring A.K. (2009). Lovverket og alternativ medisin. I A.J. Norheim (Red.), Komplementær og alternativ medisin.En innføring for helsepersonell. Høyskoleforlaget. Kap. 8.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 11.02.2019