MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.Samfunnsfag 2 skal gi kunnskap og innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget, bestående av historie, samfunnskunnskap, geografi. Tema knyttet til globale, nasjonale og lokale relasjoner undervises og diskuteres i Samfunnsfag 2. Globale maktrelasjoner og migrasjon vil stå sentralt.

Man trenger ikke ha Samfunnsfag 1 for å kunne begynne på Samfunnsfag 2.

Læringsutbytte


Kunnskap

Studenten:
 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen.
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier
 • har kunnskap om ungdomstrinnets valgfag og samfunnsfagets rolle i praktisering av disseFerdigheter

Studenten skal kunne:
 • anvende faglig kunnskap og resultat fra nyere forskning samt kunne delta i relevant utviklingsarbeid i egen institusjon
 • arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • anvende sentrale fagdidaktiske metoder og teorier
 • kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
 • beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • samarbeide med andre aktører lokalt/regionalt
 • ta initiativ for å utvide skolens internasjonale kontaktflateGenerell kompetanse

Studenten:
 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget

Innhold


Migrasjon og interkulturelle relasjoner - integrasjon og mangfold

Denne delen fokuserer på nyere migrasjon og migrasjonsteori med hovedvekt på innvandring til Norge. Dette fenomenet blir sett i lys av situasjonen til flyktninger generelt og den betydningen globaliseringen har for menneskers flyttemønstre. Til slutt vil man se nærmere på hvordan veien inn i det norske samfunnet har vært for forskjellige innvandrergrupper.

Samfunnsfagundervisning i elevenes lokale miljø

Denne delen av Samfunnsfag 2 er spesielt innrettet på de nye valgfagene i ungdomskolen. I "Levende kulturarv" skal elevene undersøke egen og andres kulturarv. Bruk av lokale museer vil være sentralt her. Egen forskningsaktivitet kan også inngå. Det samme gjelder valgfagstilbudet "Forskning i praksis". Ved bruk av kilder i samfunnsfagets nære miljø skal elever kunne trenes i å delta i forskningspregete aktiviteter i samarbeid med institusjoner som muséer, arkiver, informasjonssentra o.l.

Samfunnsfagundervisning i elevenes globale miljø

Denne delen av samfunnsfag 2 har en tydelig tverrfaglig karakter hvor fagene geografi, historie og samfunnskunnskap leses og undervises sammen. Fordypningen skal også bidra til kompetanseheving i valgfagene «Internasjonale kontakter» og «forsking i praksis».

I tråd med de nasjonale retningslinjene for samfunnsfag i lærerutdanningen vektlegges globale politiske, økonomiske og sosiale forhold i verden, med vekt på de nye vekstregionene. Samarbeid og konflikter i ulike deler av verden står sentralt. Faget gir kjennskap til ulike organisasjoner og tiltak for samarbeid og konfliktløsning globalt, regionalt og nasjonalt.

Kunnskap om internasjonale menneskerettigheter og problemstillinger knyttet til tolkning og gjennomføring av disse står sentralt i faget.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig prøve4/106 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Muntlig prøve3/1030 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Mappe3/10 A - F

Den skriftlige prøven er på 6 timer. Ingen hjelpemidler tillatt. Denne teller 40% av den endelige karakteren i faget.

Den muntlige prøven er på inntil 30 minutter. Denne teller 30% av den endelige karakteren i faget.

Mappevurderingen består av 2-3 studentarbeider og/eller -fremleggelser underveis i semesteret. Disse teller 30% av den endelige karakteren i faget. Entreprenørskap og innovasjon vektlegges i forhold til å finne og analysere primærkilder.

Skriftlig og muntlig eksamen gjennomføres mot slutten av semesteret.

Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Studiebesøk / ekskursjoner som er gratis er obligatoriske.

Filmer som brukes i undervisningen og vises på Stavanger Kino er ikke gratis. De som ikke ønsker å betale for å se film, får ca 40 sider pensum pr film som tilleggs pensum.

For å kunne ta muntlig eksamen skal studentene ha bestått en kunnskapsquiz. For å bestå må 80% av svarene være riktige. Det gis inntil to forsøk på å beså. Første forsøk i uke 40; neste forsøk i uke 47. Alt gjennomgått pensum fram til quizen kan inngå som spørsmål.Forberedelse og gjennomføring av praksis er obligatorisk.

I øvrig undervisning kreves 70% frammøte i tråd med generelle retningslinjer for lærererutdanningen. Dette er begrunnet med at den også bidrag vesentlig til utviklingen av studentens studiekompetanse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ketil Fred Hansen
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem, Shalini Premachandran Frøiland, Kjersti Gjedrem
Faglærer
Marie Smith-Solbakken
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg, Kari-Anne Svensen Malmo

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum og ekskursjoner. 

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur


Delemne 1: Migrasjon og interkulturelle relasjoner - integrasjon og flerkultur (ca 180 sider)

Engebrrigtsen Ada et al. (2004) «Somalisk og tamilsk ungdom» i Fuglerud (ed). Bilder av «de andre». Oslo: Pax ss 142-174 ca 22 sider

Fuglerud, Ø.: Migrasjonsforståelse. Universitetsforlaget 2001. S. 9-33 og 143-166. ca 45 sider

Gullestad, M: Det motsatte av å være "neger": Hvordan et omstridt ord speiler mange menneskers bilde av Norge. P2 akademiet / Kulturredaksjonen NRK P2, nr. XXIX, 2004, s. 145-155. 10 sider

Øia, Tormod og Leila Torgersen (2004) «Innvandrerungdom og marginalisering» i Fuglerud (ed). Bilder av «de andre». Oslo: Pax ss 175-208 ca 32 sider

Waldrop, Anne (2013) «Ubehaget med kulturen» kap 5 i Eriksen og Feldberg (2013). Utvikling. Oslo: Cappelen Damm. ss109-134. ca 25 sider.

Waldrop, Anne (2013) «Kjønn og utvikling » kap 6 i Eriksen og Feldberg (2013). Utvikling. Oslo: Cappelen Damm. ss 135-159. ca 25 sider.

Tillegg: opp til 50 sider relatert dagens flyktningsituasjon.

Delemne 2: Samfunnsfagundervisning i elevenes lokale miljø (ca 1000 sider)

Pensum

Oljehistorie; Oljebyen - Generell oversikt over oljehistorien. (100 sider)
 • Fanebust, Frode: Oljelandet, Pax, 2012, s.36-63.
 • Gjerde, Kristin Øye: «Stavanger er stedet» Oljeby 1972-2002. Norsk oljemuseum, 2002.
 • Norsk Oljemuseum: Et petrorama, 2002.
 • Norsk Oljemuseum

Arbeidsplass "Oljå" om ulykkene og menneskene (150 sider) (Om Nordsjødykkerne, de etterlatte og overlevende etter Kiellandulykken og andre ulykker)
 • Gjerde, Kristin Øye (2009): Nordsjødykkerne. Wigestrand, 2009. Kapittel 7 og 9.
 • Ryggvik, Helge (2017): Dykkerne og sannheten, Prosa Tidsskrift for sakprosa. http://prosa.no/debatt/dykkerne-og-sannheten/http://prosa.no/debatt/dykkerne-og-sannheten/
 • Fanebust, Frode: 2017) Ryggvik, dykkerne og sannheten, Prosa Tidsskrift for sakprosa. http://prosa.no/debatt/ryggvik-dykkerne-og-sannheten/
 • Pioner (2013) Trailer: http://www.imdb.com/title/tt2369205/ Rettigheter utgått på NRK. Finnes i butikk og bibliotek.
 • Vestmo, Birger (2013): «Pionér Aksel Hennie til bunns i god oljethriller» i NRK P3. http://p3.no/filmpolitiet/2013/08/pioner/
 • Kongsnes, Ellen og Smith-Solbakken, Marie: (2016) i Smith-Solbakken (red.): Hendelsen, etterspillet og hemmelighetene. Hertervig akademisk s. 222-279.
 • NRK radio: 28.3.1980. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-25819P (60 min)
 • Kongsnes, Ellen (2013) : De glemte ofrene. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Særtrykk. (PDF Elektronisk)

Metode, didaktikk (265 sider)
 • Statsarkivet i Stavanger (dokumenter fås)
 • Paulsen, Tord, Smith-Solbakken (red.) (2017) Ringene i vannet. Hertervig akademisk.
 • Smith-Solbakken, Marie og Tungland, Else (2016) "Fortellingen - en polyfoni", i Smith-Solbakken (red.): Hendelsen, etterspillet og hemmelighetene. Hertervig akademisk s. 27-203.
 • Smith-Solbakken, Marie (2016) "Polyfoni som historisk metode", i Smith-Solbakken (red.): Hendelsen, etterspillet og hemmelighetene. Hertervig akademisk. s. 208-218
 • Lund, Erik (2009): «Fortelling, stimulering, rollespill» «Bilder som kildemateriale» i Historiedidaktikk en håndbok for studenter og lærere, Univerisitetsforlaget s. 160-185. s. 127-139.
 • Amundsen, Paul S: Fotoanalyse i Portal. http://portal.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?mpid=1489,2557&lid=1
 • Portal: «Hvordan kan bilde og film benyttes i undervisningen, Billedanalyse, Filmtips, Om historisk person på film.» http://portal.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?mpid=1489,2557&lid=1
 • Sjøli, Hans Petter (2017): "Det demokratiske mennesket. La oss heie på historielæreren" i VG 26.05.2017. http://www.vg.no/nyheter/meninger/skole-og-utdanning/det-demokratiske-mennesket/a/24006912/?target_url=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Fmeninger%2Fskole-og-utdanning%2Fdet-demokratiske-mennesket%2Fa%2F24006912%2F%23xtor%3DCS6-6-%5B24006912+det_demokratiske_mennesket%5D
 • Utdanningsdirektoratet (2017) Kompetansemål etter 7. Og 10 årsteg https://www.udir.no/kl06/SAF1-03
 • Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. Trinn (2017) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Retningslinjer_grunnskolelaererutdanningen_5_10_trinn.pdf).

Første verdenskrig (128 sider)
 • Store norske leksikon https://snl.no/første_verdenskrig
 • Apokalypse - Slaget ved Verdun manus og regi av Isabelle Clarke og Daniel Costelle. https://tv.nrk.no/serie/apokalypse-slaget-ved-verdun/KOID21003416/sesong-1/episode-1
 • "En dag uten krig" (2005)
 • Eivind Algerøy (2011), Dagen 1. Desember 2011. http://www.kulturvinduet.no/tekst/7998/En-dag-uten-krig - fredens-evangelium.aspx
 • Urvik, Mari (2013) Pedagogikk og estetikk Pedagogikk og estetikk - Nr 06-2013 - Norsk pedagogisk tidsskrift..
 • Erich Maria Remarque (1929) Intet nytt fra Vestfronten (roman) eller All Quiet on the Western Front (1930) regi ved Lewis Milestone.

Andre verdenskrig (311 sider)
 • Store norske leksikon https://snl.no/andre_verdenskrig
 • Berg, Karoline, Sjo, Marie: Invasjonen av Norge. En kronologisk oversikt over krigshandlingene i Norge i 1940. https://www.nrk.no/dokumentar/invasjonen-av-norge-i-1940-1.12245484?fullscreen
 • NRK: https://tv.nrk.no/serie/alliert-og-alene/kmte30001111/sesong-1/episode-1
 • Krigsmuseet i Rogaland
 • Nøkkelby, Bernt og Gjeltnes, Guri (2010): Barn og krigen, Aschehoug, s. 20-38, 156-178, 206-232
 • Levin, Irene: Det jødiske barnehjemmet og Nic Waal. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer, 2009, side 76-80 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=69974&a=2
 • NRK https://www.nrk.no/barnikrig/flukten-fra-barnehjemmet-1.12215611
 • 5 filmer om slag, nasjoner og soldater; Stalingrad (1993), Saving Private Ryan (1998), Kongens nei (2016), Max Manus (2008), Åpent forslag
 • 5 filmer om barn og krigen; Gutten i den stripete pyjamas (2008), Lore (2012), Der Führers Elite (2004), Saras nøkkel (2010)
 • 1 tegneserie: Holmberg, Mikael: (2010) 26. november Fire fortellinger fra det norske Holocaust. HL senteret
 • Grimnes, Ole Kristian: «Sabotasjen i norsk og dansk motstandsbevegelse» Universitetsforlaget.
 • Flammen og Citronen (2008)
 • Blikktrommen (1979)
 • Hannah Arendt (2012)
 • Mannen som elsket Haugesund (2003)

Kalde krigen 42 sider)
 • Store norske leksikon https://snl.no/Den_kalde_krigen
 • Hvam, Sondre Brandsæter: "De lette stridsvognene på Jæren - I skyggen av den kalde krigen" i Norsk museumstidsskrift 01/ 2017 vol 3.
 • https://www.idunn.no/norsk_museumstidsskrift/2017/01/de_lette_stridsvognene_paa_jaeren_i_skyggen_av_den_kalde_kr
 • Hvam, Sondre Brandsæter: "Sola hovedflystasjon som fremskutt krigsbase for amerikanske flystyrker - Brudd eller videreføring av tidligere politikk?" i Historisk Tidsskrift 04/2016 (volum 95).
 • https://www.idunn.no/ht/2016/04/sola_hovedflystasjon_som_fremskutt_krigsbase_for_amerikansk
 • NRK: Hat, kjærlighet og propaganda, 4. Episode. https://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-propaganda/KOID24005114/sesong-1/episode-4

Delemne 3: Samfunnsfagundervisning i elevenes globale miljø (ca 480 sider)

Globale sosiale, politiske og økonomiske forhold (ca 160 sider)

Eriksen, Tore Linné (2013) «Fortida er ikkje som før» kap 2 i Eriksen og Feldberg (2013). Utvikling. Oslo: Cappelen Damm ss 37-61. 25 s.

Feldberg, Karen Britt (2013) «Kva betyr utdanning for utvikling» kap 7 i Eriksen og Feldberg (2013). Utvikling. Oslo: Cappelen Damm ss.161-187. 25 s.

Stortingsmelding nr 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning, kap. 3 38 sider.

Vandsemb, Berit Helene (2013) «Befolkning og utvikling» kap 8 i Eriksen og Feldberg (2013). Utvikling. Oslo: Cappelen Damm ss 187-212. 25 s.

Menneskerettigheter (ca 200 sider)

Høstmælingen, Njål (2006). Internasjonale menneskerettigheter. Kap. 1,2,3,6, deler av kap 8 (8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.12;) kap ,9, 10 og 11. Totalt ca 160 sider.

Jakobsen, Randi (2013) «Mat, marknad og rettigheter» kap 9 i Eriksen og Feldberg (2013). Utvikling. Oslo: Cappelen Damm. ca 25 sider

Lovtekst - ILO konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Ca 15 s

Urfolk (ca 80 sider)

Fjellheim, Eva Maria (2013) «Utmarkskonflikt i sørsamisk område: etnisitet, identitet og rettigheter» i Plan nr 3/2013 ss 28-31. 4 s

Jebsen, Otto (2005) «Finnmarkslov og folkerett» i Lov og Rett nr 4/2005 ss. 195-219. 24 s

Kvande, Lise (2015) «Etnopolitiske utmaniar i historieformidling - Grunnforteljingar om samefolket i Noreg» i Nordactica nr 4/2015 s 86-105. 20 s.

Leira, Torkjell (2011). «Brasils imperialisme i Amazonas?» i Internasjonal Politikk nr 2/2011; ss 254-271. 17 s

Olsen, Kjell (2011) «Fefo, reinsdyr og andre vederstyggeligheter» i Norsk Antropologisk Tidsskrift nr 2/2011. ss 116-133. 17 s

Klima og bærekraft (ca 70 sider)

Harvold, Kjell (2003) «Bærekraftig utvikling» i Nytt Norsk Tidsskrift nr 4/2013 ss 406-410. 4 s

Jan Frode Haugseth, Vilde Blix Huseby og Tomas Moe Skjølsvold (2016) Ti klimalogikker - En kvalitativ analyse av klimatiltak i norsk offentlig debatt (2007-2013) Side: 285-314DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2016-03-03

Siri Gloppen og Lise Rakner (2015) Norske klimaparadokser i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Myhre, Aslak Sira (2010). "Den nye dommedagsprofetene" i Samtiden nr 3/2010 12 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.06.2018