MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte noen av de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet som basis for å arbeide med en gitt oppgave. I tillegg omfatter oppgaven en organisert introduksjon til vitenskapsteori, der denne blir forklart gjennom en historisk presentasjon av de viktigste hendelsene i naturvitenskapens og filosofiens historie.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne gjennomføre et individuelt arbeid som viser evne til selvstendig fordypning i et nærmere avgrenset område i matematikk/fysikk. Videre skal studenten
  • Ha fått erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet.
  • Kunne presentere og formidle det selvstendige arbeidet i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer.
  • Opptre som nyttige og saklig aktører i en vitenskapelig debatt, både innenfor faget og i det offentlige rom.
  • Avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kunne håndtere debatten deretter.
  • Være forsvarere og gode rollemodeller for høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger.

Innhold

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte noen av de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet som basis for å arbeide med en gitt oppgave. I tillegg omfatter oppgaven en organisert introduksjon til vitenskapsteori, der denne blir forklart gjennom en historisk presentasjon av de viktigste hendelsene i naturvitenskapens og filosofiens historie. På veien blir man kjent med mange av de kreative personene som har bidratt med ny kunnskap om naturen, og hvordan det de kom frem til stadig har endret vårt syn på naturen og oss selv. Den kreative prosessen som er en forutsetning for å frembringe ny kunnskap om naturen, blir også belyst. Bacheloroppgaver kan ha forskjellige former. En oppgave kan være en oversiktsoppgave der det gis en samlet oversikt over et tema ut fra spredte litteraturkilder, en mer utfyllende diskusjonsoppgave, eller en oppgave hvor en skal jobbe med et bestemt problem. Generelt kan en si at besvarelsen skal inneholde et klart definert budskap, være godt strukturert, lett å finne frem i og lett å lese. Formler og utledninger skal være logisk presentert. Presentasjonene skal kunne leses av en medstudent med samme bakgrunn uten at denne skal behøve å benytte seg av ekstra informasjonsmateriale for å forstå budskapet. Det skal videre utarbeides en fyldestgjørende referanseliste. Mer informasjon om bacheloroppgaven finner du på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet sine sider på www.uis.no. Valg af tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Forkunnskapskrav

TEKBAV Vitenskapsteori og etikk- essay
Det vises til TN-fakultetets "Regler for kandidat- og bacheloroppgaver" for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Anbefalte forkunnskaper

Videregående emner i matematikk og fysikk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk:

En bachelor- eller masteroppgave kan som hovedregel bare leveres inn 1 gang.
  1. Det kan innvilges et 2. forsøk dersom en student ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan studenten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
  2. En kandidat som ikke har bestått bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.

En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf
Vitenskapsteori og etikk:
Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Karakter: godkjent/ikke godkjent.
De som ikke får godkjent, får mulighet til å levere på nytt innen 2 uker etter sensuren på essayet foreligger.
Godkjent er forutsetning for at studenten får lov til å levere bacheloroppgaven sin.

For studenter som skal skrive oppgave på høsten, tillates det at vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. For de som har oppgave på våren, er det ikke mulig å ta vitenskapsteori og etikk året før.

MERK! Trekkfrist for våren er 1. april. Har man bestått vitenskapsteori og etikk kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anders Tranberg
Faglærer
Tore Selland Kleppe , Eva Rauls , Ipsita Mandal, Anders Tranberg , Tyson Ritter , Martin Gunnar Gulbrandsen , Paul Francis de Medeiros , Stein Andreas Bethuelsen, Michal Jakub Kapustka , Alexander Karl Rothkopf , Alex Bentley Nielsen , Tomas Brauner , Olena Zavorotynska , Germano Nardini , Per Arne Bjørkum, Sigbjørn Hervik , Alexander Rashkovskii , Alexander Ulanovskii , Jan Terje Kvaløy , Bjørn Henrik Auestad
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Prosjektarbeid. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. Undervisningen i vitenskapsteori og etikk vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på mellom 7 - 10 sider). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori og etikk (BIB460_1) 5

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020