MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet har fokus på læring og undervisning, og om kompleksitet og dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og det å skape likeverdige vilkår for deltakelse for alle elever, i en inkluderende skole preget av mangfold. Etter endt emne skal studentene ha utviklet kunnskaper om og ferdigheter i profesjonell utøvelse av yrket, med fokus på anvendelse av teoretiske og profesjonsetiske perspektiv i didaktiske møter med elever på 5.-10. trinn.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
 • har kunnskap om lærerprofesjonen og lærerarbeidet
 • har kunnskap om grunnskolens formål og styringsdokumenter
 • har kunnskap om ulike forståelser av læring , mestring og motivasjon og hvordan tilrettelegge for dette, tilpasset elevene på 5.-10.trinn
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp som er aktuelle for elevene på 5.-10.trinn
 • har kunnskap om sentrale kjennetegn ved elevene på 5.-10. trinns kognitive, sosiale, emosjonelle og kroppslige utvikling
 • har kunnskap om varierte arbeidsmåter, vurderingsformer og grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om hvordan tilrettelegge for deltakelse i klassefellesskapet og om hvordan dette skaper vilkår for elevers læring.

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om læring og undervisning
 • kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjon
 • kan presentere ulike dilemmaer i lærerarbeidet med et profesjonsetisk utgangspunkt
 • kan forholde seg til sjanger og formkrav i akademisk skriving, anvendelse av faglitteratur samt ivareta grunnleggende forskningsetiske krav

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan til en viss grad planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i didaktisk teori og gjeldende læreplanverk
 • kan delta i faglige diskusjoner om profesjonsetiske aspekter ved lærerarbeidet for elever på 5.-10.trinn

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, utgjør emner knyttet til religion, livssyn og etikk en integrert modul i faget. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:
 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnete begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene, og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave, Digital prøve, En individuell fagtekst, Drøfting av case, Obligatorisk undervisning
 1. Gruppeoppgave. Planlegging, gjennomføring og refleksjon over observasjon knyttet til første praksisperiode. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 2. Digital prøve. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 3. En individuell fagtekst på 1500-2000 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 4. Drøfting av case. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Obligatoriske undervisningsaktivitetar
I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Videre vil studentene få trening i å analysere elevatferd fra ulike perspektiv. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves bl. a i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor vil 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vidar Kjetilstad , Anne Mette Færøyvik Karlsen
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen , Kjersti Gjedrem
Faglærer
Brit Elin Lomeland, Vidar Kjetilstad , Anne Mette Færøyvik Karlsen , Nina Helgevold , Lars Helle

Arbeidsformer

Å kunne delta et profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. Studentene vil derfor møte et mangfold av arbeidsmåter, digitale verktøy og vurderingsformer, som bl. a speiler arbeidsmåtene og vurderingsformene i skolen.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Emnet har fagutvalg der to studenter er representert. Det blir gjennomført tidligdialog hvert semester og sluttevaluering i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.

Litteratur

Bøker:
Imsen, G. (2014) Elevens verden. 5. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
Lyngsnes, K. og Rismark, M. (2014) Didaktisk arbeid. 3. utgave. Oslo: Gyldendal forlag
Ohnstad, F. O. (2018) Profesjonsetikk i skolen. 3. utgave. Oslo: Cappelen Damm akademisk
Skaalvik, E. og Skaalvik, S. (2015) Motivasjon for læring. Oslo: Universitetsforlaget
Kompendium:
Bjørndal, C. (2011) Det vurderende øye. 2. utgave. Oslo: Gyldendal forlag s. 32-63 (31 s.)
Briseid, L. G. (2013) Klasseledelse i et danningsperspektiv. I Christensen, H. og Ulleberg, I. (Red.) Klasseledelse, fag og danning. Oslo: Gyldendal akademisk s. 21-40 (20 s.)
Dysthe, O. (2009) Læringssyn og vurderingspraksis. I Frost, J. (Red.) Evaluering i et dialogisk perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk s. 33-50 (17 s.)
Imsen, G. (2011) Hva er pedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget s. 31-58 og s. 86-110 (56 s.)
Manger, T., Lillejord, S., Nordahl, T. og Helland, T. (2013) Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. 2. utgave. Bergen: fagbokforlaget s. 105-135 (30 s.)
Jensen. P. og Ulleberg, I. (2011) Mellom Ordene. Kap. 14 Dialog og anerkjennelse s.253 - 277 (24s)
Flere artikler vil bli lagt til i kompendiet til studiestart. Endringer kan forekomme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.11.2019