MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Metodekurset i vannvitenskap og vannteknologi fyller behovet for teoretisk og praktisk opplæring av studentene til vitenskapelig arbeid før oppstart av masteroppgaven. Studentene skal lære elementære vitenskapsteoretiske aspekt knyttet til eksperimentelt arbeid, å bruke litteraturen samt å gjennomføre en modul for metodeoppbygging og validering som skal benyttes i masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne terminologi og ha grunnleggende forståelse for vitenskapsteoretiske begreper, og forstå rollen av eksperimentet i moderne vitenskap. Videre skal studentene kjenne grunnleggende begrep og metoder for eksperimentelt design, samt anvende enkel statistikk for bearbeiding og tolkning av eksperimentelle data. I modul 2) skal studentene kunne anvende forskningsbibliotekets ressurser for informasjonssøk, skille mellom vitenskapelig og annen informasjon, kunne ekstrahere vitenskapelig informasjon fra vitenskapelige arbeider samt formulere seg vitenskapelig (med vekt på det skriftlige). I modul 3) skal studentene forstå en dedikert vitenskapelig metode, etablere, kalibrere og validere denne slik at metoden er klar til anvendelse i masteroppgaven.

Innhold

Kurset består av tre moduler:
1) Introduksjon til vitenskapsteori og eksperimentell tenkning. Vitenskapsteori introduseres med fokus på paradigmebegrepet, lover, hypoteser og teorier, om bruk av modeller, induksjon og hypotesetesting, observasjoner og eksperimenter. Videre introduseres metodiske tilnærminger til eksperimentelt design, samt innføring/repetisjon av praktisk bruk av statistikk for tolkning av eksperimentelle data (feilestimering, feilforplantning, forkasting av data, hypotesetesting).
2) Litteraturarbeid. Hvordan finner man relevant informasjon? Hva er vitenskapelig informasjon og kommunikasjon? Databaser og avanserte søkestrategier. Hvordan lese vitenskapelige arbeider. Hvordan skrive vitenskapelig. Referering og referanser. I samarbeid med veileder for masteroppgaven defineres et kjernepensum på 6-12 artikler som skal studeres, der informasjon ekstraheres og det skrives et sammendrag. Videre skal kjernepensumet danne utgangspunkt for en oversiktsartikkel om emnet.
3) Metodeetablering og validering. Studentene velger, sammen med veileder for masteroppgaven, en eksperimentell eller teoretisk metode som skal benyttes i masterarbeidet. Studenten skal sette seg inn i det teoretiske grunnlaget for metoden, praktisk etablere den (oppsettet), teste, kalibrere samt validere metoden. Studenten utarbeider en metodearbeidsrapport.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått et minimum av studiepoeng innenfor sin utdanningsplan for studiet slik at masteropgaven kan påbegynnes etter å ha bestått dette kurset. Shjekk gjeldende regelverk for ECTS grenser. For mer informasjon, se Regler for bachelor- og masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappeevaluering basert på innleverte oppgaver i modul 1, 2 og 3, samt veileders evaluering. De innleverte oppgavene teller 1/3 hver og vurderes som bestått/ikke bestått. Alle oppgavene må være bestått for å få endelig karakter. Sluttkarakteren i emnet gis som bestått/ikke bestått.
Dersom en deloppgave blir vurdert til ikke-bestått, vil studenten få mulighet til å levere den gitte modulen på nytt innen en dato definert av emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Kommedal
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Totalt 20 timer forelesning, 50 timer egenstudier og 50 timer laboratorium/metode arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Metoder i vannvitenskap og teknologi (MET110_1) 10

Åpent for

Master i Environmental Technology. Åpent etter behov og avtale med faglærer.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020