MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet innebærer fordypning i eksempelvis et tema, repertoarområde, en historisk epoke eller være et studium med basis i en oppføringspraktisk problemstilling. Det vil være viktig å perspektivisere det utøvende arbeidet med relevant teori. Det er hovedinstrumentet som er i fokus også i dette emnet. I utgangspunktet er den enkelte hovedinstrumentlærer veileder for sine respektive studenter, dersom ikke annet er spesifisert. Et overordnet ansvar for masterproskeltet ligger til ledelser for hver av fagavdelingene.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:
  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt under veiledning


Kunnskaper:
  • ha kunnskap om teori og metode til utarbeidelse av et masterprosjekt


Ferdigheter.
  • bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Innhold

Masterarbeidet skal være et selvstendig, kritisk og nyskapende arbeid som har et tydelig fokus.
I masterprosjektet skal student fordype seg for eksempel i et tema, repertoarområde, en historisk epoke eller være et studium med basis i en oppføringspraktisk problemstilling. Det vil være viktig å perspektivisere det utøvende arbeidet med relevant teori.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masterprosjekt (oppgave eller konsert)1/1 A - F
Masterprosjektet skal avspeile et høyt kunstnerisk nivå og grad av selvstendighet, og avsluttes med en kombinasjon av utøvende uttrykk og refleksjon/forskning. Eksamenen innebærer å holde et konsert- eller demonstrasjonsforedrag av 45–60 minutters varighet, fordelt på anslagsvis 2/3 spill/sang/utøving og 1/3 muntlig presentasjon/refleksjonskomponent.
Alt etter emne og karakter av arbeidet kan fordelingen være mer halvt om halvt. For veileder bør det foreligge et manus for den tekstlige fremstillingen, men for juryen holder det med noen stikkord eller bombepunkter, supplert med evt. annet materiell (partitur el.l.). Konsertforedraget skal være tenkt for et publikum bestående av masterstudenter.
Presentasjonen etterfølges av en samtale med juryen der kandidaten får anledning til å svare på spørsmål og utdype aspekter ved arbeidet.
Kandidaten gjennomfører en generalprøve av sin presentasjon for veileder anslagsvis 14 dager før oppgitt eksamensdato.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, som leveres inn for godkjenning ved slutten av 1. semester av studiet. Prosjektbeskrivelsen skal være på ca. 3-5 sider og inneholde en foreløpig tittel på prosjektet, en beskrivelse av temaet som er valgt, fremdriftsplan, foreløpig spilleliste/repertoarliste og dokumentasjonsform. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av hovedinstrumentlærer og veileder. Den kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av hovedinstrumentlærer/veileder. Studenten er selv ansvarlig for progresjon i masterarbeidet og må gjøre jevnlige avtaler med og levere materiale til hovedinstrumentlærer og veileder (innspillinger, noter, skriftlig arbeid etc.), slik at progresjonen opprettholdes.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olaf Eggestad , Morten Schjelderup Wensberg
Veileder
Per Zanussi
Faglærer
Petter Frost Fadnes , Carole Marie Harris
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Rønnaug Rummelhoff Bakke

Arbeidsformer

Det gis undervisning av hovedinstrumentlærer og ev. akkompagnatør samt tildeles timer i individuell veiledning for de teoretiske / kontekstuelle aspekter ved arbeidet.

Åpent for

Utøvende musikk, masterprogram på deltid

Litteratur

Hver student må utarbeide en egen litteratur- og spilleliste/repertoarliste relevant for studentens prosjekt i samarbeid med hovedinstrumentlærer / veileder.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 09.12.2019