MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet sikter mot å bidra til forståelse av lærerprofesjonen og profesjonell utøvelse av lærerarbeidet. Kompleksitet og dilemmaer i lærerarbeidet vektlegges, og studiet sikter ytterligere mot å bidra til forståelse av undervisning som ulike kunnskaps -og læringsmøter.

Læringsutbytte

Studenten har inngående kunnskaper om og spesialisert innsikt i:
  • Lærerprofesjonen og profesjonsetikk
  • Lærerprofesjonen og ulike kunnskapsformer
  • Lærerarbeidet og livet i klasserommet
  • Profesjonsutøvelse og profesjonelt skjønn

Studenten har ferdigheter i å:
  • analysere og diskutere dilemmaer knyttet til grunnutdanningens mangfoldige formål
  • diskutere lærerens rolle som autoritativ formidler og fortolker i et maktperspektiv
  • å anvende profesjonelt skjønn i utøvelsen av lærerarbeidet og i møtet med livet i klasserommet

Studenten har som generell kompetanse:
  • utviklet evne til å analysere, identifisere og diskutere dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og livet i klasserommet og kan formidle dette til ulike aktører i og utenfor skolen
  • utviklet evne til å anvende profesjonelt skjønn i møte med utfordringer i lærerarbeidet og kan diskutere dette med ulike aktører i og utenfor skolen

Innhold

I emnet skal studentene arbeide med spørsmål relatert til følgende fire hovedtemaer: som står i uprioritert rekkefølge: a) lærerprofesjonen og profesjonsetikk, b) ulike kunnskapsformer, c) lærerarbeidet og livet i klasserommet og d) profesjonsutøvelse og profesjonelt skjønn.
Temaene vil i hovedsak bli behandlet som sammenhengende deler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - F
Oppgaven skal være på 5000 ord +/- 10%.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
  1. Obligatorisk tilstedeværelse (75 %) i undervisning og 100 % på to seminar

2. Gruppepresentasjon av problemstillinger knyttet til pensumlitteratur på to seminar
3. Innlevering av en individuell fagtekst ( 2000 ord +/- 10%)

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til prøving. Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nina Helgevold
Faglærer
Marianne Sandvik Tveitnes , Brit Hanssen , Anne Nevøy , Stein Erik Solbø Ohna
Studiekoordinator
Hege Cecilie Nygaard Barker
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme læringsutbytteformuleringene. Forelesninger, diskusjoner, ulike former for profesjonelle faglige samtaler, basisgruppemøter, presentasjoner, artikkelseminar

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.  

Litteratur

Kompendium:
Biesta, G. (2015). Hva er en pedagogisk oppgave? Om å gjøre voksen eksistens umulig. I: P.O. Brunstad, S.M. Reindal, H. Sæverot (red.) Eksistens og pedagogikk. s. 194-208
Biesta, G. (2013). Å snakke «pedagogikk» til «education»: Internasjonalisering og problemet med konseptuell hegemoni i studiet av pedagogikk Norsk pedagogisk tidsskrift03 / 2013, 172-184
Ottingen, A. von (2018). Barnet, skolen og pædagogiske paradokser. I: Barn og deres voksne. M. von Wright & T. Kvernbekk (red.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s.146-162
Hansen, M. (1975). Løgneren. Oslo: Gyldendal (Utvalgte 10s)
Knausgård, K.O. (2009-2011) .Min kamp 4, Oslo: Forlaget Oktober (Utvalgte 10s)
Molander, A. og Terum, L.I. (2008). Profesjonsstudier - en introduksjon. I A. Molander og L.I. Terum (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget) s.13 – 26
Elstad, E., Helstad, K. & Mausethagen, S. (2014). Profesjonsutvikling i skolen. I: E. Elstad & K. Helstad (red.) Profesjonsutvikling i skolen. s. 17-38

Grimen, H.(2008). Profesjon og kunnskap. I A. Molander og L.I. Terum (red.) Profesjonsstudier, s. 71-85

Kvernbekk. T. (2011). Filosofisk om teori og praksis. Bedre Skole

Heggen, K. (2010). Den kunnskapssosiologiske diskusjonen. I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Oslo: abstrakt forlag, s.162-172

Kleven, A. (2010). Lærerarbeidet i klasserommet. I T.L. Hoel, G. Engvik, og B. Hanssen, (red.) Ny som lærer - sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag, s.27 – 42
Heggen, K. (2010). Profesjonell identitet. I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Oslo: abstrakt forlag, s.145-161
Munthe, E. (2005). Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 431-445
Grimen, H. & Molander, A. (2008). Profesjon og Skjønn. I A. Molander og L.I. Terum (red.), Profesjonsstudier, s. 179 – 196
Grimsæth, G. (2017). Pedagogisk Skjønn. I T. Sæverot og T.C. Werler (red.) Pedagogikkens språk. Oslo: Gyldendal Akademisk
Helgevold, N. (2015). Teaching as creating space for participation – establishing a learning
community in diverse classrooms. Teachers and Teaching: theory and practice. http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2015.1058590

Wright, M. von (2018). Fantasins kraft. I Barn og deres voksne (red. M. von Wright & T. Kvernbekk) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s.67-82.

Mausethagen, S. & Mølstad, C.E. (2014). Licence to teach? Læreplanalyse og profesjonsutvikling I: E. Elstad & K. Helstad (red.) Profesjonsutvikling i skolen. s. 17-38. s.17-39.
Mosvold, R. & Oma Ohnstad, F. (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever
Norsk pedagogisk tidsskrift : forum for pedagogikk og fagdidaktikk , Vol.100 (01), s.26-36
Sæverot, H. (2011). Didaktisk fornyelse? I: P.O. Brunstad, S.M.Reindal, H.Sæverot (red.) Eksistens og pedagogikk. s. 125-13
Bok:
Kroksmark, T. (2006). Den tidløse pedagogikken. Oslo: Fagbokforlaget
Platon, s.35 – 44 (9s)
Aristoteles, s.54 – 65 (11s)
Jean-Jaques Rosseau, s. 95 – 129 (36s)
John Dewey, s. 267 – 279 (22s)
Lev Vygotskij, s.327 – 347 (20s)
Hanna Arendt, s. 349 – 369 (20s
Lenke:
Dahl mfl. (2016.) Om lærerrollen Et kunnskapsgrunnlag. Kap. 2, 3 + 4, s. 23-94
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332c47437c8935d7ccc0a72769/rapport-om-laererrollen.pdf


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.08.2019