MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet sikter mot å bidra til forståelse av lærerprofesjonen og profesjonell utøvelse av lærerarbeidet. Kompleksitet og dilemmaer i lærerarbeidet vektlegges, og studiet sikter ytterligere mot å bidra til forståelse av undervisning som ulike kunnskaps -og læringsmøter.

Læringsutbytte

Studenten har inngående kunnskaper om og spesialisert innsikt i:
  • Lærerprofesjonen og profesjonsetikk
  • Lærerprofesjonen og ulike kunnskapsformer
  • Lærerarbeidet og livet i klasserommet
  • Profesjonsutøvelse og profesjonelt skjønn

Studenten har ferdigheter i å:
  • analysere og diskutere dilemmaer knyttet til grunnutdanningens mangfoldige formål
  • diskutere lærerens rolle som autoritativ formidler og fortolker i et maktperspektiv
  • å anvende profesjonelt skjønn i utøvelsen av lærerarbeidet og i møtet med livet i klasserommet

Studenten har som generell kompetanse:
  • utviklet evne til å analysere, identifisere og diskutere dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og livet i klasserommet og kan formidle dette til ulike aktører i og utenfor skolen
  • utviklet evne til å anvende profesjonelt skjønn i møte med utfordringer i lærerarbeidet og kan diskutere dette med ulike aktører i og utenfor skolen

Innhold

I emnet skal studentene arbeide med spørsmål relatert til følgende fire hovedtemaer: som står i uprioritert rekkefølge: a) lærerprofesjonen og profesjonsetikk, b) ulike kunnskapsformer, c) lærerarbeidet og livet i klasserommet og d) profesjonsutøvelse og profesjonelt skjønn.
Temaene vil i hovedsak bli behandlet som sammenhengende deler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - F
Oppgaven skal være på 5000 ord +/- 10%.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
  1. Obligatorisk tilstedeværelse (75 %) i undervisning og 100 % på to seminar

2. Gruppepresentasjon av problemstillinger knyttet til pensumlitteratur på to seminar
3. Innlevering av en individuell fagtekst ( 2000 ord +/- 10%)

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til prøving. Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nina Helgevold
Faglærer
Vegard Moen , Nina Helgevold
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme læringsutbytteformuleringene. Forelesninger, diskusjoner, ulike former for profesjonelle faglige samtaler, basisgruppemøter, presentasjoner, artikkelseminar

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.  

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 09.12.2019