MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne:
Kunnskap
  • Kjenne til ulike motivasjonsteorier og hvilke implikasjoner de har for kroppsøvingsundervisningen
  • Kjenne til prinsippene for «Vurdering for læring» og konsekvenser for undervisningen
  • Reflektere rundt bruk av tilpasset opplæring i kroppsøvingsfaget i henhold til nasjonale styringsdokumenter

Ferdighet
  • Gjøre rede for bruk av «Vurdering for læring» i skolen
  • Tilrettelegge for inkluderende læringsmiljø i kroppsøvingsfaget
  • Tilpasse lærestoff til ulike elevforutsetninger
  • Skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav.

Generell kompetanse
  • Kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving og idrettsfag
  • Kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet.
  • Bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving og idrettsfag

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Undervisningen bygger på innhold fra PPU181. Aktuelle emner dette kurset legger vekt på er:
- Vurdering og vurdering for læring
- Motivasjon og læringsklima
- Tilpasset opplæring

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Faglærer
Silje Eikanger Kvalø
Emneansvarlig
Atle Mjåtveit

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Bøker:
Brattenborg, Steinar og Engebretsen, Berit. Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Cappelen Damm, 3. utgave 2013
Vinje, Erlend Ellefsen. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Cappelen Damm Akademiske. 2016
Standal, Øyvind, F og Rugseth. Inkluderende kroppsøving. Cappelen DAMM Akademisk. 2015.
Læreplanverket for kunnskapsløftet, 2006
Artikler:
Jacobsen, Arne Martin. Motivasjonsteori med utgangspunkt for å skape best mulig læringsmiljø. http://idrottsforum.org/jakobsen121010/
Klomsten, Anne Torhild (2013). Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt?. Tidsskriftet FoU i praksis nr. 3
Tove Brita Eriksen. Funksjonshemmede, kroppsøving og tilpasset opplæring i skolen. Spesialpedagogikk 07/12.
Elnan, I., Sando, O.J.(2014), Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. In: Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutas, A., Holm, A.: FoU i praksis 2013 conference proceedings, Akademika forlag, Trondheim, p.73-81
Moen, Kjersti Mordal. Westlie, Knut. Brattli Vidar Hammer, Bjørke Lars og Arild Vaktskjold. Kroppsøving i Elverumskolen. En kartleggingsstudie av elever, lærere og skolelederes opplevelse av kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport nr. 2 - 2015
Aktuelle artikler kan suppleres i løpet av semesteret.
Forelesinger er pensum.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 09.12.2019