MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omfatter forhold som vedrører undervisning og læring i grunnskolens musikkfag, og skal gi et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over musikkpedagogisk virksomhet i klasser, grupper og ensembler.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Kunnskap
 • ha kunnskap om sang- og musikkfagets plass, rolle og funksjon i norsk skole
 • ha inngående kjennskap til gjeldende læreplan i musikk for grunnskolens
 • ha innsikt i fagspesifikke metoder og konsepter for musikkpedagogisk virksomhet
 • kunne planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og formidlingsoppgaver i grupper, klasser og ensembler
 • kunne forstå musikkens betydning for individ, kultur og samfunn

Ferdigheter
 • arbeide praktisk med musikkens grunnelementer og aktuelle instrumenter i grunnskolens obligatoriske musikkundervisning
 • kunne bruke ulike metoder og arbeidsformer hvor lek, fantasi, nyskaping, improvisasjon og komposisjon står sentralt
 • kunne planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere kreative og skapende aktiviteter i forbindelse med musisering, lytting og komponering

Generell kompetanse
 • kunne reflektere over premisser og begrunnelser for musikkpedagogisk virksomhet
 • kunne drøfte sentrale didaktiske problemstillinger og utfordringer knyttet til musikk som fag i skolen
 • kunne analysere og vurdere aktuelle læreverk og relevante lærebøker for grunnskolens musikkfag
 • kunne initiere, planlegge og gjennomføre prosjektarbeid og ulike former for musikkpedagogisk utviklingsarbeid
 • kunne delta i ulike samarbeidsprosesser og arbeide selvstendig med det musikkpedagogiske materialet

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Musikkdidaktikken er delvis felles for studieprogrammene. Her gis studentene perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler. Prinsipper og metoder for tilrettelegging av arbeid med musikkens grunnelementer i grupper, klasser og ensembler (f.eks. kor, korps, storband og orkester). Felles innføring i varierte arbeidsformer på tvers av studieprogram. Praktisk arbeid med rytmikk, sang og dans.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering med skriftlige og praktiske oppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave - skriftlig Bestått - Ikke bestått
To praktiske oppgaver - gruppe2 timerBestått - Ikke bestått
Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning ihh til utøvende kunstfags fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Conrad Hagen, Kari Olene Oma Rønnes
Emneansvarlig
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Studiekoordinator
Rønnaug Rummelhoff Bakke

Arbeidsformer

Ukentlig klasse- og gruppeundervisning. Praktisk arbeid, "musikkverksted", forelesning, gruppearbeid, mindre skriftlige undervisningsskisser, grunnskolepraksis med tilhørende rapport.
Nærmere informasjon om organisering gis ved semesterstart.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem)

Litteratur

Hanken, I. M. og Johansen, G. (2013): Musikkundervisningens didaktikk. Cappelen Damm AS (266 s.)
Sætre, J. H. og Salvesen, G. (2010): Allmenn Musikkundervisning. Gyldendal Akademisk (300 s.)
Aktuelle artikler, kompendier og div. notemateriell kommer i tillegg.
Det tas forbehold om enkelte justering i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019