MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet omfatter ulike historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiv på utdanning og oppdragelse, lærer- og elevrollen, likeverdig og tilpasset opplæring, profesjonsetiske og estetiske problemstillinger, samt aktuelle vitenskapsteoretiske og forskningsbaserte temaer.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som skal sette vedkommende i stand til å:
Kunnskap
 • ha inngående kjennskap til lærerens ansvar og forpliktelser i henhold til gjeldende lover og retningslinjer for profesjonsutøvelsen
 • kunne forstå historiske, sosiale og kulturelle betingelser og den verdimessige basis for utdanning og oppdragelse
 • ha kunnskap om pedagogisk idehistorie og estetiske hovedretninger i kunstpedagogisk virksomhet
 • kunne gjøre rede for sentrale pedagogiske og didaktiske begreper og deres relevans i opplæringen
 • kunne gjøre rede for faglærerens oppgaver i et samordnet opplæringssystem
 • kunne forstå hvilken betydning estetiske opplevelser og erfaringar kan ha for barn og unges identitetsutvikling
 • kunne forstå prinsippene og å kunne tilrettelegge for likeverdig og tilpasset opplæring
 • kunne gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står overfor i det pedagogiske arbeidet


Ferdigheter
 • kunne delta aktivt i kunst- og kulturpolitiske debatter og argumentere for kunstfagenes plass og rolle i skole og samfunn
 • kunne identifisere særskilte behov og utfordringer hos barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep.
 • drøfte hvordan man kan legge forholdene til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom enkeltpersoner og personer i grupper
 • drøfte hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet sitt med undervisning, og i det sosiale samspillet med elevene.


Generell kompetanse
 • kunne forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og å kunne reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsutviklinga
 • kunne reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger og utfordringer i hverdagen
 • kunne bygge gode relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med kolleger og andre aktuelle aktører i skoleverk og kulturliv
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon, samt anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde/egen praksis
 • kunne delta i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og frembringe ny forskningsbasert kunnskap i faget

Innhold

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning. Pedagogisk idéhistorie og innføring i estetiske og kunstfaglige grunnbegreper inngår i emnet, samt prinsipper for kompetanseutvikling i musikk, dans, teater og drama hos barn og unge. Lærerrollen og faglærernes profesjonalitet belyses, sammen med perspektiver på kunstfagenes plass i samfunnet, opplæringssystemet og kulturen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Oppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
FoU-oppgave (individuell)3/5 A - F
Muntlig eksamen 2/530 minutterA - F
Omfang oppgave ca. 8000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for utøvende kunstfag. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Faglærer
Kari Olene Oma Rønnes , Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Vilde Baklid

Arbeidsformer

Ukentlige samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, dialoger/diskusjoner.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020