MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


VKS210 (Kreftsykepleie 2) har et humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig grunnlag og bygger i hovedsak på hovedemne 2 og 3 i rammeplanen. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike kreftsykdommer, behandlingsformer og ha fokus på hvilke følger sykdom og behandling kan medføre for pasientene. Smerte- og symptomlindring, omsorg og eksistensielle utfordringer ved livets slutt vil bli vektlagt. Barn med kreft samt barn, ungdom og voksne som pårørende er en viktig del av dette emnet. Emnet omfatter også kreftomsorg i et samfunnsperspektiv hvor det undervises om pedagogikk, ledelse og pasienters rettigheter. Videre har en fokus på tverrfaglig samarbeid mellom ulike nivå i helsetjenesten. Tema med utgangspunkt i hovedemne 1 (VKS110) er fortsatt aktuelle når det gjelder forskning, kritisk vurdering av denne, samt anvendelse av forskningsresultater i sykepleiepraksis og fordypningsoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
 • ha utvidet kunnskap om ulike kreftsykdommer, behandlingsformer og følger sykdom og behandling kan medføre, spesielt overfor barn og unge med kreft
 • ha inngående innsikt i palliasjon i kreftomsorg
 • ha utvidet kunnskap om smerte- og symptomlindring og relevante og målrettede sykepleietiltak
 • ha god kjennskap til ritualer og holdninger til sykdom og død i ulike kulturer og konsekvenser for sykepleiepraksis
 • ha inngående kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten, samt kunnskap om pasienter og pårørendes rettigheter og relevante hjelpeordninger
 • ha utvidet kunnskap om lovgivning, politiske og administrative virkemidler og prioriteringer i helsevesenet

Ferdigheter
Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
 • kunne identifisere behov og utfordringer hos den døende pasienten og de pårørende, inkludert barn som pårørende
 • kunne anvende kunnskap om og bidra til optimal symptomlindring i palliasjon og omsorg ved livets avslutning
 • kunne anvende relevant forskning innenfor palliasjon i fagutøvelse og fagutvikling
 • kunne anvende pedagogiske kunnskaper og ferdigheter i tilrettelegging av tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • kunne samhandle på tvers av ulike nivå i helsetjenesten
 • kunne delta og legge til rette for nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid som bidrar til en koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingskjede omkring pasient og pårørende
 • kunne anvende kunnskaper om forskningsprosess- og metode i fordypningsoppgaven

Generell kompetanse
Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
 • kunne ta ansvar og være aktiv i planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsopplegg
 • kunne ta ansvar for å videreutvikle bevissthet om egne tanker, følelser og holdninger til alvorlig sykdom og død
 • kunne se betydningen av litteratursøking, gransking og vurdering av vitenskapelige artikler
 • kunne se betydningen av relevant forskning i fagutøvelse og fagutvikling knyttet til palliasjon

Innhold

Del A - Pleie og behandling av pasienter med kreft
· Kreftsykdommer og behandling
· Følger av sykdom og behandling - rehabilitering
· Lindrende behandling- palliasjon
· Omsorg ved livets slutt
Del B - Kreftomsorg i et samfunnsperspektiv
· Fagutvikling, pedagogikk og ledelse
· Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid
· Opplevelser og behov hos pårørende (barn, ungdom og voksne)
·Lovverk og prioriteringer i helsevesenet
Del C - Forskningsprosessen
· Litteratursøk, litteraturstudie
· Oppgaveseminar i tilknytning til fordypningsoppgaven

Forkunnskapskrav

VKS110 Kreftsykepleie 1, VKSP20 Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie, VKSP30 Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/1 A - F
Eksamen i kreftsykepleie 2 er en fordypningsoppgave i kreftsykepleie. Oppgaven skal være en forskningsbasert litteraturstudie. Studenten utarbeider ved oppstart av vårsemesteret en prosjektplan som skal danne utgangspunkt for fordypningsoppgaven. Prosjektplanen er en obligatorisk undervisningsaktivitet som må være godkjent etter nærmere angitt tidsfrist. Studenten har rett på 4 timer veiledning i tilknytning til oppgaven, hvorav 2 timer er obligatoriske. Studenten har selv ansvar for å oppsøke veiledning. Det vil arrangeres ett til to oppgaveseminar i tilknytning til fordypningsoppgaven i løpet av vårsemesteret.
Fordypningsoppgaven skal utdype et selvstendig valgt problemområde innenfor rammen av 8000 ord (+/- 10 %). 500 sider selvvalgt pensum inngår i oppgavens litteraturgrunnlag.
Retningslinjer og praktisk informasjon om fordypningsoppgaven gjøres kjent på Canvas ved nærmere oppgitt tidsfrist i løpet av høstsemesteret.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen:
Studenter som ikke har fullført og bestått emne, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emne er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværsplikt, Planlegge og gjennomføre undervisning, Prosjektplan for fordypningsoppgaven
Vurderingsuttrykk er godkjent/ikke godkjent. Konsekvenser av ikke innfridd obligatorisk undervisningsaktivitet:
Ad 1. Det er 75 % nærværsplikt i all teoriundervisning. Ved fravær utover 25 %, må studenten levere en skriftlig oppgave etter nærmere avtale med emneansvarlig.
Ad 2. Studentene skal utarbeide et undervisningsopplegg for medstudenter etter nærmere angitt plan. Ved manglende gjennomføring må studenten levere en skriftlig oppgave etter avtale med utdanningens faglærer.
Ad 3. Prosjektplanen må godkjennes av veileder før fordypningsoppgaven kan påbegynnes.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kjersti Stormark Rabanal
Faglærer
Siv Tove Aunan
Studieprogramleder
Kjersti Stormark Rabanal

Arbeidsformer

Utdanningen legger vekt på studentaktive arbeidsmåter som fremmer studentens selvstendighet, evne til samarbeid, refleksjon, problemløsning og kritisk tenkning.
Aktuelle arbeidsmåter i emnet er:
Forelesning, seminar, selvstudium, gruppearbeid, demonstrasjon, studentundervisning, rollespill/praktisk øvelse, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kreftsykepleie 2 (VKS200_1) 20

Åpent for

Kreftsykepleie - videreutdanning

Emneevaluering

Emnet studentevalueres i tråd med UiS's retningslinjer

Litteratur

Litteraturlisten består av obligatorisk pensum og anbefalt litteratur. Noen boktitler er gjennomgående for flere emner. Det tas forbehold om justering i litteratur/pensum. Justeringer publiseres på Canvas ifm semesterstart. Informasjon om litteratur/pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Obligatorisk litteratur
Del A - Pleie og behandling av pasienter med kreft
Bringager, H., Hellebostad, M. & Sæter, R. (2014). Barn med kreft. En medisinsk og sykepleiefaglig utfordring. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.3-9,12
Fosså, S. D, Loge, J. H, Dahl, A. A. (2013). Kreftoverlevere. Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hele boken er pensum fordelt på emnene VKS110 og VKS210. VKS210: Kap. 1, 3-4, 10-12, 14-17.
Myskja, A. (2008). På vei mot en integrert medisin. En innføring i komplementær og alternativ behandling. Bergen: Fagbokforlaget. Boken gjelder for VKS110 og VKS210.
Dalgaard, K. M. (2012). At leve med uhelbredelig sygdom. Et hverdagsliv i uforutsigbarhetens rom. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin 3, 15-19.
Du, S., Hu, L., Dong, J., Xu, G., Jin, S., Zhang, H., et al. (2015). Patient education programs for cancer-related fatigue: A systematic review. Patient Education & Counseling, 98(11), 1308-1319.
Loge, J.H, Dahl, A.A, Fosså, S.D. & Kiserud, C.E. (red.) (2013). Kreftoverlevere. Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.3-4, 10, 14-15
Furnes, B. & Dysvik, E. (2014). Sorg- et livsfenomen. Erfaringer om hvordan livet trenger seg på. Vitenskapelig essay. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 2, 53-57
Hanssen, I. & Pedersen, G. (2013). Pain relief, spiritual care, and family support: three central areas in intercultural palliative care. Palliative & Support Care, 11(6), 523-530
Debesay, J. & Tschudi- Madsen, C. ( red) ( 2018) Migrasjon, Helse og Profesjon. Oslo: Gyldendal Akademiske . ISBN/ EAN: 9788205513907, kap 1 s. 16- 20, kap 2 og kap 3,
Bloomer, M. J. , Botti, M., Runacres, F., Poon, P., Barnfield, J.& Hutchinson, A, M. ( 2019) Cultural considerations at the end of life in a geriatric inpatient rehabilitation setting. Collegian 26, 165 – 170
Helsedirektoratet (2015). Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. IS-2285 Tilgjengelig fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen
Kazimierczak, K. A., Skea, Z. C., Dixon-Woods, M., Entwistle, V. A., Feldman-Stewart, D., N'Dow, J. M. O., et al. (2013). Provision of cancer information as a "support for navigating the knowledge landscape": Findings from a critical interpretive literature synthesis. European Journal of Oncology Nursing, 17(3), 360-369.
Schlichting, E. & Wist, E. (red.) (2018). Kreftsykdommer: En basisbok for helsepersonell. 4 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitler i del 1: 1.11-1.12, 1.14, 1.16. Kapitler i del 2: 2.1-2.2, 2.12, 2.16-2.17. Kapitler i del 3: 3.1-3.4
Kaasa, S. & Loge, J.H. (red.) (2016). Palliasjon. Nordisk lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.: 1-15, 17, 20-21, 24, 36, 44, 49-50, 56, 58-59
Reitan, A.M. & Schølberg, T.K. (2017). Kreftsykepleie. Pasient - utfordring - handling. 4.utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 8, 13-14, 17, 24-26, 33-36, 39-40, 44-48, 51-52
Sørhus, G.S & Grov, E.K. (2016) Ansvarlig og avhengig - Pårørendes erfaringer med forestående død i hjemmet. Klinisk Sygepleje, 2(30). 87-100.
Tveiten, S. (2016). Helsepedagogikk: pasient- og pårørendeopplæring. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 5 s. 55-59 og kap. 8-12 s. 83-182
Aunan, S. T., Wallgren, G. C., & Hansen, B. S. (2018). Breast cancer survivors' experiences of dealing with information during-and after adjuvant treatment: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing. doi:10.1111/jocn.14700
Del B - Kreftomsorg i et samfunnsperspektiv
Bøchmann, K. & Kjellevold, A. (2015). Pårørende i helsetjenesten- en klinisk og juridisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget, kap.: 2-4, 7-8, 14.
Hansen, H.(red.) Hummerfelt, K., Kjellevold, A. Norheim, A. & Sommerseth, R (2015). Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: 1-3
Molven, O. (2015). Helse og jus. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4-14, 18 og 19.
Del C - Forskningsprosessen
Friberg, F (red.) (2012) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur
Anbefalt litteratur
Del A - Pleie og behandling av pasienter med kreft
Laurensen B. (2013). Seksualiteten hos mænd operert for prostatacancer. Klinisk sygepleje 27(3). 20-30
Birkelund, R.(red.) (2011). Ved livets avslutning- om palliativ omsorg, pleje og behandling. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
Ventura, F., Øhlen, J., & Koinberg, I. (2013). An integrative review of supportive e-health programs in cancer care. European Journal of Oncology Nursing, 17(4), 498-507.
Rosland, J.H., von Hofacker, S., Paulsen, Ø. (2006). Den døende pasient. Tidsskriftet for Den norske legeforening, 2006(126), 467-70
Bugge, K. & Røkholt, E.G. (2009). Barn og ungdom som sørger - faglig støtte til barn og ungdom som opplever alvorlig sykdom eller død i nær familie. Oslo: Fagbokforlaget.
Carlenius, S. (2008). Omsorg ved livets slutt. Møte med pasienter og pårørende. Bergen: Fagbokforlaget
Dalgaard, K. M & Hviid Jacobsen M. (red.) (2011). Humanistisk palliation: teori, etik og praksis. København: Hans Reitzels Forlag. 236-254.
Ferrell, B.R (red.) (2010). Oxford Textbook of Palliative nursing. Oxford University press.
Hanssen, I (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk
Nielsen, R. (2006). Døende pasienter har brug for åndelig omsorg. Sygeplejersken nr. 5
Savage E., Riordan A. O, & M. Hughes (2009). Quality of life in children with acute lymphoblastic leukaemia: A systematic review. European Journal of Oncology Nursing, 13, 36-48.
Sæteren, B (2007). Livsfortellingene som ingen spurte om. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. 4(24).
Sæteren, B & Nåden, D (2006). Cancer Patients` perceptions of being or not being confirmed. Nursing Ethics 13(3). 222-235
Aalen Leenderts, T. (2014). Person og profesjon. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Campbell, C. L., & Campbell, L. C. (2012). A systematic review of cognitive behavioral interventions in advanced cancer. Patient Education & Counseling, 89(1), 15-24
Anbefalt lesning ift undervisningsprosessen (fra faglærer Sissel Husebø)
de Boer, A. G. E. M., Taskila, T. K., Tamminga, S. J., Feuerstein, M., Frings-Dresen, M. H. W., & Verbeek, J. H. (2015). Interventions to enhance return-to-work for cancer patients. The Cochrane Database Of Systematic Reviews(9), CD007569.
Frentsos, J. M. (2015). Use of Videos as Supplemental Education Tools Across the Cancer Trajectory. Clinical Journal of Oncology Nursing, 19(6), E126-E130.
Friberg, F., Granum, V., & Bergh, A.-L. (2012). Nurses' patient-education work: conditional factors - an integrative review. Journal of Nursing Management, 20(2), 170-186.
Howell, D., Harth, T., Brown, J., Bennett, C., & Boyko, S. (2017). Self-management education interventions for patients with cancer: a systematic review. Supportive Care in Cancer, 25(4), 1323-1355.
Ling, C.-c., Lui, L. Y. Y., & So, W. K. W. (2012). Do educational interventions improve cancer patients' quality of life and reduce pain intensity? Quantitative systematic review. Journal of Advanced Nursing, 68(3), 511-520.
Sadruddin, S., Jan, R., Jabbar, A. A., Nanji, K., & Tharani, A. (2017). Patient education and mind diversion in supportive care. British Journal of Nursing, 26(10), S14-S19.
Sajjad, S., Ali, A., Gul, R. B., Mateen, A., & Rozi, S. (2016). The effect of individualized patient education, along with emotional support, on the quality of life of breast cancer patients - A pilot study. European Journal of Oncology Nursing, 21, 75-82.
Tariman, J. D., Doorenbos, A., Schepp, K. G., Singhal, S., & Berry, D. L. (2014). Information Needs Priorities in Patients Diagnosed With Cancer: A Systematic Review. Journal Of The Advanced Practitioner In Oncology, 2014(5), 115-122.
Ugalde, A., Haynes, K., Boltong, A., White, V., Krishnasamy, M., Schofield, P., et al. (2017). Self-guided interventions for managing psychological distress in people with cancer - A systematic review. Patient Education & Counseling, 100(5), 846-857.
Xiao, W., Chow, K. M., So, W. K. W., Leung, D. Y. P., & Chan, C. W. H. (2016). The Effectiveness of Psychoeducational Intervention on Managing Symptom Clusters in Patients With Cancer: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Cancer Nursing, 39(4), 279-291.
Del B - Kreftomsorg i et samfunnsperspektiv
Dalland, O. (2010). Pedagogiske utfordringer for helse og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademisk
Jacobsen. D.I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer: Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget
Kjellevold, A. (2013). Retten til individuell plan. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget
Magelsen, R. (2011). Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene. 2.utgave. Oslo: Akribe
Sægrov, S (2015). Sjukepleiarens arbeid med individuell plan for kreftramma. Forskning 10. 54-61
Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget
Del C - Forskningsprosessen
Ringdal, K (2018). Enhet og Mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 4.utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademisk
Dysthe, O., Hertsberg, F. & Hoel, T.L. (2010). Skrive for å lære: Skrive i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag, kap. 10
Jørgensen, B.B & Steensfeldt, V.Ø. (red.) (2010) Med sygeplejeteori som referanceramme - i forskning og udvikling. København: Gads Forlag
Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2.utgave Bergen: Fagbokforlaget.
Støren, I. (2013). Bare søk. Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019