MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Hensikten med kliniske studier er at studenten skal utvikle sin kompetanse som funksjonsdyktig kreftsykepleier gjennom flere og ulike læresituasjoner innen kreftbehandling, kreftsykepleie og palliasjon. Studieperioden utgjør 6 uker. I kliniske studier skal studenten gradvis integrere teoretiske, praktiske og etiske kunnskaper fra utdanningens hovedemner i utøvelse av sykepleie til kreftpasienter og deres pårørende. Studenten skal oppøve ferdigheter av praktisk og mellommenneskelig karakter. Dersom studenten gjennomfører emnet i tredje semester, skal studenten videreutvikle de ferdighetene han/hun oppnådde i andre semester. Studenten skal vise progresjon i kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområde.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om administrering av cytostatika og annen aktuell kreftbehandling, forskrifter, samt strålebehandling
 • har innsikt i kreftpasientens og pårørendes opplevelse av og reaksjon på kreftsykdom og behandling
 • har innsikt i samhandlingspraksis knyttet til oppfølging av kreftpasientens og pårørendes totale situasjon
 • har god oversikt over offentlige og private støttetilbud til pasienter og pårørende

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan identifisere og medvirke til forebygging, behandling og lindring knyttet til kreftpasientens totalsituasjon
 • kan delta aktivt i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medikamentell kreftbehandling (inkludert cytostatika) og strålebehandling
 • kan samhandle og støtte pasient og pårørende med utgangspunkt i kreftpasientens og pårørendes opplevelse av sin situasjon
 • kan ta medansvar for informasjon, undervisning og veiledning til den enkelte pasient/en gruppe pasienter under behandling
 • kan utøve helhetlig sykepleie og ta ansvar for å lindre plagsomme symptomer under kurativ og palliativ behandling
 • kan utøve helhetlig sykepleie til pasienter og pårørende i livets sluttfase
 • kan ta medansvar for pasientsikkerheten ved å handle faglig, etisk og juridisk forsvarlig
 • kan planlegge og iverksette relevante tiltak i samarbeid med andre yrkesgrupper for å sikre helhetlig omsorg for pasient og pårørende
 • kan ta medansvar for samhandling og tilrettelegging knyttet til rehabilitering og oppfølging utenfor sykehus
 • kan iverksette kunnskapsbasert praksis under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan møte kreftpasienten og pårørende med respekt og forståelse
 • kan selvstendig fremme kreftpasientens og pårørendes integritet og rett til medvirkning
 • kan ta medansvar for kartlegging av pasientens sosiale nettverk og for tverrfaglig samarbeid
 • kan reflektere selvstendig og kritisk i valgsituasjoner
 • kan reflektere over egne holdninger, verdier og handlinger i yrkesutøvelsen
 • kan vise inngående forståelse for egen kompetanse og yrkesidentitet som kreftsykepleier
 • kan reflektere over egen praksis, integrere og bruke teori i alle aspekter av fagutøvelsen

Innhold

Kliniske studier 1 har fokus på sykepleie til kreftpasienter som får medikamentell kreftbehandling (inkludert cytostatika) og strålebehandling. Formålet er å styrke studentens kunnskap om og ferdigheter i behandlingsformer og bivirkninger, samt at studentene skal få innsikt i pasientsituasjoner i forhold til dette. Det fokuseres på smertelindring, symptomatisk behandling og helhetlig omsorg. Det legges vekt på at studenten viser helhetlig omsorg og bidrar til best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Studentene skal få forståelse av viktigheten av rehabilitering, nettverksbygging og tilrettelegging av kreftpasientens hjemmesituasjon. Omsorg ved livets avslutning inngår som en del av kliniske studier.

Forkunnskapskrav

Dersom VKSP20 tas i 3. semester forutsettes det at VKSP30 er bestått før studenten kan starte på VKSP20.

Eksamen/vurdering

Praksis og refleksjonsnotat
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/16 ukerBestått - Ikke bestått
Refleksjonsnotat0/16 ukerBestått - Ikke bestått
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått praksis fremgår av vurderingsskjema for kliniske studier 1 - kreftsykepleie. I kliniske studier legges det vekt på praktisk veiledning og fortløpende vurdering. Studenten skal ha muntlig midtvurdering og skriftlig sluttvurdering. UiS har det endelige ansvaret for vurderingen. Kliniske studier er obligatoriske. Minimum 30 timers nærværsplikt pr. uke i kliniske studier og 90% av praksistiden skal være knyttet til reelle pasientsituasjoner. Ved fravær over 10% kan alternativt arbeidskrav vurderes av utdanningens faglærer. Minst 50% av vaktene skal være sammenfallende med kontaktsykepleiers vakter i perioden.Praksisveiledningen skal gis av kvalifiserte spesialsykepleiere.Studenten utarbeider et refleksjonsnotat etter nærmere angitt tidsfrist. Refleksjonsnotatet inngår i vurderingsgrunnlaget og må være bestått for at praksisemnet kan bestås. VKSP20 må være bestått før studenten kan gå videre til neste semester.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siv Tove Aunan
Studieprogramleder
Kjersti Stormark Rabanal
Faglærer
Kjersti Stormark Rabanal , Venke Irene Ueland

Arbeidsformer

Aktuelle arbeidsmåter er praktisk utøvelse av kreftsykepleie i konkrete pasientsituasjoner, både selvstendig og under veiledning. Andre arbeidsmåter er dialog/samtale, demonstrasjon, studentundervisning, selvstudium, refleksjonsgruppe. Hospitering ved ulike spesialfelt må avtales særskilt og følger gitte rammer og avtaler.

Åpent for

Kreftsykepleie - videreutdanning

Emneevaluering

Emnet studentevalueres i tråd med UiS' retningslinjer.

Litteratur

Pensum og litteratur for emnene VKS110 Kreftsykepleie 1 og VKS 210 Kreftsykepleie 2 danner teoretisk grunnlag for VKSP 20.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019