Skip to main content

Investering og finansiering BØK260

Dette introduksjonskurset i finans har primært fokus på investeringsbiten av finansfaget. Hensikten med emnet er å tilegne studentene nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at selv om hovedfokuset er på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), så er metodene som gjennomgås anvendbare på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.). I tillegg gjennomgås prosjektfinansiering og ulike investeringsbeslutninger for prosjekter. Det gis også en innføring i opsjoner.

Undervisningsspråk og eksamensspråk vil være norsk eller engelsk. Dette avklares før semesterstart.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BØK260

Version

2

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Engelsk, Norsk

Offered by

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:

Kunnskap

 • Forstå investeringsanalysens plass i finansfaget/bed.øk.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer.
 • Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Forstå begrepet markedseffisiens.
 • Kunne gjøre investeringskalkyler og beslutninger for eksempelvis prosjekter.
 • Forstå finansieringsvalg.
 • Forstå opsjoner, put-call paritet.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Utlede Kapitalverdimodellen.
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.
 • Beregne nåverdi for investeringsprosjekter og drøfte risiko i investeringsbeslutninger.
 • Finansieringsvalg.
 • Estimere opsjonspremier og arbitrasjegevinst.
 • Forstå den praktiske relevansen til belyst teori.
Innhold
 • Introduksjon - plassering av kursets innhold i finansfaget og innen bedriftsøkonomi
 • Kontantstrømmer
 • Renteregning/Finansmatematikk
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
 • Risikobegrepet
 • Kapitalverdimodellen
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad
 • Markedseffisiens
 • Finansiering av investeringer
 • Opsjoner, put-call paritet
Forkunnskapkrav
Studentene må ha grunnleggende kunnskap i matematikk og mikroøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper
BØK102 Finansregnskap - vurdering og analyse, BØK108 Matematikk og forskningsmetode, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK265 Mikroøkonomi
Studentene bør ha grunnleggende kunnskap i regnskap, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og matematikk og statistikk.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Rentetabell.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringsoppgaver

Studentene vil tildeles inntil 5 multiple choice oppgaver. Oppgavene er individuelle. Alle oppgavene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Olga Aleksandrova Rabanal
Emneansvarlig: Bård Misund
Arbeidsformer

Det foreleses 12 økter på 4 timer (48 timer).

For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foreleser vil derfor kunne rette direkte spørsmål til den enkelte student. Det er derfor svært viktig at studentene forbereder seg godt til hver forelesning.

Tidsbruk totalt 300 timer, inklusive egenstudier.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Finans 1 (BØK260) 10
Investeringsanalyse (ØK0111) 2
Investering og finansiering (NH0523) 6
Investering og finansiering (NH0523) 6
Finansiering (ØK0012) 6
Finans 1 (ØK0012) 6
Finans 1 (ØK0012) 6
Finans 1 (BØK130) 10
Økonomisk analyse (BHO200) 5
Investering og finansiering (BHO395) 10
Investering og finansiering for vertskapsnæringen (BHO395) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto