Skip to main content

Adferdsfinans BØK430

Standard finans bygger på antagelsen om rasjonelle investorer som handler for å maksimere egen avkastning/nytte. Utgangspunktet i kurset er at antagelsen om den rasjonelle investor i mange tilfeller ikke holder.

Adferdsfinans er studiet av investorers markedsatferd, hvor en benytter psykologiske prinsipper for beslutningstaking til å forklare investorenes atferd.

Kurset vil også dekke utvalgte adferds økonomiske temaer hvor vi lærer om hvordan økonomiske og psykologiske faktorer påvirker økonomisk adferd.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BØK430

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal etter endt emne:

Kunne forklare og forstå sentrale begreper, modeller og teorier som faget bygger på.

Ha tilegnet seg innsikt i hvordan psykologiske atferdsantakelser kan forklare en rekke observerte "gåter" i finansmarkedene.

Ha tilegnet seg innsikt i atferdsteoretiske begrep og modeller for investeringsbeslutninger.

Evne å identifisere finansielle situasjoner og forhold hvor atferdsbaserte teorier kan bedre vår forståelse av finansiell atferd.

Kunne forstå begrensningene til tradisjonelle økonomiske modeller.

Ha tilegnet seg innsikt i bruken av eksperimentell metode

Ferdighet:

Etter endt emne skal studentene

Kunne anvende innsikt i atferdsteoretiske begrep og modeller til å treffe gode investeringsbeslutninger.

Kunne benytte teorier og modeller til å evaluere og analysere hva som driver investorens handlinger i ulike situasjoner.

Kunne vise til måter å korrigere skjevheter knyttet til investeringsbeslutninger.

Evne å identifisere ulike fallgruver investoren kan stå ovenfor.

Kunne anvende innsikt i atferdsteoretiske begrep og modeller i forståelsen av et bredt utvalg av økonomiske fenomen.

Kunne formulere og evaluere et forskningsspørsmål ved design og gjennomføring av et økonomisk eksperiment.

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studentene

Kunne selvstendig reflektere over implikasjoner, forutsetninger og antakelser knyttet til Adferdsfinans spesielt, og atferdsøkonomi generelt.

Innhold

I første del av kurset diskuteres standard økonomi og finansiell teoris forutsetninger om menneskelig atferd. Alternative atferdshypoteser introduseres, herunder hva som skal til for å bruke betegnelsen "Adferdsfinans". En blir gitt en videre innføring i de atferdsteoretiske begreper som brukes til å forstå finansielle markeder. Herunder finner vi tapsaversjon, heuristikk, forutinntatthet, myopi og mental regnskapsføring.

Deretter anvendes disse begrepene på en rekke finansielle forhold, så som investeringsbeslutninger, investeringsstrategier, aksjebobler og børsintroduksjoner.

Videre vil kurset dekke utvalgte adferdøkonomiske temaer som: Sosial preferanser, tillit, valg under usikkerhet og valg over tid. Kurset vil også gi en innføring i eksperimentell metode.

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave

Bestått obligatorisk oppgave.

Informasjon om den obligatoriske oppgaven vil bli publisert på Canvas to uker før oppstart.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kristoffer Wigestrand Eriksen
Arbeidsformer

Undervisningen gis i hovedsak i form av forelesninger. Flere av forelesningene vil bli knyttet til eksperiment og demonstrasjoner som gjennomføres i klasserommet, med påfølgende diskusjon, oppgaver og drøfting av de sentrale delene av pensum.

Forventet tidsbruk:

  • Forelesning/eksperiment/demonstrasjoner: 40 timer
  • Veiledning: 10 timer
  • Selvstudium: 170 timer
  • Innleveringsoppgave: 40 timer
Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto