Skip to main content

Markedsføring BRH210

Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i faget markedsføring og strategiske utfordringer som markedsførere står ovenfor. Kurset skal fokusere på forståelsen av sentrale begreper i markedsføring og gi studentene på en teoretisk og praktisk forståelse av markedsføring som fagområde.

Kandidatene skal etter gjennomføring av kurset ha fått grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av, markedsføringsmessige utfordringer. Denne kompetansen skal kunne anvendes på konkrete eksempler, og kandidatene skal være i stand til å planlegge og vurdere ulike markedstiltak blant annet basert på solid forståelse for forbrukeratferd.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BRH210

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Engelsk, Norsk

Offered by

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført kurs skal studentene

  • ha en grunnleggende forståelse og kjennskap til markedsføring som fag.
  • kjenne til de viktigste strategiske utfordringene markedsførere står overfor
  • kjenne til de mest sentrale modeller og teorier i markedsføring og forbrukeratferd

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal studentene

  • kunne benytte modelltilfanget som et rammeverk for markedsføringsrelaterte analyser
  • være i stand til å planlegge og evaluere ulike markedsføringstiltak.
  • kunne anvende fagterminologi i beskrivelsen av en bedrifts markedsføringsinnsats og analyse av forbrukeratferdsmessige forhold.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal studentene

  • være i stand til å stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, de grunnleggende antakelsene som finnes innen markedsføring som fagområde
  • Kunne se de ulike delene av pensum i en sammenheng, også mot andre relaterte fagområder som eksempelvis bedriftsøkonomi, strategi, og ledelse.
Innhold

Konkret vil kurset fokusere på følgende tematiske områder:

Markedsføring:

- Segmentering og målgruppetenkning

- Forbrukeratferd

- Posisjonering og differensiering

- Produkt og merkevarestrategier

- Markedsføring av tjenester

- Prisstrategier

- Markedskommunikasjon

- Distribusjon, kanaler og logistikk

- Digital og interaktiv markedsføring

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Mappeevaluering 1/1 A - F

Mappeeksamen består av tre innleveringer underveis i semesteret.Det gis tilbakemelding på minimum to av innleveringene underveis i semesteret som en del av formativ evaluering, og studentene kan forbedre disse før endelig levering av mappen. Den endelige mappen består av alle tre innleveringene og teller 100 prosent på karakteren. Dersom mappen ikke bestås, må hele mappen tas på ny i neste undervisningssemester for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å kvalifisere til eksamen må studentene i løpet av semesteret levere inn de tre oppgavene som inngår i formativ evaluering.  
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Heidi Victoria Skeiseid
Arbeidsformer
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, simuleringsundervisning i grupper, oppgavearbeid og selvstudier. Det er en forutsetning at studentene møter forberedt til de forelesninger som settes opp, og det forventes at studentene forut for forelesningene har satt seg godt inn i den del av pensum det skal foreleses over. Det forventes og aktiv deltakelse i forelesningene. Faglærer vil vurdere ulike pedagogiske kombinasjoner av forelesninger og selvstyrt studentarbeid blant annet med utgangspunkt i den faglige progresjonen og aktivitetsnivået i forelesningene. Forelesningsplanen som settes opp er på ingen måter bindende, og kan endres på kort varsel. Det jobbes med innleveringsoppgaver gjennom hele semesteret.
Åpent for
Kommunikasjon årsstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Markedsføringsledelse (BHO270) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto