Skip to main content

Praksis 5.-10., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) MGL2P10

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 5.-10. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2P10

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • gjeldende opplæringslov og nasjonalt læreplanverk og lokale læreplaner (norsk/matematikk)
 • lærerarbeidet, undervisning klasseledelse
 • hvordan didaktisks tenkning utøves i undervisningen i matematikk/norsk, med vekt på planlegging og gjennomføring og vurdering
 • observasjonsmetoder og kartleggingsverktøy med vekt på norsk/matematikk
 • elever og elevers læreforutsetninger på 5-10. trinn ved den aktuelle praksisskole

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, kolleger på praksisskolen og faglærere
 • gjøre seg kjent med nasjonale og lokale læreplaner for å planlegge for elevers læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • undervise ved hjelp av ulike arbeidsmåter, inkludert bruk av digitale ressurser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har vilje og evne til å ta til seg tilbakemeldinger fra elever, medstudenter, praksislærer og faglærere som grunnlag for profesjonell utvikling
 • kan diskutere og kommentere lærerarbeidet i lys av nasjonale planer, praksisskolens lokale planer og teori
Innhold
Praksisperioden i 1. studieår i grunnskolelærerutdanningens trinn 5-10 tilsvarer 25 arbeidsdager, 10 dager høst og 15 dager vår. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. I det første studieår er hovedtemaene lærerrollen, lærerarbeidet, skolen, eleven og læring. Praksisperioden skal innbefatte en delperiode med vekt på forberedelse, en delperiode med vekt på gjennomføring, og en delperiode med vekt på etterarbeid og vurdering.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vurdering: Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
I observasjonspraksisuka gjelder tilstedeværelse kl.08.00-15.00 på praksisskolen. I de 20 dagene med veiledet og vurdert praksis gjelder tilstedeværelse kl. 08.00-16.00 hver dag på praksisskolen. 20 timer pr. uke knyttes undervisning/opplæring knyttet til elevenes læringsarena.
 • 5 observasjonsdager gjennomført på praksisskolen i 1. semester
 • Planlegge og gjennomføre situasjoner som oppstart og avslutning av undervisningstimer, der studenten prøves i dette i løpet av praksisperioden.
 • Arbeidskrav knyttet til norskfaget/matematikkfaget, se emneplan for faget.
 • Individuell refleksjonsoppgave knyttet til profesjonsfaglig utvikling innen PFDK (profesjonsfaglig digital kompetanse) eller andre utvalgte læringsutbytteformuleringer i praksisemnet. Kommenteres av praksislærer, vurderes av faglærer PEL 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg av arbeidsmetoder knyttet til undervisningsfaget (norsk/matematikk).
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen etter 7 dager i 2. semester. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i trinnmøte og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 5-10.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto