Skip to main content

Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager) MGL2P35

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager . Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2P35

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

  • lærer-profesjonen, profesjonsetikk og profesjonell yrkesutøvelse
  • skolen som lærende organisasjoner og profesjonelle fellesskap
  • hvilke rutiner praksisskolen har for barn med særskilte behov og for barn i vanskelige situasjoner
  • det helthetlige skoleløpet og overgangene mellom ungdomsskole og videregående skole

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede,  vurdere og kommentere undervisning som didaktisk møte, alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
  • velge ut og anvende hensiktsmessige arbeidsmøter og vurderingsformer for elevers læring
  • identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons- etisk perspektiv
  • analysere og reflektere over relevante faglige og etiske problemstillinger
  • kommentere egen profesjonelle utvikling som lærer og uttrykke sin egne læreridentitet så langt
Innhold

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen.

Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet. Akademisk lesing og skriving er et tverrfaglig spor og temauke om bærekraftig utvikling i 6. semester.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Bestått praksisemnet MGL2P30, eller gjenstå med inntil 7 dager uten varsel med fare for å få ikke bestått praksis 5. semester.  Må ha bestått praksis 2. år.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100% oppmøte i praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% frammøte

Skrive en tekst om sin egen profesjonelle utvikling i løpet av praksisperioden, sett i lys av læringsutbytteformuleringene knyttet til ferdigheter. Vurderes og kommenteres av praksislærer og PEL-lærer.

Øvrige arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Observasjon av medstudenter, samt diskusjon og refleksjon over egen og medstudenters praksis. Bruke et relevant og variert utvalg av arbeidsmetoder, med vekt på valgfaget til studenten.
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 5-10.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto