Skip to main content

Praksis 5.-10., 4. år 7. semester (15 dager) MGL2P40

Praksisperioden i 4.studieår, 7. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2P40

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

  • inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø, med vekt på studentens masterfag
  • kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
  •  gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
  • kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
  • styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
Innhold

 Praksisstudium syklus 2

De to siste studieåra skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en mer inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid.

Dette omhandler:

  • Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
  • Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
  • Utvikling av endringskompetanse

Fokusområde 7. semester er forskings- og utviklingsarbeid i praksis

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Forkunnskapkrav
Bestått praksis syklus 1 eller utestå med maksimum 7 praksisdager uten varsel med fare for å ikke få bestått praksis 3. år.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% oppmøte

Matematikk og engelsk har arbeidskrav knyttet til en gruppeoppgave knyttet til utviklingsarbeid i praksisperioden.

Fagperson(er)
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Et relevant utvalg basert på praksisskolens lokale planer og basert på samarbeid med lærerutdanningsfaget/masterfaget som studenten har valgt 7. semester.
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU5-10.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto